fbpx

Nimesil

Nimesil - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie ostrego bólu. Pierwotne bolesne miesiączkowanie. Produkt należy przepisywać wyłącznie jako lek drugiego rzutu. Decyzja o zastosowaniu nimesulidu powinna być podejmowana na podstawie indywidualnej dla każdego pacjenta oceny całkowitego ryzyka.

1 saszetka zawiera 100 mg nimesulidu.

Przyjmowanie leku przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Najdłuższy czas nieprzerwanego stosowania nimesulidu wynosi 15 dni. Dorośli: 100 mg 2x/dobę po posiłkach. Nie ma konieczności zmniejszania dawki dobowej produktu leczniczego u pacjentów w podeszłym wieku. Dzieci (< 12 lat): preparat jest przeciwwskazany w tej grupie pacjentów. Młodzież (12-18 lat): z uwagi na określony u pacjentów dorosłych profil farmakokinetyczny i charakterystykę farmakodynamiczną nimesulidu, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z tej grupy wiekowej. Zaburzenie czynności nerek: z uwagi na właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego, nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (ClCr 30-80 ml/min.), natomiast ciężkie zaburzenie czynności nerek (ClCr <30 ml/min) stanowi przeciwwskazanie do podawania produktu leczniczego. Zaburzenie czynności wątroby: zaburzenie czynności wątroby stanowi przeciwwskazanie do stosowania nimesulidu.

Nimesulid jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, którego mechanizm działania polega na hamowaniu czynności cyklooksygenazy, enzymu biorącego udział w syntezie prostaglandyn.

Znana nadwrażliwość na nimesulid lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka) na ASA lub inne NLPZ. Objawy uszkodzenia wątroby wywołane podaniem nimesulidu w wywiadzie. Jednoczesna ekspozycja na substancje o potencjalnym działaniu uszkadzającym wątrobę. Uzależnienie od alkoholu, leków lub narkotyków. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, przebyte, nawracające epizody choroby wrzodowej lub krwawień z przewodu pokarmowego, krwawienie do OUN w wywiadzie oraz inne czynne krwawienia i choroby przebiegające z krwawieniem. Ciężkie zaburzenia krzepnięcia. Ciężka niewydolność serca. Ciężkie zaburzenia czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby. Pacjenci z gorączką i/lub objawami grypopodobnymi. Dzieci poniżej 12 lat. III trymestr ciąży i okres karmienia piersią.

NLPZ mogą zwiększać siłę działania leków przeciwzakrzepowych takich jak warfaryna. U pacjentów otrzymujących warfarynę lub inne leki przeciwzakrzepowe o podobnym działaniu albo ASA w czasie leczenia produktem leczniczym zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień. Z tego względu takie połączenia nie są zalecane, i są całkowicie przeciwwskazane u chorych z zaburzeniami krzepnięcia. Jeśli takiego połączenia nie można uniknąć, należy uważnie monitorować parametry hemostazy. Kortykosteroidy, leki hamujące działanie płytek i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRIs) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy lub krwawienia z przewodu pokarmowego. U zdrowych pacjentów nimesulid powodował przemijające osłabienie wpływu furosemidu na wydalanie sodu oraz, w mniejszym stopniu, potasu a także osłabiał jego działanie diuretyczne. Równoczesne podawanie nimesulidu i furosemidu powodowało zmniejszenie (o około 20%) pola pod krzywą (AUC) i całkowitego wydalania furosemidu, pozostając bez wpływu na jego klirens nerkowy. Jak już wspomniano podczas równoczesnego stosowania furosemidu i produktu leczniczego u pacjentów podatnych na wystąpienie niewydolności krążenia lub nerek należy zachować szczególną ostrożność. Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotenzyny (ACE) i antagoniści receptora angiotensyny II: NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne podawanie leków hamujących cyklooksygenazę i ACE inhibitorów lub antagonistów receptora angiotensyny II może prowadzić do dodatkowego pogorszenia czynności nerek (łącznie z możliwością ostrej niewydolności nerek), które zazwyczaj jest przemijające. Należy o tym pamiętać w przypadku podawania nimesulidu łącznie z inhibitorami ACE lub antagonistami angiotensyny II. Szczególnie u osób w podeszłym wieku, jednoczesne stosowanie wymaga zachowania środków ostrożności. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjentów oraz kontrolować czynność nerek na początku jednoczesnego stosowania tych leków. Istnieją doniesienia, że NLPZ zmniejszają wydalanie litu prowadząc do zwiększenia jego stężenia w surowicy i wystąpienia objawów toksyczności. W przypadku zastosowania produktu leczniczego u pacjenta otrzymującego sole litu, należy monitorować stężenie litu w surowicy. Przeprowadzono badania dotyczące możliwości występowania interakcji farmakokinetycznych nimesulidu z glibenklamidem, teofiliną, warfaryną, digoksyną, cymetydyną i środkami o działaniu zobojętniającym (m.in. połączenia wodorotlenku glinu i magnezu) w warunkach in vivo. Nie stwierdzono interakcji istotnych z klinicznego punktu widzenia. Nimesulid hamuje izoenzym CYP2C9. Podczas stosowania produktu leczniczego może dochodzić do zwiększenia stężenia w surowicy leków będących substratami tego enzymu. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania nimesulidu w czasie krótszym niż 24 h przed lub po podaniu metotreksatu, gdyż może to powodować zwiększenie stężenia metotreksatu w surowicy, nasilając w ten sposób jego toksyczność. Inhibitory syntetazy prostaglandyn, takie jak nimesulid, mogą zwiększać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny poprzez wpływ na prostaglandyny nerkowe. Badania prowadzone w warunkach in vitro wykazały wypieranie nimesulidu z miejsc wiązania z białkami przez tolbutamid, kwas salicylowy oraz kwas walproinowy. Jednakże, pomimo potencjalnego wpływu na stężenie produktu leczniczego w surowicy, opisane interakcje nie wykazywały znaczenia klinicznego.

