fbpx

Normeg

Normeg - ulotka informacyjna dla pacjenta

Lewetyracetam jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką. Lewetyracetam jest wskazany jako terapia wspomagająca: w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 m-ca z padaczką; w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną; w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

1 tabl. powl. zawiera 250 mg, 500 mg, 750 mg lub 1000 mg lewetyracetamu.

Monoterapia. Dorośli i młodzież w wieku od 16 lat. Zalecana dawka początkowa to 250 mg 2x/dobę; po 2 tyg. stosowania należy ją zwiększyć do początkowej dawki terapeutycznej wynoszącej 500 mg 2x/dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę można zwiększać co 2 tyg. o 250 mg 2x/dobę. Maks. dawka wynosi 1500 mg 2x/dobę. Terapia wspomagająca. Dorośli (18 lat) i młodzież (12-17 lat) o mc. 50 kg lub więcej. Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 500 mg 2x/dobę. Podawanie tej dawki można rozpocząć w pierwszym dniu leczenia. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 1500 mg 2x/dobę. Dawkowanie można zmieniać, zwiększając lub zmniejszając dawkę dobową o 500 mg 2x/dobę, co 2-4 tyg. Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat). U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek zaleca się dostosowanie dawki. Zaburzenia czynności nerek. Dawkę dobową ustala się indywidualnie w zależności od czynności nerek. CrCl w ml/min można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (w mg/dl) u dorosłych i młodzieży o mc. 50 kg i więcej, posługując się wzorem – szczegóły patrz ChPL. Dostosowanie dawkowania u dorosłych i młodzieży o mc. powyżej 50 kg z zaburzoną czynnością nerek: Czynność prawidłowa: CrCl (ml/min/1,73 m2) >80 – dawka i częstość stosowania 500-1500 mg 2x/dobę. Niewielkie zaburzenie czynności: CrCl (ml/min/1,73 m2) 50-79 – dawka i częstość stosowania 500-1000 mg 2x/dobę. Umiarkowane zaburzenie czynności: CrCl (ml/min/1,73 m2) 30-49 – dawka i częstość stosowania 250-750 mg 2x/dobę. Ciężkie zaburzenie czynności: CrCl (ml/min/1,73 m2) <30 dawka i częstość stosowania 250-500 mg 2x/dobę. Schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci poddawani dializie (1 dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 750 mg): 500-1000 mg raz/dobę (Po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 250-500 mg). U dzieci z zaburzoną czynnością nerek, dawki lewetyracetamu należy dostosować w zależności od czynności nerek, ponieważ klirens lewetyracetamu jest związany z czynnością nerek. Zalecenie to jest oparte na badaniu przeprowadzonym u dorosłych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. U młodszej młodzieży, dzieci i niemowląt CrCl w ml/min/1,73 m2 można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), korzystając ze wzoru (wzór Schwartza) – szczegóły patrz ChPL. Dostosowanie dawkowania u niemowląt, dzieci i młodzieży o mc. poniżej 50 kg z zaburzoną czynnością nerek: czynność prawidłowa CrCl (ml/min/1,73 m2) >80 – Niemowlęta od 1 do poniżej 6 m-cy 7-21 mg/kg mc. 2x/dobę; Niemowlęta i dzieci od 6-23 m-cy, dzieci i młodzież o mc. mniejszej niż 50 kg – 10 do 30 mg/kg mc. 2x/dobę. Niewielkie zaburzenie czynności: CrCl (ml/min/1,73 m2) 50-79 – Niemowlęta od 1 do poniżej 6 m-cy 7-14 mg/kg mc. 2x/dobę; Niemowlęta i dzieci 6-23 m-cy, dzieci i młodzież o mc. mniejszej niż 50 kg 10-20 mg/kg mc. 2x/dobę. Umiarkowane zaburzenie czynności: CrCl (ml/min/1,73 m2) 30-49 – Niemowlęta od 1 do poniżej 6 m-cy 3,5-10,5 mg/kg mc. 2x/dobę; Niemowlęta i dzieci 6-23 m-cy, dzieci i młodzież o mc. mniejszej niż 50 kg 5-15 mg/kg mc. 2x/dobę. Ciężkie zaburzenie czynności: CrCl (ml/min/1,73 m2) <30 - Niemowlęta od 1 do poniżej 6 m-cy 3,5-7 mg/kg mc. 2x/dobę; Niemowlęta i dzieci 6-23 m-cy, dzieci i młodzież o mc. mniejszej niż 50 kg 5-10 mg/kg mc. 2x/dobę. Schyłkowa niewydolność nerek, pacjenci poddawani dializie: niemowlęta od 1 do poniżej 6 m-cy - 7-14 mg/kg mc. raz/dobę (1 dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 10,5 mg/kg mc.; po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 3,5-7 mg/kg mc.); Niemowlęta i dzieci 6-23 m-cy, dzieci i młodzież o mc. mniejszej niż 50 kg - 10-20 mg/kg mc. raz/dobę (1 dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 15 mg/kg mc.; po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 5-10 mg/kg mc.). Zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, CrCl może nie oddawać w pełni stopnia rzeczywistej, współistniejącej niewydolności nerek. Z tego względu, zaleca się zmniejszenie podtrzymującej dawki dobowej o 50%, w przypadkach, gdy CrCl wynosi <60 ml/min/1,73 m2. Dzieci i młodzież: lekarz powinien zalecić najwłaściwszą postać farmaceutyczną i moc, w zależności od wieku, mc. i dawkowania. Produkt w postaci tabl. nie jest dostosowany do podawania niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Postacią odpowiednią do stosowania w tej grupie wiekowej jest lewetyracetam w postaci roztw. doustnego. Dodatkowo, moce dostępne w postaci tabl. nie są odpowiednie do leczenia początkowego dzieci o mc. mniejszej niż 25 kg, dla pacjentów niezdolnych do połykania tabl. ani do podawania dawek poniżej 250 mg. We wszystkich powyższych przypadkach należy zastosować roztw. doustny. Monoterapia. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania lewetyracetamu w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Brak dostępnych danych. Terapia wspomagająca u niemowląt i dzieci w wieku 6-23 m-cy, dzieci (w wieku 2-11 lat) i młodzieży (w wieku 12-17 lat) o mc. mniejszej niż 50 kg. Roztw. doustny jest postacią zalecaną do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 6 lat. Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 10 mg/kg mc. 2x/dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 30 mg/kg mc. 2x/dobę. Zmiany dawkowania nie powinny przekraczać zmniejszania lub zwiększania dawki o 10 mg/kg mc. 2x/dobę, co 2 tyg. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dawka u dzieci o mc. 50 kg lub większej jest taka sama, jak u dorosłych. Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 6 m-cy, dzieci i młodzieży: mc. 6 kg: 60 mg 2x/dobę; dawka maks.: 30 mg/kg mc. 2x/dobę. Mc. 10 kg – dawka początkowa 100 mg 2x/dobę; dawka maks. 300 mg 2x/dobę. Mc. 15 kg – dawka początkowa 150 mg 2x/dobę; dawka maks. 450 mg 2x/dobę. Mc 20 kg – dawka początkowa 200 mg 2x/dobę; dawka maks. 600 mg 2x/dobę. Mc. 25 kg – dawka początkowa 250 mg 2x/dobę; dawka maks. 750 mg 2x/dobę. Mc. od 50 kg (dawka u dzieci i młodzieży o mc. 50 kg lub większej jest taka sama, jak u dorosłych) – dawka początkowa 500 mg 2x/dobę; dawka maks. 1500 mg 2x/dobę. U dzieci o mc. 25 kg lub mniejszej zaleca się rozpocząć leczenie roztw. doustnym. Terapia wspomagająca u niemowląt w wieku od 1 m-ca do poniżej 6 m-cy: postacią odpowiednią do stosowania u niemowląt jest roztw. doustny.

