fbpx

Oprymea

Oprymea - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu objawów idiopatycznej choroby Parkinsona, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania – zjawisko „on-off”).

1 tabl. zawiera 1,05 mg, 1,57 mg lub 2,1 mg pramipeksolu. Zestaw rozpoczynający leczenie zawiera tabl. o przedł. uwalnianiu 0,26 mg, 0,52 mg lub 1,05 mg pramipeksolu.

Choroba Parkinsona. Dawkę dobową podaje się w 3 równo podzielonych dawkach. Dawki powinny być stopniowo zwiększane co 5-7 dni, od dawki początkowej 0,264 mg zasady (0,375 mg soli)/dobę. Dawkowanie należy zwiększać do osiągnięcia największej skuteczności leczenia pacjentom, u których nie przewiduje się wystąpienia działań niepożądanych przekraczających próg tolerancji. Schemat zwiększania dawkowania produktu leczniczego: Tydzień 1- dawka (mg zasady); 3x 0,088 – całkowita dawka dobowa (mg zasady); 0,264 – dawka (mg soli); 3x 0,125 – całkowita dawka dobowa (mg soli); 0,375. Tydzień 2- dawka (mg zasady); 3x 0,18 – całkowita dawka dobowa (mg zasady); 0,54 – dawka (mg soli); 3x 0,25 – całkowita dawka dobowa (mg soli); 0,75. Tydzień 3- dawka (mg zasady); 3x 0,35- całkowita dawka dobowa (mg zasady); 1,1- dawka (mg soli); 3x 0,5- całkowita dawka dobowa (mg soli); 1,50. Jeśli konieczne jest dalsze zwiększenie dawki dobowej, dawka powinna być zwiększana o 0,54 mg zasady (0,75 mg soli) w odstępach tygodniowych do osiągnięcia maks. dawki 3,3 mg zasady (4,5 mg soli)/dobę. Należy jednak zaznaczyć, że ryzyko wystąpienia senności zwiększa się po dawkach większych niż 1,5 mg/dobę. Leczenie podtrzymujące. Dawka indywidualna powinna mieścić się w przedziale od 0,264 mg zasady (0,375 mg soli) do maks. 3,3 mg zasady (4,5 mg soli)/dobę. Podczas zwiększania dawki, w trzech głównych badaniach, skuteczność była obserwowana począwszy od dawki dobowej 1,1 mg zasady (1,5 mg soli). Dalsze dostosowywanie dawki powinno być dokonywane z uwzględnieniem odpowiedzi klinicznej i występowania działań niepożądanych. W badaniach klinicznych około 5 % pacjentów otrzymywało pramipeksol w dawkach mniejszych niż 1,1 mg (1,5 mg soli). W zaawansowanej chorobie Parkinsona dawki większe niż 1,1 mg (1,5 mg soli)/dobę mogą być odpowiednie dla pacjentów, u których zamierza się zmniejszyć dawki lewodopy. Zaleca się, aby dawka lewodopy była zmniejszana w czasie zwiększania dawki oraz leczenia podtrzymującego produktem leczniczym, zależnie od reakcji indywidualnej pacjenta. Przerwanie leczenia. Nagłe przerwanie leczenia dopaminergicznego może doprowadzić do pojawienia się złośliwego zespołu neuroleptycznego. Dawkę pramipeksolu należy zmniejszać w tempie 0,54 mg zasady (0,75 mg soli)/dobę aż do zmniejszenia dawki dobowej do 0,54 mg zasady (0,75 mg soli). Od tego momentu dawkę należy zmniejszać o 0,264 mg zasady (0,375 mg soli)/dobę. Wydalanie pramipeksolu jest zależne od czynności nerek. Zaleca się następujący schemat dawkowania w celu rozpoczęcia leczenia. Pacjenci z ClCr większym niż 50 ml/min nie wymagają zmniejszenia dawki dobowej ani częstości dawkowania. U pacjentów z ClCr pomiędzy 20 ml/min a 50 ml/min, początkowa dawka dobowa produktu leczniczego powinna być podawana w dwóch podzielonych dawkach, zaczynając od 0,088 mg zasady (0,125 mg soli) 2x/dobę (0,176 mg zasady/0,25 mg soli/dobę). Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 1,57 mg zasady pramipeksolu (2,25 mg soli). U pacjentów z ClCr mniejszym niż 20 ml/min, dawka dobowa produktu leczniczego powinna być podawana w pojedynczej dawce, zaczynając od 0,088 mg zasady (0,125 mg soli)/dobę. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 1,1 mg zasady pramipeksolu (1,5 mg soli). Jeśli czynność nerek ulega pogorszeniu w czasie leczenia podtrzymującego, należy zmniejszyć dawkę dobową produktu leczniczego o taki sam procent, o jaki zmniejszył się ClCr, tzn. jeśli ClCr zmniejsza się o 30%, to należy zmniejszyć dawkę dobową produktu leczniczego o 30%. Dawka dobowa może być podawana w dwóch dawkach podzielonych, jeśli wartość ClCr wynosi pomiędzy 20 ml/min a 50 ml/min oraz w pojedynczej dawce, jeśli wartość ClCr jest mniejsza niż 20 ml/min. Zaburzenia czynności wątroby. Prawdopodobnie nie ma potrzeby dostosowywania dawkowania u pacjentów z niewydolnością wątroby, ponieważ około 90% wchłoniętej substancji czynnej wydalana jest przez nerki. Jednakże potencjalny wpływ niewydolności wątroby na farmakokinetykę produktu leczniczego nie został zbadany. Dzieci i młodzież. Nie ustalono profilu bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie ma uzasadnienia dla użycia produktu leczniczego w chorobie Parkinsona u dzieci i młodzieży. Zespół Tourette’a. Dzieci i młodzież. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ nie określono profilu skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat, ponieważ nie ustalono profilu skuteczności i bezpieczeństwa w tej grupie pacjentów. Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży z zespołem Tourette’a ze względu na niekorzystny stosunek korzyści do ryzyka.