Nimesil jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Działanie hamujące na syntezę prostaglandyn może mieć negatywny wpływ na przebieg ciąży i/lub rozwój embrionu lub płodu. Dane z badań farmakoepidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia i zaburzeń budowy serca oraz wytrzewienia po zastosowaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Całkowite ryzyko zaburzeń budowy układu sercowo-naczyniowego zwiększało się z mniej niż 1% do około 1,5%. Uważa się, iż ryzyko zwiększa się wraz ze zwiększaniem dawki i czasu trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało poronienie przed lub po zagnieżdżeniu się jaja płodowego oraz śmiertelność embrionu lub płodu. Dodatkowo u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy obserwowano zwiększoną częstość występowania różnych wad płodu włączając zaburzenia budowy układu sercowo-naczyniowego. Nie zaleca się stosowania nimesulidu u kobiet w I i II trymestrze ciąży, poza przypadkami zdecydowanej konieczności. Jeżeli nimesulid jest stosowany u kobiet planujących zajście w ciążę lub podczas I lub II trymestru ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy okres. Podczas III trymestru ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą narażać płód: na działanie toksyczne na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); na zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem; mogą narażać kobietę i płód pod koniec ciąży: na możliwość wydłużenia czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne, które może wystąpić nawet po zastosowaniu małych dawek; na hamowanie skurczów macicy, co może powodować opóźnianie lub przedłużanie porodu. Nie wiadomo, czy nimesulid przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nimesil jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią.

Objawami ostrego przedawkowania NLPZ są zwykle: śpiączka, senność, nudności, wymioty oraz ból w nadbrzuszu i na ogół objawy ustępują po zastosowaniu odpowiedniego leczenia. W rzadkich przypadkach może wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego. W rzadkich przypadkach może wystąpić nadciśnienie tętnicze, ostra niewydolność nerek, zatrzymanie oddechu lub śpiączka. Opisywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu terapeutycznych dawek NLPZ, te same reakcje mogą być również następstwem przedawkowania. Leczenie przedawkowania NLPZ obejmuje postępowanie objawowe i podtrzymujące. Nie ma specyficznego antidotum. Dotychczas brak danych dotyczących możliwości usuwania nimesulidu przy pomocy hemodializy, ale jeśli uwzględnić duży stopień wiązania tego produktu leczniczego z białkami osocza (do 97,5%), przydatność hemodializ w leczeniu przedawkowania wydaje się wątpliwa. W przypadku wczesnej fazy zatrucia (do 4 godz.) oraz zatrucia dużymi dawkami leków zalecane jest indukowanie wymiotów i podawanie węgla aktywnego (60-100 g u dorosłych pacjentów) oraz (lub) stosowanie osmotycznych leków przeczyszczających. Takie metody postępowania jak wymuszona diureza, alkalizacja moczu, hemodializa lub hemoperfuzja mogą okazać się nieskuteczne ze względu na duży stopień wiązania nimesulidu z białkami. Należy monitorować czynność wątroby i nerek.

Nimesil - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Alergia na pyłki - aktualny kalendarz pylenia
Najczęstszą przyczyną występowania sezonowej alergii w Polsce jest obecność pyłków roślin. Rośliny te pylą w różnych przedziałach czasowych, oraz w poszczególnych rejonach Polski z różną częstotliwością. Sezonowa alergia objawia się katarem, łzawieniem oczu oraz dusznością. W poniższym artykule zostanie przedstawiony kalendarz pylenia roślin występujących w Polsce, które najczęściej wywołują alergię wśród Polaków.
Choroby przyzębia a COVID-19
COVID-19 jest chorobą wirusową, a naukowcy intensywnie poszukują odpowiedzi na pytanie co wpływa na ciężkość tego zakażenia. Ostatnie odkrycia pokazują, że oprócz przewlekłych chorób promujących stan zapalny, również zdrowie naszej jamy ustnej może mieć istotne znaczenie. Bowiem korelacja zapalenia przyzębia i chorób płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy czy zapalenia płuc jest dobrze znana.
Jak przygotować się do ciąży?
Obecnie coraz większa świadomość dotycząca kwestii zdrowia sprawia, że kobiety chcą jak najlepiej przygotować się do ciąży. Wszystko po to, aby zminimalizować ryzyko powikłań i zwiększyć szansę na urodzenie zdrowego dziecka. Nie ma konkretnych, ujednoliconych wytycznych, które krok po kroku wskazują, co należy zrobić przed zajściem w ciążę. Jest to również sprawa indywidualna, która wynika z aktualnego stanu zdrowia każdej kobiety. Oto kilka ważnych kwestii, na które każda kobieta planująca ciążę powinna zwrócić uwagę.
7 powodów, dla których warto karmić dziecko piersią
Karmienie piersią to najwłaściwszy sposób żywienia noworodków i niemowląt. Zapewnia dziecku wszystkie niezbędne składniki do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Wiele kobiet pomimo początkowych trudności z laktacją, decyduje się karmić piersią. Niesie to za sobą mnóstwo korzyści, zarówno dla mamy jak i dziecka.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x