Mechanizm działania lewetyracetamu nadal nie jest w pełni poznany, wydaje się być różny od sposobu działania dostępnych obecnie leków przeciwpadaczkowych. Wyniki badań in vitro i in vivo wskazują, że lewetyracetam nie zmienia podstawowych właściwości komórki ani prawidłowych procesów przewodnictwa nerwowego. Badania in vitro wykazały, że lewetyracetam wpływa na stężenie Ca2+ w neuronach, częściowo hamując prądy Ca2+ typu N oraz ograniczając uwalnianie jonów Ca2+ zmagazynowanych wewnątrz neuronów. Dodatkowo częściowo znosi indukowane przez cynk i β-karboliny hamowanie prądów bramkowanych przez GABA i glicynę. Ponadto, w badaniach in vitro wykazano, że lewetyracetam wiąże się z określonym miejscem w tkance mózgowej gryzoni. Tym miejscem jest białko pęcherzyków synaptycznych 2A, które, jak się uważa, bierze udział w procesie fuzji pęcherzyków i egzocytozy neuroprzekaźników. Stopień powinowactwa lewetyracetamu i spokrewnionych analogów do białka 2A koreluje z mocą działania przeciwpadaczkowego tych substancji w modelu audiogennych napadów padaczkowych u myszy. To odkrycie wskazuje, że interakcja lewetyracetamu z białkiem pęcherzyków synaptycznych 2A wydaje się mieć wpływ na przeciwpadaczkowe działanie tego produktu leczniczego.

