fbpx

Zavicefta

Zavicefta - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych w leczeniu następujących rodzajów zakażeń: powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej. Powikłane zakażenia układu moczowego (ang. cUTI), w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek. Szpitalne zapalenie płuc, w tym respiratorowe zapalenie płuc. Produkt leczniczy jest również wskazany do leczenia zakażeń wywołanych tlenowymi drobnoustrojami Gram-ujemnymi u pacjentów dorosłych z ograniczonymi opcjami terapeutycznymi. Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

1 fiol. zawiera ceftazydym pięciowodny w ilości odpowiadającej 2 g ceftazydymu oraz awibaktam sodowy w ilości odpowiadającej 0,5 g awibaktamu.

Zalecane dawkowanie dożylne u pacjentów z szacowanym ClCr ≥51 ml/min. Powikłane zakażenia w obrębie jamy brzusznej (należy stosować w skojarzeniu z metronidazolem w przypadku, gdy wiadomo lub podejrzewa się udział patogenów beztlenowych w procesie zapalnym; należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h , czas trwania leczenia 5-14 dni. Powikłane zakażenia układu moczowego, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek (należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h, czas trwania leczenia 5-10 dni. Szpitalne zapalenie płuc, w tym respiratorowe zapalenie płuc (należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h, czas trwania leczenia 7-14 dni. Zakażenia wywołane tlenowymi drobnoustrojami Gram(-) u pacjentów z ograniczonymi opcjami terapeutycznymi (należy stosować w skojarzeniu z metronidazolem w przypadku, gdy wiadomo lub podejrzewa się udział patogenów beztlenowych w procesie zapalnym; należy stosować w skojarzeniu z lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym aktywność przeciwko patogenom Gram(+), gdy wiadomo lub podejrzewa się, że mają one udział w procesie zapalnym): dawka ceftazydymu+awibaktamu 2 g + 0,5 g – co 8 h, czas trwania wlewu 2 h, czas trwania leczenia – zależnie od ciężkości zakażenia, rodzaju patogenu(ów) wywołujących zakażenia oraz odpowiedzi klinicznej i mikrobiologicznej na leczenie. Pacjenci w wieku podeszłym. U pacjentów w wieku podeszłym nie ma konieczności dostosowywania dawki. Zaburzenia czynności nerek. U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek (szacowany ClCr ≥51 – ≤80 ml/min) nie ma konieczności dostosowywania dawki. Zalecane dawki dożylne u pacjentów z szacowanym ClCr ≤50 ml/min – szczegóły patrz ChPL. Zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest wymagana. Nie określono dotychczas bezpieczeństwa i skuteczności stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Brak dostępnych danych.

Ceftazydym hamuje syntezę peptydoglikanowej ściany komórkowej bakterii po związaniu się z białkami wiążącymi penicyliny (ang. PBPs), co prowadzi do lizy komórki bakteryjnej i jej śmierci. Awibaktam jest niebetalaktamowym inhibitorem β-laktamazy, którego działanie polega na tworzeniu z cząsteczką enzymu kowalencyjnego kompleksu, który jest stabilny, oporny na hydrolizę. Skutkiem takiego wiązania jest hamowanie β-laktamaz zarówno klas A i C oraz niektórych enzymów klasy D wg klasyfikacji Amblera, w tym β-laktamaz o szerokim spektrum substratowym (ang. ESBL), karbapenemaz serynowych KPC i OXA-48 oraz enzymów AmpC. Awibaktam nie hamuje enzymów klasy B (metalo-β-laktamaz) i nie jest w stanie zahamować aktywności wielu enzymów z klasy D.

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych. Nadwrażliwość na jakiekolwiek leki przeciwbakteryjne z grupy cefalosporyn. Ciężkie reakcje nadwrażliwości (np. reakcja anafilaktyczna, ciężka reakcja skórna) na jakikolwiek inny β-laktamowy lek przeciwbakteryjny (np. penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy).

