fbpx

Quetiapin NeuroPharma

Quetiapin NeuroPharma - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania: w leczeniu schizofrenii, w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej, w tym: epizodów maniakalnych o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej; epizodów dużej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej; zapobiegania nawrotom epizodów maniakalnych lub epizodów depresji u pacjentów z chorobą dwubiegunową, którzy reagowali na wcześniejsze leczenie kwetiapiną.

1 tabl. powl. zawiera 25 mg, 100 mg, 200 mg lub 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Dla każdego ze wskazań schemat dawkowania leku jest inny. Należy dopilnować, aby pacjent otrzymał dokładne informacje dotyczące dawkowania odpowiedniego dla jego choroby. Dorośli. Leczenie schizofrenii. Lek należy przyjmować 2x/dobę. Całkowita dawka dobowa przez 1-sze 4 dni leczenia wynosi 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.), 300 mg (dzień 4.). Od 4. dnia, dawka powinna być stopniowo zwiększana do dawki zazwyczaj skutecznej 300-450 g/dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta na leczenie, dawka może być zmieniana w zakresie 150-750 mg/dobę. Leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek należy przyjmować 2x/dobę. Całkowita dawka dobowa w trakcie 1-szych 4 dni leczenia wynosi 100 mg (dzień 1.), 200 mg (dzień 2.), 300 mg (dzień 3.) i 400 mg (dzień 4.). Następnie dawka powinna być stopniowo zwiększana aż do dawki dobowej 800 mg w 6. dniu leczenia; zwiększenie dawki nie powinno przekraczać 200 mg/dobę. Zależnie od odpowiedzi klinicznej i indywidualnej tolerancji pacjenta dawka dobowa w leczeniu podtrzymującym może wynosić 200-800 mg/dobę. Zwykle dawka skuteczna mieści się w zakresie 400-800 mg/dobę. Leczenie epizodów depresji o ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej. Lek należy przyjmować raz/dobę, wieczorem, przed snem. Przez 1-sze 4 dni leczenia całkowite dawki dobowe wynoszą odpowiednio: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.), 300 mg (dzień 4.). Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano dodatkowych korzyści w grupie pacjentów przyjmujących dawkę 600 mg/dobę w porównaniu do grupy pacjentów przyjmujących dawkę 300 mg/ dobę. Niektórzy pacjenci mogą stosować dawki 600 mg/dobę. Dawki większe niż 300 mg/dobę powinny być zalecane przez lekarza doświadczonego w leczeniu choroby dwubiegunowej. W badaniach klinicznych wykazano, że w indywidualnych przypadkach, w zależności od tolerancji pacjenta na lek, należy rozważyć zmniejszenie dawki do min. 200 mg. Zapobieganie nawrotom epizodów choroby dwubiegunowej. W zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych, mieszanych i depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej u pacjentów, którzy reagowali na leczenie kwetiapiną w leczeniu ostrej fazy choroby, należy kontynuować leczenie z zastosowaniem tej samej dawki. Dawkę należy dostosować w zakresie 300-800 mg 2x/dobę, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta. Ważne, aby w terapii podtrzymującej stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Pacjenci w podeszłym wieku. Kwetiapinę należy stosować z ostrożnością u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie w początkowym okresie dawkowania. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez pacjenta, może być konieczne wolniejsze zwiększanie dawki i podawanie mniejszej dawki dobowej w porównaniu do dawek stosowanych u pacjentów młodszych. U pacjentów w podeszłym wieku średni klirens kwetiapiny był zmniejszony o 30-50% w porównaniu z wartościami u młodszych pacjentów. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u pacjentów powyżej 65 r.ż. z epizodami depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej. Dzieci i młodzież. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. r.ż., ze względu na brak danych potwierdzających stosowanie w tej grupie wiekowej. Zaburzenia czynności nerek. Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne. Zaburzenia czynności wątroby. Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Dlatego też, kwetiapina powinna być stosowania z ostrożnością u pacjentów ze znanymi zaburzeniami czynności wątroby, zwłaszcza w początkowym okresie dawkowania. U pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby, leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg/dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i indywidualnej tolerancji przez pacjenta, dawkę dziennie należy stopniowo zwiększać 25 mg-50 mg/dobę, aż do osiągnięcia dawki skutecznej.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie inhibitorów cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteazy HIV, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon.

Quetiapin NeuroPharma - wskazania i zastosowanie

Quetiapin NeuroPharma - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Leki na alergię, a aktywność fizyczna
Życie alergików, zwłaszcza wiosną, jest dalekie od pełni komfortu. O ile odpowiednio dobrana farmakoterapia faktycznie pozwala niwelować przykre i uciążliwe objawy alergii, o tyle te same leki mogą negatywnie przekładać się na inne obszary życia pacjenta. Najnowsze badania sugerują, jakoby leki przeciwhistaminowe znacząco pogarszały efekty treningu. Czy rzeczywiście istnieje taka zależność? Czy stosowanie leków na alergie jest skorelowane z jakością aktywności fizycznej?
Chiński zamiennik Plaquenilu - czy jest bezpieczny?
W aptekach wciąż brakuje leków. Od kilku miesięcy nie było dostaw Plaquenilu. Co prawda lek nie jest zarejestrowany w Polsce, ale Minister Zdrowia zezwala na przywóz go z zagranicy. Niestety - leku brak. Tymczasem pojawił się chiński odpowiednik Plaquenilu - Fenle. Różni się od oryginału dawką i liczbą tabletek. Niestety opakowanie i ulotka są w języku chińskim, co wzbudza zaniepokojenie pacjentów. W artykule rozwiewam wątpliwości i odpowiadam na pytanie: Chiński zamiennik Plaquenilu - czy jest bezpieczny?
Rola probiotyków w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelit
Populacje bakteryjne wchodzące w skład mikroflory jelitowej warunkują prawidłowe funkcjonowanie nie tylko układu pokarmowego, ale również układu immunologicznego. Skład mikroflory zależy od wielu czynników takich jak wiek, nawyki żywieniowe, choroby przewlekłe, stosowanie antybiotyków czy leków przeciwzapalnych [1]. Naruszenie równowagi mikrobiologicznej w jelicie skutkuje podtrzymaniem stanu zapalnego w obrębie śluzówki i w konsekwencji nasileniem objawów chorobowych [2].
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x