fbpx

Nurofen dla dzieci Junior

Nurofen dla dzieci Junior - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany do stosowania u dzieci o mc. od 20 kg ( 7 lat) do 40 kg (w wieku 12 lat). Produkt jest przeznaczony do obniżania gorączki i łagodzenia objawów przeziębienia i grypy oraz leczenia łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból gardła, ból zęba, ból ucha, ból głowy oraz niewielkie bóle i skręcenia.

1 elastyczna kaps. do żucia zawiera 100 mg ibuprofenu.

Wyłącznie do podawania doustnego i krótkotrwałego stosowania. Działania niepożądane można ograniczyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. U dzieci ibuprofen jest dawkowany w zależności od mc., na ogół 5-10 mg/kg mc., w pojedynczej dawce. Maks. dawka dobowa produktu to 20-30 mg/kg mc. Zalecana dawka dobowa może zostać ustalona w następujący sposób: dzieci 7-9 lat (20-29 kg): poj. dawka: 200 mg ibuprofenu (2 kaps.), maks. dawka: 600 mg (6 kaps.), dzieci 10-12 lat (30-40 kg): poj. dawka: 300 mg ibuprofenu (3 kaps.), maks. dawka: 900 mg (9 kaps.). W razie potrzeby dawki należy podawać co ok. 6-8 h (lub zachowując co najmniej 6 h przerwę pomiędzy dawkami). Nie podawać dzieciom <7 lat lub dzieciom o mc. <20 kg. W przypadku dzieci należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu. Zaburzenia czynności nerek: u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki. Zaburzenia czynności wątroby: u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym upośledzeniem czynności wątroby nie jest konieczne zmniejszenie dawki (pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby).

Ibuprofen jest lekiem z grupy NLPZ (pochodna kwasu propionowego) o udowodnionej skuteczności hamowania syntezy prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza nasilenie bólu związanego ze stanem zapalnym, obrzęk i gorączkę. Ponadto ibuprofen w sposób odwracalny hamuje agregację płytek krwi. Skuteczność kliniczną ibuprofenu wykazano w objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu, takiego jak ból zębów i bóle głowy, a także w objawowym leczeniu gorączki. Dane z badań doświadczalnych wskazują, że ibuprofen może kompetycyjnie hamować wpływ małych dawek ASA na agregację płytek, jeżeli te dwa leki są stosowane jednocześnie. Niektóre badania farmakokinetyczne wykazały, w przypadku przyjęcia pojedynczych dawek 400 mg ibuprofenu w ciągu 8 h przed lub w ciągu 30 minut po podaniu dawki ASA o natychmiastowym uwalnianiu (81 mg), obserwowano zmniejszone działanie ASA na tworzenie tromboksanu lub agregację płytek krwi. Chociaż istnieją niejasności dotyczące ekstrapolacji tych danych do sytuacji klinicznej, nie można wykluczyć możliwości, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może zmniejszyć kardioprotekcyjne działanie małych dawek ASA. Nie oczekuje się klinicznie istotnego wpływu podczas sporadycznego stosowania ibuprofenu.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka), związanymi z przyjęciem ASA lub innych NLPZ. Czynna lub nawracająca w wywiadzie choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy (2 lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Ciężka niewydolność serca (IV klasa wg NYHA ), ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność wątroby. Ostatni trymestr ciąży. Produkt leczniczy zawiera lecytynę sojową. Nie stosować w razie stwierdzonej nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję. Krwawienie z naczyń mózgowych lub z inne czynne krwawienie. Zaburzenia krwi o nieustalonym pochodzeniu. Ciężkie odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).

