fbpx

Nurofen Zatoki

Nurofen Zatoki - ulotka informacyjna dla pacjenta

Stosować doraźne w celu złagodzenia objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, bólów związanych z niedrożnością zatok oraz gorączką w przebiegu grypy lub przeziębienia.

1 tabl. powl. zawiera 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku.

Dorośli i dzieci >12 lat: dawka początkowa wynosi 2 tabl. Następnie, w razie potrzeby, 1-2 tabl. co 4-6 h. Nie stosować więcej niż 6 tabl./dobę (1200 mg ibuprofenu i 180 mg pseudoefedryny chlorowodorku). Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby. Małe do umiarkowanych zaburzenia czynności wątroby: może być wskazane monitorowanie czynności wątroby. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby: produkt jest przeciwwskazany. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek. Małe do umiarkowanych zaburzenia czynności nerek: może być wskazane monitorowanie czynności nerek. Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek: produkt jest przeciwwskazany. Dzieci i młodzież: produktu leczniczego nie należy podawać dzieciom <12 lat. Osoby w podeszłym wieku: nie jest konieczna specjalna modyfikacja dawkowania, o ile nie jest zaburzona czynność nerek lub wątroby. Wtedy dawkowanie powinno być ustalone indywidualnie.

Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym oraz przeciwgorączkowym. Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych i jego działanie polega na hamowaniu aktywności syntetazy prostaglandyn. Ibuprofen odwracalnie hamuje agregację płytek. Wykazano skuteczność kliniczną ibuprofenu w leczeniu bólu i gorączki związanej z przeziębieniem i grypą oraz w leczeniu bólu głowy, bólu gardła, bólu mięśni lub stanu po urazie tkanek miękkich.

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu oraz na inne NLPZ; u których po przyjęciu ASA lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu nosa, pokrzywki lub astmy oskrzelowej; z chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również tymi występującymi po zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca; przyjmujących jednocześnie inne NLPZ, w tym inhibitory COX2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych); z ciężką chorobą układu krążenia, taką jak choroba niedokrwienna serca, częstoskurcz i ciężkie nadciśnienie tętnicze; z jaskrą z wąskim kątem przesączania; u których wystąpiło zatrzymanie moczu; z nadczynnością tarczycy; ze skazą krwotoczną; z krwotocznym udarem mózgu w wywiadzie lub występowaniem czynników ryzyka, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwotocznego udaru mózgu, na przykład przyjmowanie leków zwężających naczynia krwionośne lub innych leków zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo; w ciąży i podczas laktacji,stosujących inhibitory monoaminooksydazy (MAO) lub w okresie 14 dni od zakończenia leczenia.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego z poniższymi lekami: ASA, wyłączając ASA w małych dawkach (nie więcej niż 75 mg/dobę) z przepisu lekarza: ze względu na zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych, innymi NLPZ: ze względu na zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych, lekami przeciwnadciśnieniowymi: leki z grupy NLPZ mogą powodować mniejszą skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi, lekami moczopędnymi: istnieją nieliczne dowody na zmniejszenie skuteczności działania leków moczopędnych, lekami przeciwzakrzepowymi: z nielicznych danych klinicznych wynika, że NLPZ mogą zwiększać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi, takich jak np. warfaryna (acenokumarol), litem i metotreksatem: dowiedziono, że NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu jak i metotreksatu; zaleca się kontrolę litu w surowicy, zydowudyną – istnieją dowody na wydłużenie czasu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną, z kortykosteroidami – zwiększa się ryzyko działań niepożądanych w obrębie przewodu pokarmowego. Produktu leczniczego nie należy stosować w skojarzeniu z: inhibitorem oksydazy monoaminowej oraz w okresie do 14 dni po zakończeniu przyjmowania tego inhibitora. Podczas jednoczesnego przyjmowania inhibitora oksydazy monoaminowej oraz leków sympatykomimetycznych mogą wystąpić przełomy nadciśnieniowe. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania produktu leczniczego ze względu na zawartość pseudoefedryny z poniżej wymienionymi lekami ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń i zwiększenia ciśnienia krwi podczas jednoczesnego przyjmowania tych leków z pseudoefedryną: agoniści receptora dopaminowego, pochodne alkaloidów sporyszu – bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid, dopaminergiczne leki zwężające naczynia – dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna, linezolid, leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (stosowane doustnie lub donosowo) – fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina. Ponadto nie zaleca się stosowania niżej wymienionych leków jednocześnie z pseudoefedryną: leki hamujące łaknienie (pseudoefedryna może nasilać ich działanie); leki psychostymulujące typu amfetaminy (pseudoefedryna może nasilać ich działanie); leki przeciwnadciśnieniowe, α-metyldopa, mekamilamina, rezerpina, alkaloidy ciemierzycy, guanetydyna (pseudoefedryna może zmniejszać ich działanie przeciwnadciśnieniowe); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (pseudoefedryna może teoretycznie zwiększać ryzyko wystąpienia nadciśnienia i zaburzeń rytmu). Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny, a kaolin zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny. Podczas stosowania gazów halogenopochodnych, wziewnych leków znieczulających ogólnie, w skojarzeniu z pseudoefedryną może wystąpić ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okołooperacyjnym, podobnie jak w przypadku stosowania tych leków w skojarzeniu z innymi lekami o pośrednim działaniu sympatykomimetycznym. Dlatego zaleca się odstawienie produktu leczniczego na 24 h przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Stosowanie produktu leczniczego u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Istniejące dane są niewystarczające dla potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania ibuprofenu w okresie 1-szych 6 m-cy ciąży. Nie należy przyjmować ibuprofenu w III trymestrze ciąży, ponieważ lek ten może hamować skurcze macicy, powodować przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego, nadciśnienie płucne u noworodka, zwiększać skłonność do krwawienia u matki i dziecka oraz nasilać powstawanie obrzęku u matki. Zastosowanie pseudoefedryny zmniejsza przepływ krwi w macicy. Ibuprofen i jego metabolity mogą przenikać do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach (0,0008% dawki podanej kobiecie karmiącej piersią). Znaczne ilości pseudoefedryny przenikają do mleka kobiet karmiących piersią.

