fbpx

Tirosint Sol

Tirosint Sol - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie łagodnego wola w stanie eutyreozy. Zapobieganie wznowie wola po resekcji wola w stanie eutyreozy, w zależności od pooperacyjnego poziomu hormonu. Terapia substytucyjna (zastępcza) hormonu tarczycy w niedoczynności tarczycy. Terapia supresyjna w złośliwym nowotworze tarczycy. Terapia wspomagająca w leczeniu nadczynności tarczycy tyreostatykami. Test supresyjny tarczycy.

1 ml roztw. doustnego zawiera 13, 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 lub 200 µg lewotyroksyny sodowej.

Aby zapewnić możliwość leczenia pacjentów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami, dostępne są pojemniki z dawkami 13-200 µg soli sodowej lewotyroksyny, dzięki temu można zastosować tylko 1 poj. jednodawkowy/dobę. Wskazówki dawkowania są traktowane jako wytyczne. Indywidualna dawka dobowa powinna być ustalona na podstawie laboratoryjnych badań diagnostycznych i badań klinicznych. Ze względu na to, że niektórzy pacjenci w trakcie leczenia mają zwiekszone stężenie T4 i fT4, podstawowe stężenie hormonu tyreotropowego (TSH) w surowicy stanowi bardziej wiarygodną podstawę dalszego leczenia. Z wyjątkiem noworodków, u których wskazane jest szybkie wdrożenie terapii zastępczej, leczenie hormonami tarczycy powinno rozpocząć się od małej dawki ze stałym zwiększaniem co 2-4 tyg., aż do osiągnięcia pełnej dawki podtrzymującej. U pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z chorobą wieńcową serca oraz u pacjentów z ciężką lub długotrwałą niedoczynnością tarczycy należy zachować szczególną ostrożność przy wprowadzaniu leczenia hormonami tarczycy. Należy podawać małą dawkę początkową (np. 13 µg/dobę), którą następnie należy zwiększać powoli i z mniejszą częstością (np. stopniowe zwiększanie o 13 µg/dobę co 14 dni), z częstym monitorowaniem hormonów tarczycy. W takich przypadkach konieczne jest rozważenie zastosowania mniejszej dawki niż w przypadku pełnej terapii zastępczej. Doświadczenie pokazuje, że mniejsze dawki są wystarczające również w przypadku małej mc. i dużego wola gruczolakowatego.

Syntetyczna lewotyroksyna zawarta w produkcie leczniczym ma identyczne działanie, jak naturalnie występujący hormon tarczycy, który powstaje głównie w gruczole tarczowym. Ulega ona konwersji do T3 w narządach obwodowych i podobnie jak hormon naturalny wykazuje charakterystyczne działanie na receptory T3. Organizm nie jest w stanie odróżnić lewotyroksyny endogennej od egzogennej.

Nietolerancja substancji czynnej lub jednej z substancji pomocniczych zawartych w produkcie leczniczym. Nieleczona niewydolność kory nadnerczy, nieleczona niedoczynność przysadki mózgowej i nieleczona nadczynność tarczycy. Nie wolno wdrażać leczenia produktem leczniczym w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego, ostrego zapalenia mięśnia sercowego lub ostrego zapalenia serca. Leczenie skojarzone lewotyroksyną i lekami tyreostatycznymi w nadczynności tarczycy nie jest wskazane w okresie ciąży.

