Regulamin obowiązuje od dnia 26.02.2024

§1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy leki.pl (dalej zwany „Serwisem”) ma na celu dostarczanie pacjentom informacji na temat leków i suplementów diety.
 2. Serwis nie ma na celu zastępowania profesjonalnej porady medycznej, lecz ma służyć jako źródło informacji ułatwiających pacjentom zrozumienie i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich zdrowia i leczenia, w szczególności w sytuacjach niewymagających porady lekarskiej.
 3. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania płatnych funkcji w przyszłości, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Operator Serwisu zobowiązuje się do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, takich jak publikacje naukowe, oficjalne informacje producentów leków oraz rekomendacje instytucji medycznych, aby zapewnić Użytkownikom najwyższą jakość udostępnianych treści.
 5. Serwis nie udziela indywidualnych porad medycznych, ani nie zastępuje wizyty u lekarza. Informacje zawarte w Serwisie mają charakter ogólny i nie powinny być traktowane jako zastępstwo profesjonalnej porady medycznej.
 6. Definicje:
  1. Spółka – Spółka Leki.pl sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 67/109, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001090131, REGON: 527879560, NIP: 9512590268.
  2. Serwis – serwis internetowy pod adresem https://leki.pl wraz z podstronami.
  3. Regulamin – niniejszy regulamin.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Serwisu.
  5. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który założył Konto w Serwisie i korzysta z Serwisu.
  6. Profesjonalista – oznacza lekarza, lekarza dentystę, pielęgniarkę, położną i inne osoby wykonujące zawód medyczny.
  7. Rejestracja – proces utworzenia Konta.
  8. Konto – wpis w bazie danych Serwisu, z którego wynika możliwość dostępu do określonych funkcjonalności.
  9. Usługa Internetowa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 7. Operatorem Serwisu jest Spółka.
 8. Prawa i obowiązki Użytkownika oraz zasady korzystania z Serwisu są określone w Regulaminie. 
 9. Dalsze rozpowszechnianie treści (tekstów, zdjęć, wideo) opublikowanych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej, udokumentowanej zgody Spółki jest zabronione. W sprawach przedruków lub innego rozpowszechniania treści opublikowanych w Serwisie należy wcześniej skontaktować się ze Spółką. 
 10. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem.

§3. Zasady i warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, przestrzegając postanowień Regulaminu.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego ograniczenia dostępu Użytkownika w przypadku naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu.
 3. W celu korzystania z Serwisu należy mieć dostęp do Internetu.
 4. Zabrania się Użytkownikowi zamieszczania, udostępniania lub rozpowszechniania treści nielegalnych, w tym treści sprzecznych z prawem, a także korzystać z Serwisu w inny sposób, który będzie naruszać prawo (Działalność Nielegalna). Działalność Nielegalna obejmuje w szczególności:
  1. zamieszczanie treści propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację lub inne formy nietolerancji,
  2. nieuprawnione udostępnianie treści chronionych prawem autorskim,
  3. publikowanie danych osobowych innych Użytkowników bez ich zgody,
  4. rozpowszechnianie wirusów, malware’u, spamu lub innych szkodliwych treści,
  5. inne działania prawnie zakazane.
 5. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu w sposób rozsądny, mając na względzie to, że najlepszym źródłem profesjonalnego poradnictwa medycznego jest kontakt z Profesjonalistą.
 6. Dostęp do niektórych usług, funkcjonalności i treści w ramach Serwisu może być ograniczony pod kątem założenia Konta w Serwisie, zrealizowania płatności w razie usługi odpłatnej lub być dostępny wyłącznie dla Profesjonalistów lub dla poszczególnych grup Profesjonalistów.
 7. Użytkownik może zapoznać się z treściami zawierającymi informacje na temat leków bez recepty oraz korzystać z wyszukiwarki leków.
 8. Użytkownik może również:
  1. zgłaszać działania niepożądane produktu leczniczego
  2. zapoznawać się z przygotowanymi treściami dotyczącymi schorzeń, składników leków, leków i innymi kategoriami treści
  3. korzystać z innych funkcjonalności Serwisu, jeśli dostęp do nich nie jest ograniczony
  4. zgłaszać problemy z Serwisem i nadużycia, a także kontaktować się z operatorem Serwisu w innych sprawach.
 9. Dostęp do niektórych usług, funkcjonalności i treści w ramach Serwisu może być uzależniony od wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO), a także innych zgód dotyczących przesyłania treści marketingowych Użytkownikowi. Spółka informuje, że w takich przypadkach brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, a w szczególnych przypadkach również innych zgód na przesyłanie treści marketingowych, uniemożliwi korzystanie z danej usługi lub funkcjonalności albo dostęp do treści.
 10. Dostęp do niektórych usług, funkcjonalności i treści w ramach Serwisu może być uzależniony od wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO). Spółka informuje, że w takich przypadkach brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi korzystanie z danej usługi lub funkcjonalności albo dostęp do treści.
 11. Spółka zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działania Serwisu lub określonych funkcjonalności lub usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. 
 12. Spółka nie odpowiada za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 13. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę dostępu do Konta lub związanych z Kontem funkcjonalności i usług.