Działanie toksyczne pseudoefedryny może nie być związane z przyjętą dawką, ponieważ u niektórych osób występuje szczególna wrażliwość na jej działanie sympatykomimetyczne. Działanie kliniczne produktu leczniczego wynika w większym stopniu z działania pseudoefedryny, niż ibuprofenu. Objawy działania sympatykomimetycznego mogą być różne. Może wystąpić działanie depresyjne na OUN (działanie sedatywne, bezdech, zmniejszenie zdolności do koncentracji, sinica, śpiączka, zapaść krążeniowa) albo działanie pobudzające na OUN (bezsenność, omamy, drżenie, drgawki). Może nastąpić zgon. Występowały także następujące objawy: ból głowy, lęk, trudności w oddawaniu moczu, osłabienie i napięcie mięśni, euforia, pobudzenie, częstoskurcz, kołatania serca, zwiększone pragnienie, pocenie się, nudności, wymioty, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, szumy uszne, niezborność, nieostre widzenie, podwyższone lub obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Pobudzenie OUN częściej występuje u dzieci (suchość błony śluzowej jamy ustnej, szerokie i sztywne źrenice, uderzenia gorąca, gorączka i zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego). U większości pacjentów przyjmujących klinicznie znaczące dawki NLPZ mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy i krwawienie z żołądka lub jelit. Ciężkie zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a bardzo rzadko także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy (ang. INR) może być zwiększony. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Ponadto, w razie przyjęcia ibuprofenu w dawce ponad 400 mg/kg mc. mogą wystąpić następujące objawy: nudności, wymioty, ból brzucha, bóle i zawroty głowy, senność, oczopląs, nieostre widzenie, szumy uszne, rzadko hipotonia, kwasica metaboliczna, niewydolność nerek i utrata przytomności. Nie istnieje specyficzne antidotum. W razie przyjęcia pseudoefedryny w dawce większej od maks. dawki dobowej (dorośli: >240 mg; dzieci: 6-12 lat: >120 mg; 2-5 lat: >60 mg, poniżej 2 lat każda ilość) zaleca się obserwację w szpitalu przez okres min. 4 h. Nie zaleca się płukania żołądka, ponieważ ryzyko ciężkiego działania toksycznego jest małe. W przypadku zgłoszenia się pacjenta w ciągu 1 h od spożycia produktu zaleca się podanie węgla aktywowanego (dorośli: 50 g; dzieci: 1 g/kg mc.). Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. We wszystkich przypadkach z objawami przedawkowania należy sprawdzić stężenia elektrolitów oraz wykonać badanie elektrokardiograficzne. W razie występowania zmian w elektrokardiogramie, niestabilności układu krążenia lub ciężkich objawów klinicznych (np. śpiączka, drgawki) należy zastosować monitoring czynności serca przez okres 12-24 h. Drgawki można leczyć diazepamem. Ciężkie nadciśnienie tętnicze można leczyć α45adrenolitykiem. W przypadku pacjentów z astmą należy podać leki rozszerzające oskrzela. W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania lub przypadkowego spożycia produktu leczniczego należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Nurofen Zatoki - wskazania i zastosowanie

Nurofen Zatoki - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Dieta planetarna — czy Twoja dieta może ocalić planetę?
Czy wiesz, że na produkcję spożywanej przez Ciebie żywności została już zużyta energia (woda, paliwo, prąd) i że to, co właśnie jesz już na etapie produkcji emitowało do atmosfery dwutlenek węgla? To jeszcze nie koniec. Wyrzucając zakupioną żywność nie dość, że marnujesz utraconą energię, to jeszcze zwiększasz wydzielanie gazów cieplarnianych i tracisz rocznie około 600 zł. Może zastanawiasz się czy istnieje dieta, która pozwoli Ci wesprzeć Matkę-Ziemię i jednocześnie zadbać o zdrowie? Odpowiedź na powyższe pytania gwarantuje tekst niniejszego artykułu.
Jak zapobiec biegunce podróżnych?
O biegunce podróżnych słyszał każdy. Dlaczego niektórzy są na nią odporni, a inni cierpią na nią praktycznie podczas każdego wyjazdu? Według różnych statystyk problem ten dotyka w zależności od miejsca podróży od 30 do nawet 70% podróżnych. Czy wystarczy trzymać się kilku prostych zasad, aby jej uniknąć? Na co zwrócić uwagę, aby podróż czy urlop spędzić na swoich zasadach?
Na co pomaga czosnek w tabletkach?
Czosnek jest znany każdemu, niektórzy nie wyobrażają sobie wielu potraw bez jego dodatku. Jednak nie wszystkim odpowiada jego smak i zapach. Bez wątpienia czosnek posiada bardzo dużo zalet i warto go spożywać. Dla osób, które nie przepadają za jego zapachem stworzono suplementy diety z bezzapachowym czosnkiem. Czy są skuteczne? Które preparaty są warte uwagi? 
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x