Lewotyroksyna może osłabić działanie leków przeciwcukrzycowych. Dlatego na początku terapii hormonami tarczycy należy regularnie monitorować stężenie cukru we krwi, a dawka leku przeciwcukrzycowego musi być w razie potrzeby korygowana. Działanie leków przeciwzakrzepowych może się nasilić, ponieważ lewotyroksyna wypiera leki przeciwzakrzepowe z ich wiązania z białkami osocza. Dlatego na początku leczenia hormonami tarczycy należy regularnie monitorować parametry krzepnięcia i w razie potrzeby dostosowywać dawkę leku przeciwzakrzepowego. Przyjmowanie żywic jonowymiennych, takich jak kolestyramina i kolestypol, hamuje wchłanianie lewotyroksyny. Lewotyroksynę należy więc przyjmować na 4-5 h przed podaniem takich produktów leczniczych. W literaturze podano, że preparaty zawierające glin (leki zobojętniające kwas żołądkowy, sukralfat) mogą osłabić działanie lewotyroksyny. Lewotyroksynę należy zatem przyjmować na co najmniej dwie godziny przed każdym zażyciem preparatu zawierającego glin. To samo dotyczy produktów leczniczych zawierających sole żelaza i wapnia. Lewotyroksyna może być wypierana z połączeń z białkami osocza przez salicylany, dikumarol, furosemid w dużych dawkach (250 mg), klofibrat, fenytoinę i inne substancje, co prowadzi do zwiększenia frakcji fT4. Propylotiouracyl, glikokortykoidy, leki β-sympatolityczne, amiodaron i środki kontrastowe zawierające jod: substancje te hamują obwodową konwersję T4 do T3. Amiodaron zawiera znaczne ilości jodu, który może wywoływać nadczynność tarczycy lub niedoczynność tarczycy. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku wola guzkowego z możliwą niezdiagnozowaną autonomią tarczycy. Sertralina, chlorochina/proguanil: substancje te zmniejszają skuteczność lewotyroksyny i prowadzą do wzrostu TSH. Leki, które mogą indukować układ enzymatyczny wątroby, takie jak barbiturany, mogą zwiększać wątrobowy klirens lewotyroksyny. U kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zawierające estrogen lub u kobiet w okresie pomenopauzalnym stosujących HTZ zapotrzebowanie na lewotyroksynę może być zwiększone. Inhibitory proteazy (np. rytonawir, indynawir, lopinawir) mogą wpływać na działanie lewotyroksyny. Zaleca się ścisłe monitorowanie parametrów hormonu tarczycy. W razie potrzeby należy dostosować dawkę lewotyroksyny. Istnieją doniesienia, że sewelamer może zwiększać stężenie TSH u chorych leczonych jednocześnie sewelamerem i lewotyroksyną. Dlatego też zaleca się uważniejsze monitorowanie stężenia TSH u pacjentów otrzymujących oba leki. Inhibitory kinazy tyrozynowej (np. imatynib, sunitynib, sorafenib, motesanib) mogą osłabiać działanie lewotyroksyny. Dlatego zaleca monitorowanie pacjentów pod kątem zmian czynności tarczycy na początku i na końcu jednoczesnego leczenia tymi lekami. W razie potrzeby należy dostosować dawkę. W przypadku jednoczesnego stosowania orlistatu i lewotyroksyny może wystąpić nieczynność tarczycy i/lub zmniejszenie kontroli niedoczynności tarczycy. Może to być spowodowane zmniejszonym wchłanianiem soli jodowych i/lub lewotyroksyny. Pacjenci przyjmujący lewotyroksynę powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem leczenia produktami zawierającymi orlistat (np. alli), ponieważ orlistat i lewotyroksyna mogą wymagać przyjmowania w różnym czasie i może wystąpić konieczność dostosowania dawki lewotyroksyny. Produkty zawierające soję mogą zmniejszyć wchłanianie lewotyroksyny w jelitach. Szczególnie na początku terapii lub po stosowaniu diety zawierającej soję może zaistnieć potrzeba dostosowania dawki lewotyroksyny.

Leczenie lewotyroksyną powinno być stosowane konsekwentnie, zwłaszcza w okresie ciąży i karmienia piersią. Zapotrzebowanie na lewotyroksynę w czasie ciąży może zwiększyć się. Doświadczenie wskazuje, że lewotyroksyna stosowana w okresie ciąży w zalecanych dawkach nie wykazuje właściwości teratogennych ani nie wpływa toksycznie na płód lub noworodka. Rozwój noworodka zależy od czynności tarczycy u matki. Tyroksyna jest niezbędna dla rozwoju mózgu w okresie niemowlęcym. Dlatego szczególnie w okresie ciąży należy zapewnić ciągłe leczenie hormonami tarczycy. W czasie ciąży może być konieczne zwiększenie dawki. Ze względu na to, że zwiększenie TSH w surowicy może nastąpić już po 4 tyg. ciąży, kobiety ciężarne stosujące lewotyroksynę powinny mieć zmierzony stężenie TSH w każdym trymestrze, aby potwierdzić, że wartości TSH w surowicy matki mieszczą się w zakresie referencyjnym specyficznym dla danego trymestru ciąży. Zwiększone stężenie TSH w surowicy należy skorygować poprzez zwiększenie dawki lewotyroksyny. Ze względu na to, że stężenie TSH po porodzie jest podobne do wartości przedporodowych, dawka lewotyroksyny powinna powrócić do dawki przedciążowej natychmiast po porodzie. Stężenie TSH w surowicy powinno zostać zmierzone 6-8 tyg. po porodzie. Lewotyroksyna przenika do mleka kobiecego, jednak stężenie osiągane podczas stosowania lewotyroksyny w zalecanych dawkach jest niewystarczające, aby spowodować rozwój nadczynności tarczycy lub supresję TSH u noworodków. Lewotyroksynę można stosować podczas laktacji. Lewotyroksyny nie należy podawać razem z lekami tyreostatycznymi w nadczynności tarczycy w okresie ciąży. Lewotyroksyna zwiększa wymaganą dawkę leków tyreostatycznych. Ze względu na to, że leki tyreostatyczne łatwiej przenikają przez łożysko niż lewotyroksyna, terapia skojarzona może wywołać niedoczynność tarczycy u płodu. Dlatego w leczeniu nadczynności tarczycy w okresie ciąży należy stosować wyłącznie leki tyreostatyczne.