§4. Świadczenie Usług. Rejestracja i logowanie.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Internetowych następuje poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia przy otwarciu Serwisu w przeglądarce internetowej lub poprzez faktyczne korzystanie z Serwisu, a także w innych przypadkach szczególnych w momencie korzystania z określonej usługi lub funkcjonalności Serwisu.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Internetowych wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Umowy o świadczenie Usług Internetowych w innych zakresach są powiązane z korzystaniem z określonych funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Internetowych Użytkownik lub Zarejestrowany Użytkownik może być zobowiązany do potwierdzenia autentyczności podanych przez siebie danych.
 4. Umowa o świadczenie Usług Internetowych zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. W celu Rejestracji Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz.
 6. Rejestracja i logowanie odbywa się za pomocą funkcjonalności udostępnionych przez Spółkę.
 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Serwisu, zaś Zarejestrowany Użytkownik do usunięcia swojego Konta oraz zawiadomienia Spółki o cofnięciu zgody. Nie można cofnąć zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim ze skutkiem wstecznym, pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu.
 8. Udostępnianie w ramach Serwisów treści dokonywane jest przez Spółkę niezwłocznie po zleceniu przez Użytkownika, a więc przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na co Użytkownik wyraża zgodę. Ze względu na powyższe Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie określonych usług oraz dostawę lub udostępnienie treści w ramach Serwisów, z wyjątkiem przypadków określonych w Regulaminie.
 9. W sytuacji, w której Użytkownik, będący konsumentem zamówił usługę sprzedaży towarów na odległość i zapłacił za ten towar, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@leki.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania nabytego towaru w stanie niepogorszonym.
 10. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Zarejestrowanego Użytkownika danych, Spółka może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 11. Niedopuszczalne jest posiadanie przez jednego Zarejestrowanego Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 12. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.
 13. Zabrania się korzystania z Kont należących do osób trzecich.
 14. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług Internetowych poprzez skasowanie swojego Konta.
 15. Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług Internetowych poprzez skasowanie Konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, Regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu lub Spółki. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.

§5. Odpowiedzialność

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zachowanie poufności swojego hasła do Konta. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do Konta na skutek uzyskania dostępu do hasła przez osoby trzecie. W przypadku podejrzenia możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Zarejestrowany Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić hasło lub skontaktować się w tym celu ze Spółką.
 2. Spółka nie odpowiada za zdrowie Użytkownika. Spółka nie odpowiada również za niechciany efekt zdrowotny wynikający z zastosowania się przez Użytkownika do informacji podanych w treściach udostępnionych w Serwisie.
 3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w związku z korzystaniem z usług, funkcjonalności i treści udostępnionych w Serwisie.
 4. Spółka wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych w ramach niego Usług Internetowych odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. 
 5. Odpowiedzialność Spółki za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Spółka nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. W przypadku otrzymania przez Spółkę urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia dostępu do tych danych, Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Spółka odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Spółki. Wyłączona jest odpowiedzialność Spółki za utracone korzyści.
 9. Spółka nie odpowiada za prawidłowość danych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarek internetowych lub map internetowych.
 10. Jeśli w niniejszym Regulaminie zastrzeżono, zawężono, poszerzono, określono lub wyłączono odpowiedzialność w jakimkolwiek zakresie wobec Użytkownika, to należy przez to rozumieć, że odpowiednie postanowienie dotyczące odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do każdej grupy Użytkowników.
 11. Spółka wskazuje, że formularz wypełniany przez Użytkownika w trakcie zgłaszania działania niepożądanego nie zawiera diagnozy medycznej, a w konsekwencji nie jest to kwalifikowane jako wykonywanie przez Spółkę świadczeń zdrowotnych. Ankieta oraz jej wynik mają za zadanie jedynie pomóc Spółce w przesłaniu sygnału działania niepożądanego do właściwego podmiotu odpowiedzialnego.
 12. Spółka zastrzega sobie prawo zgłaszania wszelkich działań sprzecznych z prawem właściwym organom państwowym.

§10. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Spółka dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem w rozsądnym zakresie.
 2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy strony można zgłaszać, pisząc na adres e-mail: kontakt(at)leki.pl.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika, który został użyty do kontaktu z operatorem Serwisu.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i inne problemy mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres: kontakt(at)leki.pl.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Spółka powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, polityki prywatności Serwisu lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Spółki nie będą rozpatrywane.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Spółka zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany sposobu działalności Spółki, zmiany operatora Serwisu lub zmiany przepisów prawa.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Spółka poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany w rejestracji adres e-mail.
 3. Użytkownik i Profesjonalista ponoszą odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie posiadają dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 2.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umów o świadczenie usług jest prawo polskie.
 5. Profesjonalista, dokonując Rejestracji, potwierdza, że wie, iż na mocy prawa nie przysługuje mu status konsumenta w relacji ze Spółką.
 6. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze stosunków prawnych związanych z korzystaniem z Serwisu, w przypadku sporów z Użytkownikami niebędącymi konsumentami jest sąd właściwy dla siedziby Spółki. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl oraz pod adresem: https://konsument.gov.pl/. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.