leki-orange

Poznaj leki przeciwzakrzepowe nowej generacji

Jakie są nowe leki przeciwzakrzepowe?

Czym są nowe doustne leki przeciwzakrzepowe? Czy nowoczesne leki przeciwzakrzepowe są lepsze od starych leków? Jak przyjmować nowe leki przeciwzakrzepowe i kiedy powinno się je stosować?

Co to są leki przeciwzakrzepowe?

Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) to substancje, które przez wyłączenie jednego lub kilku czynników krzepnięcia krwi, prowadzą do zahamowania procesu powstawania zakrzepu, który może być przyczyną powikłań groźnych dla życia i zdrowia, na przykład niedokrwienie kończyn, udar mózgu, zawał serca. Najczęściej stosowanymi leki są heparyna (niefrakcjonowana oraz drobnocząsteczkowa) lub antagoniści witaminy K (acenokoumarol i warfaryna). Stosowane w lecznictwie od ponad 70 lat, mimo licznych praktycznych problemów: konieczność indywidualnego doboru dawki i dawkowania, konieczność monitorowania pożądanej siły działania za pomocą laboratoryjnej oceny wydłużenia czasu protrombinowego, długi i nieprzewidywalny czas działania po ostatniej dawce, duża ilość interakcji z innymi lekami oraz z pokarmem, zmienność efektu przeciwzakrzepowego w czasie [1].

Czym są nowe leki przeciwkrzepliwe?

Alternatywą dla leków wymienionych wyżej stały się nowe doustne antykoagulanty – NOAC. Biorąc pod uwagę mechanizmy ich działania, wyróżniamy: inhibitory czynnika X – rywaroksaban (Xarelto), apiksaban (Eliquis), endoksaban (Lixiana) – preparat nie jest dostępny w Polsce, oraz inhibitor II czynnika krzepnięcia – dabigatran (Pradaxa). Leki przeciwzakrzepowe nowej generacji mają szybszy początek i koniec działania oraz w krótszym czasie osiągają maksymalne stężenie w osoczu, co wiąże się z szybciej osiągniętym efektem terapeutycznym. Nowe doustne antykoagulanty są też bardziej stabilnymi lekami, dlatego nie jest wymagane rutynowe monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi [2].

Kiedy i jak stosować nowoczesne leki przeciwzakrzepowe?

Najczęściej leki te stosowane są u pacjentów z migotaniem przedsionków z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu czy zatoru obwodowego. Drugą grupą pacjentów są osoby z różnymi postaciami choroby żylnej zakrzepowo-zatorowej, czyli zakrzepicą żylną i zatorowością płucną. Trzecia grupa chorych to pacjenci, którzy posiadają mechaniczne protezy w obrębie jam serca. Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe mają także zastosowanie u pacjentów z tak zwanym niezastawkowym migotaniem przedsionków. W zastawkowym migotaniu przedsionków, a szczególnie po wszczepieniu mechanicznej protezy zastawkowej w prewencji udaru mózgu nadal stosowane są leki z grupy antagonistów witaminy K, czyli wspomniana wyżej warfaryna i acenokumarol.

Kiedy stosuje się leki przeciwzakrzepowe nowej generacji?

Podejmując decyzję o włączeniu nowego doustnego antykoagulantu, należy uwzględnić charakterystykę wybranego leku, wiek pacjenta, masę ciała pacjenta, funkcję nerek, przebyte epizody krwawienia oraz przyjmowane jednocześnie inne leki. Należy również pamiętać o zasadach postępowania w przypadku pominięcia jednej dawki leku. Jeżeli chory ma przyjmować lek co 12 godzin, a od planowanej pory jego zażycia minęło mniej niż 6 godzin, to powinien jeszcze przyjąć pominiętą dawkę.

Jeśli natomiast minęło ponad 6 godzin, to pacjent powinien przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę. W przypadku leków podawanych raz na dobę opóźnienie wynoszące mniej niż 12 godzin oznacza konieczność przyjęcia pominiętej dawki, natomiast w przypadku opóźnienia ponad 12-godzinnego pacjent powinien przyjąć już kolejną planowaną dawkę. W przypadku zażycia podwójnej dawki leku stosowanego 2 razy na dobę kolejną dawkę się pomija, zaś w sytuacji przyjęcia podwójnej dawki leku stosowanego raz na dobę kolejna dawka powinna być przyjęta zgodnie z planem [3].

Omawiane schorzenia
Migotanie i trzepotanie przedsionków jest to zaburzenie rytmu pracy serca. W przypadku tego schorzenia przedsionki serca kurczą się zbyt szybko i nieregularnie. W konsekwencji podczas migotania przeds…
Skrzeplina w tętnicy wieńcowej powstaje w wyniku pęknięcia lub erozji istniejącej wcześniej blaszki miażdżycowej, co prowadzi do całkowitego zamknięcia tętnicy. Objawia się klinicznie jako ostry zespó…
Żyła wrotna zbiera krew spływającą z narządów jamy brzusznej i transportuje ją do wątroby. Zakrzepica żyły wrotnej jest chorobą naczyniową wątroby, do której dochodzi, gdy w żyle wrotnej wątroby powst…
Zawał serca jest to przerwanie dopływu krwi, która normalnie zaopatruje serce w tlen, na skutek czego mięsień sercowy zaczyna obumierać. Główną przyczyną ataków serca jest choroba wieńcowa, która częs…
Omawiane substancje
Acenokumarol jest lekiem przeciwzakrzepowym. Znalazł on zastosowanie w zapobieganiu i leczeniu szkodliwych zakrzepów krwi, zmniejszając ryzyko udaru mózgu lub zawału serca. Lek ten jest podawany dous…
Apiksaban jest stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu spowodowanego zakrzepem krwi u osób z zaburzeniami rytmu serca zwanymi migotaniem przedsionków. Lek jest również stosowany …
Dabigatran jest substancją leczniczą o właściwościach przeciwzakrzepowych. Stosowany jest w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia udaru mózgu spowodowanego zakrzepem krwi u osób z migotaniem przedsionk…
Heparyna jest lekiem przeciwzakrzepowym (rozrzedzającym krew), który zapobiega tworzeniu się zakrzepów krwi. Heparyna jest stosowana w leczeniu i zapobieganiu zakrzepów krwi spowodowanych pewnymi sta…
Rywaroksaban jest stosowany w leczeniu lub zapobieganiu zakrzepów krwi. Zakrzepy krwi mogą wystąpić w nogach (zakrzepica żył głębokich) lub w płucach (zatorowość płucna). Lek ma czasami zastosowanie w…
Warfaryna jest lekiem przeciwzakrzepowym (rozrzedzającym krew). Lek ten ogranicza powstawanie zakrzepów krwi. Warfaryna jest stosowana do leczenia lub zapobiegania zakrzepom krwi w żyłach lub tętnica…
Podsumowanie