fbpx

Theraflu Zatoki

Theraflu Zatoki - ulotka informacyjna dla pacjenta

Leczenie objawowe dolegliwości związanych z chorobami zatok takich jak: ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegająca z bólem oraz objawami przekrwienia i obrzęku błony śluzowej. Działa przeciwgorączkowe łagodzi objawy przeziębienia i grypy (dreszcze, bóle mięśni i głowy).

1 sasz. zawiera: 650 mg paracetamolu, 10 mg chlorowodorku fenylefryny.

Dorośli i młodzież 12 lat i powyżej. Zawartość 1 sasz. (co odpowiada 650 mg paracetamolu i 10 mg chlorowodorku fenylefryny). W razie konieczności dawkę można powtarzać, lecz nie częściej niż co 4-6 h i nie więcej niż 3-4x/dobę (co odpowiada 2600 mg paracetamolu i 40 mg chlorowodorku fenylefryny). Zgodnie z przedstawionym schematem dawkowania produkt można stosować nieprzerwanie wyłącznie przez 5 kolejnych dni. W przypadku objawów utrzymujących się przez ponad 5 dni lub gorączki trwającej ponad 3dni pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Dzieci. Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Niewydolność wątroby. W przypadku dorosłych ważących poniżej 50 kg, osób z niską lub średnią niewydolnością wątroby, zespołem Gilberta (hiperbilirubinemia rodzinna), odwodnionych, przewlekle niedożywionych, osób z chorobą alkoholową, nie należy stosować dobowej skutecznej dawki paracetamolu większej niż 60 mg/kg/dobę (do 2 g/dobę, czyli maks. zawartość 3 sasz./dobę). Niewydolność nerek. W przypadku pacjentów z niewydolnością nerek jednorazowo należy przyjąć zawartość 1 sasz. (co odpowiada 650 mg paracetamolu i 10 mg chlorowodorku fenylefryny). Odstępy pomiędzy dawkami powinny wynosić: ClCr (ml/min) 80-50 co 4 h; 50-30 co 6 h; 30-10 co 6 h; <10 co 8 h.

Paracetamol. Paracetamol wywiera działanie zarówno przeciwbólowe, jak i przeciwgorączkowe, przede wszystkim w mechanizmie hamowania syntezy prostaglandyn w OUN. Obserwowano mały wpływ paracetamolu na agregację płytek krwi i czas krwawienia. Wpływ ten nie jest znaczący i nie został odznaczony jako kliniczne znaczący. Chlorowodorek fenylefryny. Chlorowodorek fenylefryny jest aminą sympatykomimetyczną, która działa głównie bezpośrednio na receptory α-adrenergiczne. W dawkach terapeutycznych stosowanych w celu zmniejszenia obrzęku i przekrwienia błony śluzowej nosa lek nie wywiera istotnego wpływu pobudzającego receptory β-adrenergiczne serca i nie wywiera istotnego wpływu na OUN. Wywiera udokumentowane działanie obkurczające błonę śluzową nosa w mechanizmie obkurczania naczyń powodującego zmniejszenie jej obrzęku i przekrwienia.

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane w przypadku: nadwrażliwości na paracetamol, chlorowodorek fenylefryny lub którąkolwiek substancję pomocniczą; stosowania inhibitorów MAO i okres do 2 tyg. po ich odstawieniu; ciężkich schorzeń układu krwionośnego; nadciśnienia tętniczego; nadczynności tarczycy; jaskry z wąskim kątem przesączania; guza chromochłonnego; pacjentów stosujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; pacjentów stosujących leki blokujące receptory β-adrenergiczne; pacjentów stosujących inne leki sympatykomimetyczne. Produktu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią oraz u dzieci poniżej 12 lat.