Zwiększona wartość T3 jest bardziej wiarygodnym wskaźnikiem przedawkowania niż zwiększone wartości T4 lub fT4. W przypadku przedawkowania występują objawy wskazujące na znaczne nasilenie metabolizmu. W zależności od stopnia przedawkowania zaleca się, aby pacjent zaprzestał przyjmować roztw. doustny i przeszedł badanie kontrolne. Objawy mogą przejawiać się jako wynik wyraźnego pobudzenia receptorów β-adrenergicznych, jak tachykardia, stany lękowe, pobudzenie i hiperkineza. Nasilenie objawów może zmniejszyć się po zastosowaniu leków blokujących receptory beta-adrenergiczne. W razie ekstremalnego przedawkowania pomocna może być plazmafereza. Odosobnione przypadki napadów drgawkowych zgłaszano w odniesieniu do predysponowanych pacjentów, u których przekroczona została indywidualna granica tolerancji dawki. Przedawkowanie lewotyroksyny może powodować objawy nadczynności tarczycy i może powodować ostrą psychozę, szczególnie u pacjentów zagrożonych zaburzeniami psychotycznymi. W przypadku przedawkowania u ludzi (z zamiarem samobójczym) dawka 10 mg lewotyroksyny była tolerowana bez powikłań. Opisano przypadki nagłej śmierci sercowej u pacjentów z wieloletnim wywiadem niewłaściwego stosowania lewotyroksyny.

Tirosint Sol - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Wszystko, co musisz wiedzieć o kamicy żółciowej
Problemy z pęcherzykiem żółciowym najczęściej zaczynają się od niestrawności, następnie prowadzą do bólu brzucha, a kończą kolką żółciową. Kamica żółciowa z reguły ma łagodny początek, z tego względu pierwsze objawy łatwo zlekceważyć. Jak zapobiegać i kiedy należy udać się do lekarza?
Efekt serowy, czyli niebezpieczne połączenie leków z serami
”Efekt serowy” to termin mało znany wśród pacjentów. Słysząc ten zwrot, w naszych głowach pojawia się pyszny grillowany Camembert i na tym kończą się nasze skojarzenia. Co ciekawe, nie są one całkowicie błędne. Efekt serowy faktycznie związany jest z serami — nazwa ta nie jest w końcu przypadkowa. Zjawisko to nabiera niebezpiecznych rozmiarów, gdy osobą zajadającą się serem jest pacjent cierpiący np. na depresję. Na czym polega efekt serowy? Jak można się przed nim ustrzec?
Skuteczne tabletki na odchudzanie - który preparat będzie najmocniejszy?
Zrzucanie wagi jest procesem, który dla większości pacjentów jest ciężki do zrealizowania. Podstawą jest zachowanie odpowiedniej diety, prowadzącej do wykształcenia zdrowych nawyków żywieniowych oraz aktywność fizyczna. Na rynku aptecznym znajdziemy preparaty, które wspomagają proces odchudzania. W poniższym artykule znajduje się przegląd składników czynnych występujących w tego typu preparatach.
Astma — poznaj zasady farmakoterapii
Astma to przewlekła choroba, która dotyka układ oddechowy. Nieprawidłowa farmakoterapia zwiększa ryzyko i ilość występowania zaostrzeń schorzenia. Natomiast poprawne leczenie pozwala na kontrolę objawów i komfortowe życie chorego. Z artykułu dowiesz się, jakie leki najczęściej wykorzystuje się w leczeniu astmy.
Jak radzić sobie ze zgagą w ciąży?
Jak radzić sobie ze zgagą w ciąży, to problem zdecydowanej większości przyszłych mam. Stosowanie leków w ciąży, budzi obawy o zdrowie dziecka. Panuje przekonanie, że szkodliwe wszystkie leki. Nie jest ono jednak słuszne. Leki mają określony status bezpieczeństwa i właściwie stosowane, nie muszą być niebezpieczne.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x