Pramipeksol jest agonistą dopaminy, wiążącym się wysoce selektywnie i swoiście z receptorami dopaminy z podrodziny D2, spośród których ma największe powinowactwo do receptorów D3 wykazując pełną faktyczną aktywność. Pramipeksol łagodzi objawy zaburzeń ruchowych związanych z chorobą Parkinsona przez pobudzanie receptorów dopaminy w ciele prążkowanym. Badania na zwierzętach wykazały, że pramipeksol hamuje syntezę, uwalnianie i przemianę dopaminy.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Pramipeksol u ludzi w bardzo małym stopniu wiąże się z białkami osocza krwi (<20 %), oraz w niewielkim stopniu ulega biotransformacji. Dlatego wystąpienie interakcji z innymi lekami wpływającymi na wiązanie z białkami osocza lub eliminowanymi na drodze biotransformacji jest mało prawdopodobne. Ponieważ preparaty przeciwcholinergiczne są eliminowane głównie na drodze biotransformacji, możliwość wystąpienia interakcji jest ograniczona, aczkolwiek interakcje z preparatami przeciwcholinergicznymi nie były badane. Nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych z selegiliną i lewodopą. Cymetydyna zmniejsza klirens nerkowy pramipeksolu o około 34%, prawdopodobnie poprzez hamowanie wydzielniczego systemu transportu kationów w kanalikach nerkowych. W związku z tym, preparaty, które są inhibitorami tej aktywnej drogi wydalania nerkowego lub są wydalane tą drogą, takie jak cymetydyna, amantadyna, meksyletyna, zydowudyna, cisplatyna, chinina i prokainamid, mogą wzajemnie oddziaływać z pramipeksolem, powodując zmniejszenie klirensu pramipeksolu. Należy rozważyć zmniejszenie dawki pramipeksolu w przypadku, gdy podawany jest jednocześnie z tymi lekami. W czasie podawania produktu leczniczego w skojarzeniu z lewodopą, zaleca się, aby dawka lewodopy została zmniejszona, a dawki innych preparatów przeciw parkinsonizmowi były utrzymywane na stałym poziomie, przy jednoczesnym zwiększaniu dawki produktu leczniczego. Ze względu na możliwe działanie addycyjne należy zalecać ostrożność pacjentom, którzy przyjmują inne leki o działaniu uspokajającym lub spożywają alkohol podczas leczenia pramipeksolem. Należy unikać jednoczesnego podawania preparatów przeciwpsychotycznych z pramipeksolem, np. jeśli spodziewane jest działanie antagonistyczne.

