fbpx

Tenaxum

Tenaxum - ulotka informacyjna dla pacjenta

Nadciśnienie tętnicze pierwotne.

1 tabl. zawiera 1 mg rylmenidyny, co odpowiada 1,544 mg diwodorofosforanu rylmenidyny.

Zaleca się stosowanie dawki 1 mg rylmenidyny (1 tabl./dobę, przyjmowana rano). Jeżeli po m-cu leczenia nie uzyska się normalizacji wartości ciśnienia tętniczego, dawkę można zwiększyć do 2 mg (1 tabl. rano i 1 tabl. wieczorem). Pacjenci w podeszłym wieku. Ze względu na dobrą tolerancję biologiczną i kliniczną rylmenidyna może być stosowana u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z cukrzycą. Zaburzenie czynności nerek. U pacjentów z niewydolnością nerek, jeżeli ClCr >15 ml/min, modyfikacja dawki nie jest konieczna. Dzieci i młodzież. Nie zaleca się stosowania produktu u dzieci i młodzieży ze względu na brak doświadczenia klinicznego. Leczenia nie należy przerywać nagle. Jeśli zaistnieje konieczność odstawienia leku, dawkę należy stopniowo zmniejszać.

Rylmenidyna jest pochodną oksazoliny. Selektywnie oddziałuje na receptory imidazolinowe (I1) w ośrodkach wazomotorycznych zarówno rdzenia przedłużonego jak i obwodowych (nerki), zmniejszając wzmożoną aktywność układu współczulnego. Rylmenidyna wykazuje większą selektywność w stosunku do receptorów imidazolowych niż do mózgowych receptorów α-2-adrenergicznych, co odróżnia ją od leków z grupy agonistów receptorów α 2. Rylmenidyna wykazuje zależne od dawki działanie hipotensyjne u szczurów z wrodzonym nadciśnieniem tętniczym. Działanie to nie jest związane z efektem neurofarmakologicznym, który obserwuje się w przypadku α-2-agonistów. Działanie sedatywne obserwowano po zastosowaniu dużych dawek rylmenidyny, jednak było on mniej nasilone niż w przypadku α-2-agonistów. Brak działania neurofarmakologicznego z zachowaniem efektu hipotensyjnego został potwierdzony u ludzi.

Nadwrażliwość na rylmenidynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu. Ciężka depresja. Nie należy stosować rylmenidyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (ClCr <15 ml/min) z powodu braku odpowiednich badań. Jednoczesne stosowanie sultoprydu i rylmenidyny jest przeciwwskazane.

Skojarzenia przeciwwskazane: Sultopryd – zwiększone ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, zwłaszcza torsades de pointes. Skojarzenia niezalecane: Alkohol zwiększa działanie sedacyjne rylmenidyny. Zaburzenie czujności może mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy unikać spożywania napojów alkoholowych i leków zawierających alkohol. Ośrodkowe zmniejszenie napięcia współczulnego i działanie rozszerzające naczynia leków przeciwnadciśnieniowych działających ośrodkowo może być szkodliwe u pacjentów z niewydolnością serca leczonych β -adrenolitykiem i lekami rozszerzającymi naczynia. inhibitory MAO – działanie przeciwnadciśnieniowe rylmenidyny może być częściowo antagonizowane. Skojarzenia wymagające szczególnej uwagi: baklofen – zwiększenie działania przeciwnadciśnieniowego, należy monitorować ciśnienie krwi i w razie potrzeby dostosować dawkę leku przeciwnadciśnieniowego; β -adrenolityki – wyraźny wzrost ciśnienia tętniczego w przypadku nagłego odstawienia działającego ośrodkowo leku przeciwnadciśnieniowego. Należy unikać nagłego odstawienia działającego ośrodkowo leku przeciwnadciśnieniowego. Należy przeprowadzić obserwację kliniczną; leki powodujące torsade de pointes (oprócz sultoprydu): leki przeciwarytmiczne klasy Ia (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid); leki przeciwarytmiczne klasy III (amiodaron, dofetylid, ibutylid, sotalol); niektóre neuroleptyki: pochodne fenotiazyny (chlorpromazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna), pochodne benzamidu (amisulpryd, sulpiryd, tiapryd), pochodne butyrofenonu (droperydol, haloperydol), inne neuroleptyki (pimozyd); inne leki: beprydyl, cyzapryd, difemanil, erytromycyna podawana dożylnie, halofantryna, mizolastyna, moksyfloksacyna, pentamidyna, spiramycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie. Zwiększone ryzyko arytmii komorowych, zwłaszcza zaburzeń torsade de pointes. Zaleca się monitorowanie kliniczne i elektrokardiograficzne. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne – działanie przeciwnadciśnieniowe rylmenidyny może być częściowo antagonizowane. Inne leki przeciwnadciśnieniowe – nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi. Zwiększone ryzyko niedociśnienia ortostatycznego. Skojarzenia leków, które należy rozważyć: α-adrenolityki – nasilenie działania obniżającego ciśnienie krwi. Zwiększone ryzyko niedociśnienia ortostatycznego; amifostyna – zwiększenie działania przeciwnadciśnieniowego; kortykosteroidy, tetrakozaktyd (podanie ogólne) – oprócz hydrokortyzonu stosowanego w terapii zastępczej w chorobie Addisona – zmniejszenie działania przeciwnadciśnieniowego (zatrzymanie wody i sodu przez kortykosteroidy); neuroleptyki, leki przeciwdepresyjne typu imipraminy – zwiększone działanie przeciwnadciśnieniowe i ryzyko niedociśnienia ortostatycznego (działanie kumulacyjne); inne leki działające hamująco na OUN: pochodne morfiny (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i leki stosowane w substytucyjnej terapii opioidowej, takie jak buprenorfina, metadon), pochodne benzodiazepiny, anksjolityki inne niż pochodne benzodiazepiny, leki nasenne, neuroleptyki, antagoniści receptora histaminowego H1 o działaniu uspokajającym, leki przeciwdepresyjne o działaniu uspokajającym (amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trimipramina), inne działające ośrodkowo leki przeciwnadciśnieniowe, baklofen, talidomid, pizotifen, indoramina. Zwiększone działanie hamujące OUN. Zaburzenie koncentracji może niebezpiecznie wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Nie ma danych lub istnieją ograniczone dane (dotyczące mniej niż 300 ciąż) odnośnie stosowania rylmenidyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w odniesieniu do toksycznego wpływu na rozród. W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania produktu podczas ciąży. Nie wiadomo, czy rylmenidyna/metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Na podstawie dostępnych danych farmakodynamicznych/toksykologicznych dotyczących zwierząt stwierdzono przenikanie rylmenidyny/metabolitów do mleka. Nie można wykluczyć ryzyka dla noworodków lub niemowląt. Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią. Badania działania na rozrodczość u szczurów nie wykazały wpływu rylmenidyny na płodność.

