fbpx

Tavanic

Tavanic - ulotka informacyjna dla pacjenta

Roztwór do inf. jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu zakażeń: pozaszpitalne zapalenie płuc, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. W wymienionych powyżej zakażeniach preparat należy stosować tylko wtedy, gdy użycie leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia początkowego tych zakażeń uzna się za niewłaściwe. Odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia układu moczowego, przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, płucna postać wąglika: zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

100 ml roztworu do inf. zawiera 500 mg lewofloksacyny w postaci lewofloksacyny półwodnej.

Roztw. do inf. podaje się w powolnej inf. dożylnej raz lub 2x/dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości domniemanego drobnoustroju wywołującego zakażenie. Po początkowym podawaniu produktu w inf., leczenie można kontynuować stosując produkt w odpowiedniej postaci doustnej, zgodnie z ChPL tabl. powl. i w zależności od stanu pacjenta. Ze względu na biorównoważność postaci dożylnej i doustnej, można zastosować takie same dawki. Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (ClCr >50 ml/min). Pozaszpitalne zapalenie płuc: 500 mg raz lub 2x/dobę przez 7-14 dni. Odmiedniczkowe zapalenie nerek: 500 mg raz/dobę przez 7-10 dni. Powikłane zakażenia układu moczowego: 500 mg raz/dobę przez 7-14 dni. Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego: 500 mg raz/dobę przez 28 dni. Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich: 500 mg raz lub 2x/dobę przez 7-14 dni. Płucna postać wąglika: 500 mg raz/dobę przez 8 tyg. Czas trwania leczenia obejmuje leczenie dożylne oraz doustne. Czas do zmiany leczenia z dożylnego na doustne zależy od sytuacji klinicznej, ale zwykle wynosi od 2 do 4 dni. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (ClCr 50 ml/min). ClCr 50-20 ml/min: 1-sza dawka: 250 mg/24 h, następnie: 125 mg/24 h; 1-sza dawka 500 mg/24 h; następnie: 250 mg/24 h; 1-sza dawka 500 mg/12 h; następnie: 250 mg/12 h. ClCr 19-10 ml/min: 1-sza dawka: 250 mg/24 h, następnie 125 mg/48 h; 1-sza dawka 500 mg/24 h; następnie: 125 mg/24 h; 1-sza dawka 500 mg/12 h; następnie: 125 mg/12 h. ClCr <10 ml/min (w tym pacjenci poddawani hemodializie i CADO): 1-sza dawka: 250 mg/24 h; następnie: 125 mg/48 h; 1-sza dawka 500 mg/24 h; następnie: 125 mg/24 h; 1-sza dawka 500 mg/12 h; następnie: 125 mg/24 h. Nie ma konieczności podawania dodatkowych dawek po hemodializie lub ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CADO). Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: dostosowanie dawki nie jest konieczne, ponieważ lewofloksacyna nie jest metabolizowana w wątrobie w istotnym stopniu, a wydalana jest głównie przez nerki. Pacjenci w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawki z przyczyn innych niż zaburzenia czynności nerek. Dzieci i młodzież. Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Lewofloksacyna jest syntetycznym lekiem przeciwbakteryjnym z grupy fluorochinolonów i S-enancjomerem racemicznej substancji czynnej – ofloksacyny. Lewofloksacyna działa na kompleks DNA-gyraza DNA oraz na topoizomerazę IV.

Lewofloksacyny w postaci roztw. do inf. nie wolno stosować: u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę lub inne chinolony lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z padaczką, u pacjentów, u których w przeszłości występowało zapalenie ścięgna, związane ze stosowaniem fluorochinolonów, u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu, u kobiet w ciąży, u kobiet karmiących piersią.