Wpływ na ciążę i laktację u człowieka nie był badany. Pramipeksol nie wykazywał działania teratogennego u szczurów i królików, działał jednak embriotoksycznie u szczurów w dawkach toksycznych dla matek. Produktu leczniczego nie należy stosować w okresie ciąży o ile nie jest to zdecydowanie konieczne, tzn. jeśli potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Ponieważ leczenie pramipeksolem hamuje wydzielanie prolaktyny u kobiet, można spodziewać się zahamowania laktacji. Nie badano czy pramipeksol jest wydzielany z mlekiem kobiecym. U szczurów po podaniu substancji czynnej znakowanej izotopem, radioaktywność była większa w mleku niż w osoczu. Ze względu na brak danych dotyczących ludzi, produktu leczniczego nie należy stosować w okresie karmienia piersią. W przypadku, jeżeli jego stosowanie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią. Nie przeprowadzono badań określających wpływ na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach, pramipeksol wpływał na fazę cyklu płciowego i zmniejszał płodność samic zgodnie z oczekiwaniem dla leku z grupy agonistów dopaminy. Badania te nie wykazały jednak pośredniego ani bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność u samców.

Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego ciężkiego przedawkowania. Spodziewane zdarzenia niepożądane mogą być związane z profilem farmakodynamicznym agonisty dopaminy i obejmować: nudności, wymioty, hiperkinezy, omamy, pobudzenie i niedociśnienie tętnicze. Nie ma ustalonego antidotum w przypadku przedawkowania agonisty dopaminy. Jeśli występują objawy pobudzenia OUN, może być wskazany środek neuroleptyczny. Postępowanie po przedawkowaniu może wymagać ogólnego leczenia objawowego włącznie z płukaniem żołądka, dożylnym podaniem płynów, podanie węgla aktywowanego i monitorowaniem elektrokardiograficznym.

Oprymea - wskazania i zastosowanie

Oprymea - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Dieta anti-anging, czyli co jeść, aby zachować wieczną młodość
Obecnie odsetek ludzi starszych ciągle rośnie. Starzenie się to nie tylko kwestia wyglądu — choć to właśnie na swojej twarzy najczęściej zauważamy pierwsze oznaki przemijającego czasu. Proces starzenia się dotyczy także funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych i zwiększonego ryzyka występowania wielu chorób. Czym jest dieta anti-anging? Czy pomoże nam zachować młodość na dłużej?
Jak to jest z tą dostępnością Viregyt K?
W dniu 30 listopada 2020 roku Minister Zdrowia Adam Niedzielski wydał kolejne obwieszczenie w sprawie ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta. Tym razem do grona leków reglamentowanych w 2020 roku dołączył Viregyt K.
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby — diagnoza i leczenie
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) lekarze rozpoznają u prawie każdego otyłego pacjenta. Zarówno NAFLD, jak i postaci alkoholowej nie towarzyszą objawy kliniczne. Niealkoholowemu stłuszczeniu wątroby charakteryzuje się nadmiernym nagromadzeniem tłuszczu w wątrobie. Daje jedynie niespecyficzne objawy. Najczęściej diagnozowane jest podczas przypadkowego badania USG. Nazwa niealkoholowe stłuszczenie wątroby obejmuje kilka postaci choroby. Początkowe są całkowicie odwracalne. Pierwszym etapem leczenia powinna być redukcja masy ciała. Można ją osiągnąć za pomocą zmiany stylu życia. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby prowadzi do marskości i nowotworu wątroby. Jak się przed tym uchronić, czytaj w artykule.
Uzupełnienie niedoborów, czyli zestawy witamin dla dorosłych
Racjonalna dieta, aktywny tryb życia i brak stresu to kluczowe elementy, aby nasz organizm funkcjonował prawidłowo i w jak najlepszy sposób. Niestety realia są takie, że nie zawsze spełniamy te zasady, a niestety często o nich zapominamy. Czy istnieją pewne sposoby, aby wspomóc nasz organizm preparatami znajdującymi się w aptece? Rozsądne korzystanie z zestawów witamin i minerałów jest kluczowe, a które brać i jak je dawkować dowiecie się z poniższego artykułu.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x