Dane dotyczące spożycia dużych ilości leku są bardzo ograniczone. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania może być znaczne niedociśnienie i zaburzenia uwagi Leczenie powinno być objawowe. Oprócz wykonania płukania żołądka, w przypadku znacznego niedociśnienia można zalecić leczenie sympatykomimetykami. Rylmenidyna jest w małym stopniu usuwana z organizmu za pomocą dializy.

Tenaxum - wskazania i zastosowanie

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Czy witamina B6 faktycznie wpływa na wchłanianie magnezu?
Powszechnie wiadomo, że magnez jest niezbędnym składnikiem mineralnym, który spełnia liczne funkcje w naszym organizmie. Duża część preparatów magnezowych dostępnych w aptekach zawiera dodatek witaminy B6. Wchłanianie tego pierwiastka jest uzależnione od kilku różnych czynników, niemniej czy witamina B6 jest właśnie jednym z nich?
Najlepsze krople nawilżające do oczu bez konserwantów - jaki preparat wybrać?
Szybki rozwój technologiczny spowodował, że większość ludzi, szczególnie w krajach rozwiniętych, praktycznie całe dnie spędza na wpatrywaniu się w różne ekrany. Są to już nie tylko często związane z pracą laptopy czy monitory, w czasie wolnym coraz więcej ludzi nie rozstaje się z ekranami swoich telefonów. Jeżeli dołożyć do tego zbyt małą ilością snu oraz suche powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach, to problem źle nawilżonych oczu staje się bardzo realny. Problem dotyczy nie tylko pracowników biurowych, ale również np. kierowców. Zdecydowanie najlepszym wyborem są krople nawilżające do oczu bez zawartości konserwantów. Które wybrać? Czym różnią się od siebie?
Nutridrink, Supportan i Fresubin, czyli doustne suplementy pokarmowe
Prawidłowy stan odżywienia organizmu jest elementem niezbędnym do powrotu do zdrowia. W szpitalach oprócz leczenia choroby podstawowej za pomocą leków równie ważne jest leczenie żywieniowe. Pacjent źle odżywiony, ma znacznie gorsze rokowania i znacznie gorzej znosi terapię. Jeśli tylko stan pacjenta na to pozwala, preferowana droga żywienia to żywienie doustne, dopiero w dalszej kolejności zaleca się żywienie dojelitowe lub pozajelitowe. W tym celu niezwykle przydatne i potrzebne są doustne suplementy pokarmowe. 
Jaki jest związek między stanem tarczycy i krążenia mózgowego?
Zaburzenia czynności tarczycy są coraz popularniejsze w naszej populacji. Na każdym rogu słychać, że sąsiadka, kuzyn czy mama ma problemy z tarczycą. Według badań problemy z tarczycą mogą się przekładać również na problemy z krążeniem mózgowym. To z kolei może zwiększać ryzyko wystąpienia udaru lub demencji.
Leki, które mogą wywołać reakcje fotoalergiczne i fototoksyczne
Dobroczynny wpływ słońca na nasz organizm znany jest od dawna. Umiejętne korzystanie z kąpieli słonecznych może być nie tylko źródłem przyjemności (zwiększona produkcja serotoniny — hormonu szczęścia), ale również zdrowia (synteza endogennej witaminy D). Od starożytności znane jest pojęcie helioterapii, czyli leczenia różnych chorób z wykorzystaniem promieni słonecznych. Jednak słońce ma również swoją „ciemną” stronę. W wyniku oddziaływania substancji pochodzenia zewnętrznego z promieniowaniem UV często dochodzi do wystąpienia fotodermatoz egzogennych. Substancje mogące wywołać fotodermatozy znajdują się w naszym otoczeniu. Możemy je odnaleźć między innymi w perfumach, środkach do mycia, odkażania i ochrony przeciwsłonecznej oraz w niektórych lekach. Powodują one zmiany na skórze w postaci m.in. przebarwień, zaczerwienień czy obrzęków (reakcje fototoksyczne) lub trudniejszych w leczeniu reakcji fotoalergicznych. Ponieważ, aby doszło do ich wystąpienia, oprócz określonej substancji egzogennej niezbędne jest zadziałanie promieniowania. Dlatego też choroby te cechują się największym nasileniem zmian skórnych w miejscach odsłoniętych [1-5].
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x