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne pochodne pirolidonów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dane z okresu przed wprowadzeniem do obrotu, pochodzące z badań klinicznych prowadzonych u dorosłych wskazują, że lewetyracetam nie wywiera wpływu na stężenie w surowicy innych stosowanych aktualnie przeciwpadaczkowych produktów leczniczych (fenytoiny, karbamazepiny, kwasu walproinowego, fenobarbitalu, lamotryginy, gabapentyny i prymidonu) oraz że powyższe leki przeciwpadaczkowe nie wpływają na właściwości farmakokinetyczne lewetyracetamu. Podobnie jak u dorosłych, u pacjentów pediatrycznych przyjmujących lewetyracetam w dawce do 60 mg/kg mc./dobę nie ma jednoznacznych dowodów na istnienie klinicznie znaczących interakcji z innymi produktami leczniczymi. Ocena retrospektywna interakcji farmakokinetycznych u dzieci i młodzieży (4-17 lat) z padaczką potwierdziła, że terapia wspomagająca lewetyracetamem podawanym doustnie nie miała wpływu na stężenie w stanie stacjonarnym w surowicy podawanych jednocześnie karbamazepiny i walproinianu. Jednak dane wskazywały na zwiększenie klirensu lewetyracetamu o 20% u dzieci przyjmujących przeciwpadaczkowe produkty lecznicze indukujące enzymy. Dostosowanie dawki nie jest wymagane. Wykazano, że probenecyd, lek hamujący wydzielanie w kanalikach nerkowych, podawany w dawce 500 mg 4x/dobę zmniejsza klirens nerkowy głównego metabolitu lewetyracetamu, nie wpływając jednak na klirens lewetyracetamu. Pomimo to, stężenie tego metabolitu pozostaje niewielkie. Należy się spodziewać, że inne produkty lecznicze wydalane na drodze aktywnego wydzielania kanalikowego mogą również zmniejszać klirens nerkowy tego metabolitu. Wpływ lewetyracetamu na probenecyd nie był badany. Nie jest również znany wpływ lewetyracetamu na inne produkty lecznicze wydzielane aktywnie, takie jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, sulfonamidy i metotreksat. Lewetyracetam w dawce dobowej 1000 mg nie wpływał na właściwości farmakokinetyczne doustnych środków antykoncepcyjnych (etynyloestradiolu i lewonorgestrelu); parametry układu wewnątrzwydzielniczego (stężenie hormonu luteinizującego i progesteronu) pozostawały niezmienione. Lewetyracetam w dawce dobowej 2000 mg nie wpływał na właściwości farmakokinetyczne digoksyny i warfaryny; czas protrombinowy pozostawał niezmieniony. Jednoczesne stosowanie z digoksyną, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi oraz z warfaryną nie wpływało na właściwości farmakokinetyczne lewetyracetamu. Brak danych dotyczących wpływu leków zobojętniających na wchłanianie lewetyracetamu. Zgłaszano pojedyncze przypadki zmniejszonej skuteczności lewetyracetamu po jednoczesnym doustnym podaniu lewetyracetamu z makrogolem, osmotycznym środkiem przeczyszczającym. Dlatego też nie należy przyjmować makrogolu doustnie na godzinę przed oraz godzinę po zastosowaniu lewetyracetamu. Pokarm nie zmieniał stopnia wchłaniania lewetyracetamu, ale szybkość wchłaniania była nieznacznie zmniejszona. Brak danych dotyczących interakcji lewetyracetamu z alkoholem.