Interakcje z innymi lekami, które mogą być spowodowane przez poszczególne składniki produktu są dobrze znane. Paracetamol. Paracetamol stosowany jednocześnie z inhibitorami MAO może wywołać stany pobudzenia i wysoką temperaturę. Działanie przeciwzakrzepowe warfaryny i innych pochodnych kumaryny może być nasilone w wyniku przedłużonego regularnego stosowania paracetamolu, ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia krwawień. Sporadyczne stosowanie paracetamolu nie ma istotnego znaczenia. Hepatotoksyczne substancje mogą zwiększać prawdopodobieństwo kumulacji paracetamolu i przedawkowania. Ryzyko wystąpienia hepatotoksyczności paracetamolu może być zwiększone przez produkty, które indukują mikrosomalne enzymy wątrobowe takie jak takie jak barbiturany, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina), leki stosowane w leczeniu gruźlicy ryfampicyna i izoniazyd. Metoklopramid zwiększa stopień wchłaniania paracetamolu i powoduje wzrost jego maksymalnego stężenia w osoczu. Również domperidon może powodować wzrost stopnia wchłaniania paracetamolu. Paracetamol wydłuża T0,5 chloramfenikolu w fazie eliminacji. Paracetamol może zmniejszyć biodostępność lamotryginy, z ewentualnym osłabieniem jej działania, ze względu na możliwe indukowanie jej metabolizmu w wątrobie. Wchłanianie paracetamolu może być zmniejszone przez kolestyraminę przyjmowaną w tym samym czasie. Redukcja wchłaniania jest niewielka jeżeli kolestyramina jest przyjmowana godzinę po przyjęciu paracetamolu. W wyniku regularnego jednoczesnego stosowania paracetamolu i zydowudyny może wystąpić neutropenia i zwiększyć się ryzyko uszkodzenia wątroby. Probenecid wykazuje wpływ na metabolizm paracetamolu. U pacjentów jednocześnie leczonych probenecydem i paracetamolem dawka paracetamolu powinna zostać zmniejszona. Hepatotoksyczność paracetamolu może być zwiększona w przypadku nadmiernego spożycia alkoholu. Paracetamol może wpływać na wyniki oznaczeń kwasu moczowego z zastosowaniem fosforowolframianów. Chlorowodorek fenylefryny. Produkt jest przeciwwskazany dla pacjentów stosujących inhibitory MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tyg. Fenylefryna może nasilać działanie inhibitorów MAO i wywołać przełom nadciśnieniowy. Jednoczesne stosowanie fenylefryny z innymi substancjami sympatykomimetycznymi lub trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (np. amitryptylina) może spowodować wzrost ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu sercowo naczyniowego. Fenylefryna może osłabiać działanie β-adrenolityków i innych leków przeciwnadciśnieniowych (np. debryzochina, guanetydyna, rezerpina i metylodopa). Może nastąpić wzrost ryzyka wystąpienia nadciśnienia i innych działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego. Jednoczesne stosowanie fenylefryny z digoksyną i glikozydami naparstnicy zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub zawału serca. Jednoczesne stosowanie fenylefryny i alkaloidów sporyszu (ergotamina, metysergid) może spowodować wzrost ryzyka wystąpienia zatrucia sporyszem.

Nie zaleca się stosowania produktu w okresie ciąży i podczas karmienia piersią. Bezpieczeństwo stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią nie było badane. Dostępne dane dotyczące wpływu stosowania każdej z substancji czynnych produktu w okresie ciąży i karmienia piersią są opisane poniżej. W badaniach epidemiologicznych nie wykazano szkodliwego działania paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach na przebieg ciąży. W badaniach dotyczących wpływu doustnego podawania leku na reprodukcję nie stwierdzono występowania wad rozwojowych u noworodków lub fetotoksyczności. W zwykłych warunkach stosowania paracetamol może być podawany w całym okresie ciąży po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka. Istnieją jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania chlorowodorku fenylefryny u kobiet w ciąży. Obkurczenie naczyń macicy i zmniejszenie przepływu krwi przez macicę związane ze stosowaniem fenylefryny mogą doprowadzić do niedotlenienia płodu. Kobiety w ciąży powinny unikać stosowania chlorowodorku fenylefryny. Paracetamol przenika do mleka kobiecego, jednak w ilości nieistotnej klinicznie. Na podstawie dostępnych opublikowanych danych karmienie piersią nie jest przeciwwskazane. Nie są dostępne dane na temat ewentualnego przenikania fenylefryny do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią powinny unikać stosowania fenylefryny. Nie badano wpływu produktu na płodność. Badania niekliniczne paracetamolu nie wskazują na istnienie szczególnego zagrożenia płodności w dawkach istotnych terapeutycznie. Nie przeprowadzono wystarczających badań na zwierzętach, dotyczących toksycznego wpływu fenylefryny na reprodukcję.