W badaniu klinicznym nie stwierdzono żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy lewofloksacyną i teofiliną. Jednak podczas jednoczesnego stosowania chinolonów z teofiliną, NLPZ lub innymi produktami leczniczymi obniżającymi próg drgawkowy, może dojść do znacznego obniżenia progu drgawkowego. Stężenie lewofloksacyny podczas stosowania razem z fenbufenem było o ok. 13% większe, niż podczas podawania samej lewofloksacyny. Probenecyd i cymetydyna miały statystycznie istotny wpływ na eliminację lewofloksacyny. Klirens nerkowy lewofloksacyny był zmniejszony przez cymetydynę (o 24%) i probenecyd (o 34%). Przyczyną tego jest zdolność blokowania przez oba produkty wydzielania lewofloksacyny do światła kanalików nerkowych. Jednakże, podczas stosowania dawek ocenianych w tym badaniu, statystycznie znamienne różnice w kinetyce nie mają prawdopodobnie znaczenia klinicznego. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania lewofloksacyny z produktami leczniczymi wpływającymi na wydzielanie do kanalików nerkowych, takimi jak probenecyd i cymetydyna, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Kliniczne badania farmakologiczne wykazały, że farmakokinetyka lewofloksacyny nie ulega istotnej klinicznie zmianie podczas podawania lewofloksacyny razem z następującymi lekami: węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna. T0,5 cyklosporyny zwiększył się o 33% podczas jednoczesnego stosowania z lewofloksacyną. Notowano zwiększanie się wartości parametrów krzepnięcia krwi (PT/INR) i/lub krwawienia, niekiedy ciężkie, u pacjentów przyjmujących lewofloksacynę razem z antagonistą wit. K (np. warfaryną). Dlatego, u pacjentów leczonych antagonistami wit. K, należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi. Lewofloksacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne). W badaniu interakcji farmakokinetycznych, lewofloksacyna nie wpływała na farmakokinetykę teofiliny (która jest wskaźnikowym substratem CYP1A2), co świadczy o tym, że lewofloksacyna nie jest inhibitorem CYP1A2.

Dane dotyczące stosowania lewofloksacyny u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz ze względu na dane doświadczalne, świadczące o ryzyku uszkadzania przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, stosowanie lewofloksacyny u kobiet w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania lewofloksacyny do mleka ludzkiego; jednakże inne fluorochinolony przenikają do mleka ludzkiego. Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz ze względu na dane doświadczalne, świadczące o ryzyku uszkadzania przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, stosowanie lewofloksacyny u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Na podstawie badań toksyczności na zwierzętach lub klinicznych badań farmakologicznych z zastosowaniem dawek większych niż lecznicze, najważniejszymi objawami przedmiotowymi, których można się spodziewać w następstwie ostrego przedawkowania produktu, są objawy dotyczące OUN, takie jak: splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, napady drgawkowe, wydłużenie odstępu QT oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności i nadżerki błon śluzowych. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu obserwowano objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, obejmujące stan splątania, drgawki, omamy i drżenie. W razie przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe. Z uwagi na możliwość wydłużenia odstępu QT, należy kontrolować zapis EKG. Można zastosować leki zobojętniające w celu ochrony śluzówki żołądka. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i CADO, są nieskuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z organizmu. Nie ma specyficznego antidotum.

Tavanic - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Szczepionka na Covid-19 firmy Johnson&Johnson już dostępna!
11 marca 2021 roku Europejska Agencja Leków dopuściła do obrotu na terenie UE kolejną, czwartą już szczepionkę na Covid-19. Jest to szczepionka wektorowa wyprodukowana przez firmę Johnson&Johnson. Posiada ona pewną przewagę nad pozostałymi szczepionkami, a mianowicie wymaga podania wyłącznie jednej dawki. Jak działa ta szczepionka? Jaka jest jej skuteczność? Czy jest bezpieczna?
Niedociśnienie — jak leczyć zbyt niskie ciśnienie tętnicze?
O zbyt niskim ciśnieniu krwi, czyli tzw. hipotensji, mówi się bardzo mało. Niewielka ilość przeprowadzonych badań klinicznych utrudnia wskazanie jednoznacznej przyczyny występowania dolegliwości. A szkoda, ponieważ szacuje się, że problem dotyka ok. 15% społeczeństwa. Przewlekłe niskie ciśnienie tętnicze jest zwykle bardzo uciążliwe. Wiąże się najczęściej z chronicznym zmęczeniem, sennością, trudnościami w koncentracji, a nawet występowaniem zawrotów głowy [1, 2]. Czy hipotensję da się wyleczyć?
Nowość w leczeniu białaczki limfoblastycznej
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła nowy preparat do leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) oraz chłoniaka limfoblastycznego (LBL). Lek Rylaze to rekombinowana asparaginaza pozyskiwana z bakterii Erwinia stosowana jako składnik złożonego schematu chemioterapeutycznego.
Diklofenak — dwojaki mechanizm działania a jego bezpieczeństwo i skuteczność
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to niezwykle istotna oraz popularna w świadomości pacjentów grupa leków. Obejmuje wiele znanych i często stosowanych substancji. Ibuprofen, ketoprofen czy tytułowy diklofenak stanowią podstawowe wyposażenie naszych apteczek. Są pierwszym wyborem, gdy dopadnie nas ból zęba, głowy czy kręgosłupa. Ratują, gdy dokucza gorączka czy też różnego rodzaju stany zapalne. Warto zatem poznać je bliżej.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x