W warunkach in vitro, awibaktam jest substratem transporterów OAT1 oraz OAT3, co może przyczyniać się do czynnego wychwytu awibaktamu z krwi i w ten sposób wpływać na wydalanie leku z organizmu. Probenecyd (silnie działający inhibitor OAT) hamuje ten wychwyt o 56%-70% w warunkach in vitro i może wpływać na eliminację awibaktamu. Ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących klinicznych interakcji awibaktamu z probenecydem, dlatego nie zaleca się jednoczesnego podawania awibaktamu oraz probenecydu. Awibaktam nie wykazywał w warunkach in vitro istotnego działania hamującego wobec enzymów cytochromu P450. Awibaktam oraz ceftazydym w stężeniach istotnych klinicznie nie wykazywały w warunkach in vitro działania indukującego wobec enzymów cytochromu P450. Awibaktam oraz ceftazydym w stężeniach istotnych klinicznie nie hamują głównych transporterów nerkowych lub wątrobowych, a zatem prawdopodobieństwo wystąpienia interakcji na tle tych mechanizmów jest oceniane jako małe. Dane kliniczne wykazały, że nie występuje żadna interakcja między ceftazydymem a awibaktamem, a także między produktem złożonym zawierającym ceftazydym + awibaktam a metronidazolem. Równoczesne leczenie z zastosowaniem dużych dawek cefalosporyn oraz produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym, takich jak aminoglikozydy lub silnie działające leki moczopędne (np. furosemid) może niekorzystnie wpływać na czynność nerek. Chloramfenikol wykazuje w warunkach in vitro działanie antagonistyczne względem ceftazydymu oraz innych cefalosporyn. Kliniczna istotność tego spostrzeżenia jest nieznana, lecz ze względu na możliwość oddziaływania antagonistycznego w warunkach in vivo należy unikać stosowania tej kombinacji leków.

Badania na zwierzętach, dotyczące ceftazydymu nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu lub rozwój w okresie postnatalnym. Badania na zwierzętach, którym podawano awibaktam wykazały toksyczny wpływ na rozród bez udowodnionego działania teratogennego. Produkt złożony zawierający ceftazydym + awibaktam powinien być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści leczenia przewyższają możliwe ryzyko. Ceftazydym przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Nie wiadomo czy awibaktam przenika do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć istnienia zagrożenia dla noworodków/niemowląt karmionych piersią. Decyzję dotyczącą przerwania karmienie piersią lub przerwania/odstąpienia od leczenia ceftazydymem + awibaktamem, należy podjąć po rozważeniu korzyści wynikających dla dziecka z karmienia piersią oraz korzyści wynikających dla kobiety z leczenia produktem złożonym zawierającym ceftazydym + awibaktam. Nie badano wpływu ceftazydymu + awibaktamu na płodność u ludzi. Nie są dostępne żadne dane dotyczące wyników badań u zwierząt z zastosowaniem ceftazydymu. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu awibaktamu na płodność.

Przedawkowanie produktu złożonego zawierającego ceftazydym + awibaktam może prowadzić do następstw neurologicznych, w tym do encefalopatii, drgawek i śpiączki, wywołanych przez ceftazydym. Stężenie ceftazydymu w surowicy można zmniejszyć stosując hemodializę lub dializę otrzewnową. Podczas 4-h hemodializy obserwowano eliminację 55% podanej dawki awibaktamu.

Zavicefta - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Jak zrobić zastrzyk w brzuch z heparyną?
Heparyny drobnocząsteczkowe to powszechnie stosowane leki przeciwzakrzepowe. Najczęściej podawane są w iniekcjach podskórnych. Zakres wskazań do ich stosowania jest szeroki, używane są m.in. w leczeniu choroby zakrzepowo-zatorowej, a także w profilaktyce przeciwzakrzepowej np. po operacjach czy złamaniach. Jak prawidłowo wykonać zastrzyk w brzuch z heparyną? Na co zwrócić szczególną uwagę?
WZW — 5 typów, które musisz znać
WZW, czyli Wirusowe Zapalenie Wątroby to choroba, która może przybrać formę ostrą lub przewlekłą. WZW dzieli się na kilka typów i nie wszystkie manifestują objawy od początku. Z racji podstępności schorzenia należy zwrócić uwagę na najczęściej spotykane symptomy. W artykule zapoznasz się z wszystkimi typami WZW i poznasz charakterystyke każdego z nich.
Asymetria tętnic mózgowych może zwiększać ryzyko udaru
Tętniaki mózgu powodują około 500 000 zgonów rocznie. Możliwość ich wczesnego wykrywania i poznanie czynników powodujących wzrost ryzyka ich wystąpienia pozwoli na zmniejszenie śmiertelności. Według australijskich naukowców jednym z czynników ryzyka jest kształt i rozmiar tętnic mózgowych.
Niskie ryzyko wstrząsu po szczepieniu na COVID-19
Z dnia na dzień zwiększa się odsetek osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Wraz z tą liczbą rośnie liczba doniesień na temat działań niepożądanych i bezpieczeństwa stosowania szczepionek mRNA. Najnowsze badanie potwierdza bardzo niskie ryzyko ciężkiej reakcji alergicznej na szczepionki.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
1
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x