Dane z okresu po wprowadzeniu do obrotu, pochodzące z licznych rejestrów ciąż dokumentują przebieg ciąży u ponad 1000 kobiet przyjmujących lewetyracetam w monoterapii w pierwszym trymestrze ciąży. Ogólnie dane te nie wskazują na istotne zwiększenie ryzyka dużych wrodzonych wad rozwojowych, jednak nie można całkowicie wykluczyć działania teratogennego. Skojarzone leczenie przeciwpadaczkowe może być związane z większym ryzykiem wrodzonych wad rozwojowych niż monoterapia, dlatego należy rozważyć stosowanie monoterapii. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję. Nie zaleca się stosowania lewetyracetamu w czasie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji, jeżeli nie jest to klinicznie konieczne. Podobnie, jak w przypadku innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych, zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży mogą wpływać na stężenie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie stężenia lewetyracetamu w osoczu podczas ciąży. Zmniejszenie stężenia jest bardziej wyraźne w trzecim trymestrze (do 60% wartości względem okresu wyjściowego przed ciążą). W przypadku kobiet w ciąży stosujących lewetyracetam należy zapewnić odpowiednie postępowanie kliniczne. Zaprzestanie leczenia przeciwpadaczkowego może spowodować zaostrzenie choroby, co może być szkodliwe dla matki i płodu. Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego względu, karmienie piersią nie jest zalecane. Jednak, jeżeli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersią, należy uwzględniając znaczenie karmienia piersią, rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z leczeniem. W badaniach na zwierzętach nie wykryto wpływu na płodność. Brak danych klinicznych, nie jest znane potencjalne ryzyko u ludzi.

Po przedawkowaniu lewetyracetamu obserwowano: senność, pobudzenie, agresywność, zmniejszenie stanu świadomości, depresję oddechową, śpiączkę. Po ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów. Nie istnieje żadna swoista odtrutka na lewetyracetam. Leczenie przedawkowania polega na leczeniu objawowym, w tym z możliwością zastosowania hemodializy. Skuteczność dializy wynosi 60% dla lewetyracetamu oraz 74% dla jego głównego metabolitu.

Normeg - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Dlaczego zmieniają się ceny leków refundowanych?
W Polsce około 4000 leków objętych jest refundacją. W praktyce oznacza to, że pacjent uprawniony do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych płaci tylko część ceny leku lub otrzymuje go bezpłatnie. Pozostały koszt leku refundowanego pokrywa NFZ ze składek osób ubezpieczonych.
Żelazo w tabletkach - jakie jest najlepsze?
Żelazo pełni w naszym organizmie bardzo istotną funkcję, związaną głównie z procesami oddychania tkankowego. Żelazo jest ważnym składnikiem krwinek czerwonych, mięśni oraz enzymów. Jedną z najczęstszych konsekwencji niedoboru żelaza jest niedokrwistość z niedoboru żelaza. W większości przypadków doustna suplementacja preparatów z żelazem jest pierwszą linią leczenia, jednak u wszystkich pacjentów cierpiących na niedobór należy szukać przyczyny jego zaistnienia.
Co stosować na zawroty głowy?
Zawroty głowy dotykają osób w różnym wieku. Są objawem niepokojącym, który może mieć podłoże w wielu schorzeniach. Po ustaleniu przyczyny ich występowania lekarz dobiera leki na receptę. W niektórych przypadkach można wspomagać terapię lekami dostępnymi bez recepty. Poniższy artykuł wskaże dobry lek na zawroty głowy oraz odpowie na pytanie skąd się one biorą?
Popularny lek na cholesterol został wycofany z obrotu
Główny Inspektor Farmaceutyczny 24 marca 2022 roku wycofał z obrotu na terenie całego kraju lek Atorvox. Atrovox jest lekiem obniżającym poziom cholesterolu zawierającym związek należący do grupy statyn-atorwastatynę. Poznaj przyczynę wycofania oraz dowiedz się które opakowania leku zostały wycofane.
Tran a olej z wątroby rekina — który preparat wybrać!
Na rynku aptecznym dostępnych jest wiele produktów. W okresie zimowym szczególne zainteresowanie wzbudzają preparaty na odporność. Wśród nich wyróżniamy produkty z olejem z wątroby dorsza lub sardeli, tzw. tran, a także preparaty z olejem z wątroby rekina. Na pierwszy rzut oka oba preparaty wydają się podobne i oba kojarzą się z podnoszeniem odporności. Jednak to tylko pozory, gdyż oba oleje zawierają zupełnie inne składniki.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x