Należy unikać stosowania ibuprofenu jednocześnie z lekami wymienionymi poniżej: inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory cyklooksygenazy-2: należy unikać równoczesnego stosowania dwóch lub więcej NLPZ, ze względu na możliwe zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych. ASA: jednoczesne stosowanie ibuprofenu z ASA nie jest zalecane ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych. Dane z badań doświadczalnych wskazują, że ibuprofen może kompetycyjnie hamować wpływ małych dawek ASA na agregację płytek, jeżeli te dwa leki są stosowane jednocześnie. Chociaż istnieją niejasności dotyczące ekstrapolacji tych danych do sytuacji klinicznej, nie można wykluczyć możliwości, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może zmniejszyć kardioprotekcyjne działanie małych dawek ASA. Nie oczekuje się klinicznie istotnego wpływu podczas sporadycznego stosowania ibuprofenu. Ibuprofen należy stosować ostrożnie z poniższymi lekami: leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Leki hipotensyjne (inhibitory ACE, leki β-adrenolityczne i antagoniści receptora angiotensyny II) i diuretyki: NLPZ mogą osłabiać działanie tych leków. Diuretyki mogą zwiększać ryzyko nefrotoksyczności NLPZ. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni lub osoby w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek), jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE), leków β-adrenolitycznych lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz preparatów hamujących cyklooksygenazę może doprowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek, w tym do wystąpienia ostrej niewydolności nerek, która jest jednak zwykle odwracalna. Z tego względu, jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, w szczególności u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić, ponadto należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po włączeniu leczenia skojarzonego, a następnie okresowe jej weryfikowanie. W szczególności jednoczesne stosowanie diuretyków oszczędzających potas może zwiększać ryzyko wystąpienia hiperkaliemii. Kortykosteroidy: zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Glikozydy nasercowe: NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać GFR i zwiększać stężenie glikozydów w osoczu. Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z preparatami digoksyny może zwiększać stężenie digoksyny w surowicy. Oznaczanie stężenia digoksyny w surowicy nie jest rutynowo wymagane podczas prawidłowego stosowania (maks. przez 3 dni). Lit i fenytoina: istnieją dowody na potencjalne zwiększenie stężenia litu w osoczu podczas jednoczesnego stosowania z ibuprofenem. Podczas prawidłowego stosowania, monitorowanie stężenia litu lub fenytoiny zazwyczaj nie jest potrzebne. Probenecyd i sulfinpirazon: produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu. Metotreksat: istnieje możliwość zwiększenia stężenia metotreksatu w osoczu. Cyklosporyna: zwiększenie ryzyka nefrotoksyczności. Mifepryston: nie należy stosować NLPZ w okresie 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ mogą one osłabiać działanie mifeprystonu. Takrolimus: stosowanie NLPZ jednocześnie z takrolimusem może zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego. Zydowudyna: podczas stosowania NLPZ jednocześnie z zydowudyną zwiększa się ryzyko toksycznego działania na układ krwiotwórczy. Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko krwawienia do stawów oraz powstawania krwiaków u HIV-pozytywnych pacjentów z hemofilią otrzymujących jednoczesne leczenie zydowudyną i ibuprofenem. Antybiotyki chinolonowe: Dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Doustne leki hipoglikemiczne: hamowanie metabolizmu pochodnych sulfonylomocznika, dłuższy T0,5 i zwiększone ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Aminoglikozydy: NLPZ mogą zmniejszać wydalanie aminoglikozydów. Dzieci: należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu i aminoglikozydów. Inhibitory CYP2C9: jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z worykonazolem oraz flukonazolem (inhibitory CYP2C9) obserwowano zwiększenie ekspozycji na S(+)-ibuprofen o około 80 do 100%. Zmniejszenie dawki ibuprofenu należy rozważyć podczas jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP2C9, szczególnie. gdy duże dawki ibuprofenu są podawane z worykonazolem lub flukonazolem.

Zahamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpłynąć na ciążę i/lub rozwój zarodka lub płodu. Dane pochodzące z badań epidemiologicznych sugerują zwiększone ryzyko poronienia oraz występowania wad wrodzonych serca i wytrzewienia wskutek zastosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Ryzyko bezwzględne wad układu krążenia wzrastało z wartości poniżej 1% do około 1,5 %. Uważa się, że ryzyko wzrasta wraz z dawką oraz czasem trwania leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnych strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnorodnych wad rozwojowych, w tym wad układu sercowo-naczyniowego. W I i II trymestrze ciąży nie należy stosować ibuprofenu, o ile nie jest to wyraźnie konieczne. Jeśli ibuprofen stosowany jest u kobiety starającej się zajść w ciążę lub w I bądź II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy okres. W III trymestrze ciąży stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn może narażać płód na: działanie toksyczne na układ krążenia i układ oddechowy (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); zaburzenia czynności nerek, mogące przekształcać się w niewydolność nerek z małowodziem; matkę i noworodka, pod koniec ciąży, na: – możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie antyagregacyjne mogące ujawnić się nawet po bardzo małych dawkach; zahamowanie skurczów macicy, powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu. W związku z powyższym, ibuprofen jest przeciwwskazany w III trymestrze ciąży. Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka matki jedynie w małych dawkach. Dotychczas nie stwierdzono szkodliwego wpływu na niemowlęta karmione piersią, dlatego podczas krótkotrwałego stosowania w zalecanej dawce zwykle nie ma konieczności przerwania karmienia piersią. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę/syntezę prostaglandyn mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest odwracalne i ustępuje po zakończeniu terapii.

U dzieci ibuprofen w dawkach przekraczających 400 mg/kg mc. może spowodować objawy zatrucia, jednakże nie należy wykluczać ryzyka wystąpienia działania toksycznego po stosowaniu dawki powyżej 100 mg/kg mc. U dorosłych efekt odpowiedzi na dawkę jest mniej jednoznaczny. T0,5 w przypadku przedawkowania wynosi 1,5-3 h. U większości pacjentów przyjmujących klinicznie znaczące dawki NLPZ mogą wystąpić jedynie: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić szumy uszne, ból głowy i krwawienie z przewodu pokarmowego. Cięższe zatrucie wpływa toksycznie na OUN i objawia się sennością, a sporadycznie także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Sporadycznie mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy/INR może być wydłużony, prawdopodobnie z powodu zaburzeń działania znajdujących się w krwioobiegu czynników krzepnięcia. Może wystąpić ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Leczenie powinno mieć charakter objawowy i podtrzymujący, zapewniając utrzymanie drożności dróg oddechowych i monitorowanie czynności serca i funkcji życiowych, o ile są stabilne. Należy rozważyć doustne podanie węgla aktywnego w ciągu 1 h od przyjęcia potencjalnie toksycznej dawki. W przypadku częstych lub długotrwałych drgawek należy zastosować dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku objawów astmy należy podać lek rozszerzający oskrzela.

Nurofen dla dzieci Junior - wskazania i zastosowanie

Nurofen dla dzieci Junior - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Zatrucie sinicami — jak się objawia? Czy jest groźne?
Sinice to jednokomórkowe organizmy żyjące w zbiornikach wodnych. Nie są wymagające — do życia wystarczy im ciepła woda i zawarte w niej składniki organiczne, dlatego tak łatwo może dojść do ich nadmiernego namnożenia się. Wypicie nawet niewielkiej ilości wody z sinicami prowadzi do zatrucia. Czym się ono objawia? Czy jest groźne?
Napięciowe bóle głowy — przyczyny występowania i metody leczenia
Bóle głowy mają różne pochodzenie — mogą powstawać samoistnie lub być objawem różnego rodzaju chorób. W poniższym tekście skupię się na napięciowym bólu głowy, zaliczanym do najczęściej występujących chorób neurologicznych na świecie. Jego symptomy mogą pojawiać się epizodycznie lub przewlekłe i są bardzo trudne do zdiagnozowania [1,2]. Jakie są przyczyny powstawania napięciowego bólu głowy i czy istnieją skuteczne metody leczenia?
Asymetria tętnic mózgowych może zwiększać ryzyko udaru
Tętniaki mózgu powodują około 500 000 zgonów rocznie. Możliwość ich wczesnego wykrywania i poznanie czynników powodujących wzrost ryzyka ich wystąpienia pozwoli na zmniejszenie śmiertelności. Według australijskich naukowców jednym z czynników ryzyka jest kształt i rozmiar tętnic mózgowych.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x