W przypadku przedawkowania produktu będą dominować objawy wynikające z przedawkowania
paracetamolu. Paracetamol. W przypadku ostrego przedawkowania paracetamol może wywierać działanie hepatotoksyczne lub nawet spowodować martwicę wątroby. Przedawkowanie paracetamolu, w tym podawanie go w wysokich dawkach całkowitych przez dłuższy okres, może spowodować nefropatię indukowaną leczeniem przeciwbólowym z nieodwracalną niewydolnością wątroby. Pacjentów należy ostrzec, aby nie przyjmowali równocześnie innych produktów zawierających paracetamol. Istnieje ryzyko zatrucia, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby, w przypadkach przewlekłego alkoholizmu, u pacjentów z przewlekłym niedożywieniem i u pacjentów stosujących induktory enzymów. Przedawkowanie paracetamolu może doprowadzić do niewydolności wątroby, encefalopatii, śpiączki i zgonu. Objawami przedawkowania paracetamolu w trakcie pierwszych 24 h są: bladość skóry, nudności, wymioty i jadłowstręt. Bóle brzucha mogą być pierwszym objawem uszkodzenia wątroby, które zazwyczaj nie ujawnia się w ciągu 24-48 h, a czasem może rozwinąć się z opóźnieniem 4-6 dni po przyjęciu produktu. Uszkodzenie wątroby osiąga zazwyczaj maksymalne nasilenie po 72-96 h od przyjęcia produktu. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. Nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby może się rozwinąć ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą cewek nerkowych. Donoszono o występowaniu zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki. W postępowaniu w przypadku przedawkowania paracetamolu podstawowe znaczenie ma jak najszybsze podjęcie leczenia. Wczesne dożylne lub doustne podanie N-acetylocysteiny, odtrutki niwelującej działanie paracetamolu, ewentualne płukanie żołądka i/lub podanie doustnej metioniny może być korzystne w okresie do 48 h od przedawkowania. Przydatne może być podanie węgla aktywnego i monitorowanie oddychania i krążenia. W przypadku drgawek można podać diazepam. Chlorowodorek fenylefryny. Objawy wynikające z sympatykomimetycznego działania chlorowodorku fenylefryny obejmują wystąpienie zmian hemodynamicznych i zapaści sercowo-naczyniowej z zahamowaniem oddechu takich jak: senność, po której może następować pobudzenie (zwłaszcza u dzieci), zaburzenia widzenia, wysypkę, nudności, wymioty, uporczywy ból głowy, nerwowość, zawroty głowy, bezsenność, zaburzenia krążenia, śpiączkę, drgawki, zmiany zachowania, nadciśnienie i bradykardię. Leczenie obejmuje wczesne wykonanie płukania żołądka i leczenie objawowe. Objawy nadciśnienia można leczyć dożylnym podaniem leku blokującego receptory α-adrenergiczne. W przypadku drgawek można podać diazepam.

Theraflu Zatoki - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Odwodnienie u dzieci - jakie elektrolity wybrać?
Odwodnienie u dzieci postępuje szybko. Pewnego dnia Twój maluszek nie chce się bawić, wciąż płacze, przysypia na kanapie i podłodze. W nocy wymiotował i skarżył się na brzuszek. Teraz nie pije i nie je tylko śpi. Może zjadł coś nieświeżego albo przyplątała się grypa jelitowa? Nie czekaj, bo dziecku grozi odwodnienie. Szybko podaj jakieś elektrolity dla dzieci i skontaktuj się z lekarzem. Pewnie stoisz przed dylematem, które elektrolity wybrać? Podpowiem, na co zwrócić uwagę w aptece i które elektrolity dzieci piją najchętniej.
Jak pozbyć się kurzajki? Sposoby na kurzajki bez recepty
Czy zauważyliście kiedykolwiek u siebie dziwną zmianę na skórze, która przypominała szorstką narośl? Najczęściej pojawia się ona na dłoniach bądź stopach. Często towarzyszy jej uczucie bólu, porównywane do dyskomfortu towarzyszące chodzeniu z kamyczkami w obuwiu. Jeśli odpowiedzi na powyższe pytania są twierdzące, to najprawdopodobniej pojawiła się u was kurzajka. Więcej na ich temat dowiecie się z artykułu.
Wzmocnij swoją odporność! Poznaj serię ENTitis
Preparaty z grupy ENTitis reklamują się jako innowacyjny produkt zawierający unikalny szczep Streptococcus salivarius K12. Według producenta kuracja tym produktem zmniejsza częstotliwość występowania u dzieci infekcji górnych dróg oddechowych. Czy w rzeczywiści ten preparat jest taki skuteczny?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x