fbpx

Navelbine

Navelbine - ulotka informacyjna dla pacjenta

Niedrobnokomórkowy rak płuca. Zaawansowany rak piersi z przerzutami.

1 fiolka zawiera 10 mg lub 50 mg winorelbiny.

Produkt należy podawać pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w chemioterapii. Lek przeznaczony jest wyłącznie do podawania dożylnego po sporządzeniu odpowiedniego rozcieńczenia. Podanie dordzeniowe jest przeciwwskazane. Koncentrat należy rozcieńczyć w 20-50 ml roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) do wstrzykiwań lub w 5% roztworze glukozy do wstrzykiwań i podawać we wlewie przez 6 do 10 minut. Po wlewie powinno nastąpić podanie przynajmniej 250 ml izotonicznego roztworu w celu przepłukania żyły. W monoterapii: zwykle w dawce 25 do 30 mg/m2 powtarzanej co tydzień. W terapii wielolekowej zwykle stosowana dawka (25 do 30 mg/m2) jest utrzymana, podczas gdy częstość podawania leku jest zredukowana np. dzień 1. i 5. co 3 tyg. lub dzień 1. i 8. co 3 tyg., zgodnie ze schematem leczenia. Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku. Doświadczenie kliniczne nie wykazało istotnych różnic w wypadku stosowania leku u pacjentów w podeszłym wieku, lecz nie można wykluczyć większej wrażliwości u niektórych osób. Wiek nie ma wpływu na farmakokinetykę winorelbiny. Dawkowanie u osób z niewydolnością wątroby. U osób z ciężką niewydolnością wątroby (bilirubina > 2 x GGN i (lub) aktywność aminotransferaz >5 x GGN) zaleca się zmniejszenie dawki o 33% i ciągłe monitorowanie parametrów hematologicznych do czasu osiągnięcia maksymalnej dawki, która dla tej grupy pacjentów wynosi 20 mg/m2. Dawkowanie u osób z niewydolnością nerek. Ze względu na niewielkie wydalanie przez nerki nie ma farmakokinetycznego uzasadnienia redukcji dawki produktu u pacjentów z tej grupy. Dawkowanie u dzieci. Pełny zakres bezpieczeństwa i skuteczności tego leku u dzieci nie został ustalony i dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie wiekowej.

Winorelbina jest cytostatykiem przeciwnowotworowym należącym do pochodnych alkaloidów barwinka, ale w przeciwieństwie do innych alkaloidów Vinca katarantynowa część jej cząsteczki została zmodyfikowana strukturalnie. Punktem jej działania na poziomie molekularnym jest układ tubulina/mikrotubule. Winorelbina hamuje polimeryzację tubuliny. Działa głównie na mikrotubule mitotyczne, a na mikrotubule aksonalne działa wyłącznie w dużych stężeniach. Jej zdolność skręcania mikrotubuli jest mniejsza aniżeli winkrystyny. Produkt zatrzymuje mitozę w fazie G2-M i powoduje śmierć komórki w interfazie lub w trakcie następnej mitozy.

Dokanałowe podawanie produktu jest przeciwwskazane. Nadwrażliwość na winorelbinę lub inne alkaloidy barwinka (Vinca). Liczba granulocytów obojętnochłonnych <1,5 x 109/l lub ciężkie, trwające lub ostatnie zakażenie (w ciągu 2 tyg.). Liczba płytek krwi mniejsza niż 7,5 x 1010/l. Karmienie piersią należy przerwać podczas leczenia winorelbiną. Ciężkie zaburzenia czynności wątroby niezależne od procesu nowotworowego. Kobiety w wieku rozrodczym niestosujące skutecznej antykoncepcji. Jednoczesne stosowanie szczepionki przeciwko żółtej febrze.

Interakcje wspólne dla wszystkich leków cytotoksycznych: ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia zakrzepicy, w przypadku chorób nowotworowych częste jest stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego. Duża zmienność międzyosobnicza dotycząca czynności układu krzepnięcia podczas chorób i możliwość występowania interakcji między doustnymi produktami przeciwzakrzepowymi i chemioterapią przeciwnowotworową wymaga, w przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu doustnych produktów przeciwzakrzepowych, zwiększenia częstości wykonywania oznaczeń wskaźnika INR (ang. International Normalised Ratio). Równoczesne użycie jest przeciwwskazane: przeciwwskazane jest stosowanie podczas leczenia szczepionki przeciwko żółtej febrze, ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia śmiertelnej, ogólnoustrojowej choroby poszczepiennej. Równoczesne użycie nie jest zalecane: stosowanie szczepionek zawierających osłabione żywe drobnoustroje (za wyjątkiem szczepionki przeciwko żółtej febrze) nie jest zalecane, ze względu na ryzyko wystąpienia choroby ogólnoustrojowej z możliwością zgonu pacjenta. Ryzyko jest zwiększone u pacjentów z istniejącą immunosupresją z powodu choroby podstawowej. Jeśli istnieje, należy stosować, szczepionkę inaktywowaną (Poliomyelitis). Fenytoina: nie zaleca się jednoczesnego stosowania. Występuje ryzyko nasilenia drgawek z powodu zmniejszenia wchłaniania żołądkowo-jelitowego fenytoiny czy ryzyko zwiększenia toksyczności lub zmniejszenia skuteczności winorelbiny z powodu zwiększonego metabolizmu wątrobowego przez fenytoinę. Równoczesne użycie, które powinno być starannie rozważone: (cyklosporyna, takrolimus) należy wziąć pod uwagę możliwość nasilonej immunosupresji z ryzykiem rozrostu limfatycznego. Równoczesne użycie nie jest wskazane: (itrakonazol) zwiększa neurotoksyczność alkaloidów Vinca, co jest spowodowane obniżeniem ich metabolizmu wątrobowego. Równoczesne użycie, które musi być wzięte pod uwagę: mitomycyna C zwiększa ryzyko toksyczności płucnej. Interakcje swoiste dla winorelbiny: połączenie preparatu z innymi lekami o znanej toksyczności w stosunku do szpiku kostnego może prowadzić do zaostrzenia objawów niepożądanych będących wynikiem mielosupresji. W związku z faktem, że metabolizm leku głównie przebiega z udziałem CYP 3A4, silne inhibitory tego izoenzymu (jak np. ketokonazol, itrakonazol) mogą powodować zwiększenie stężenia winorelbiny we krwi a połączenie z silnymi induktorami tego izoenzymu (jak np. ryfampicyna, fenytoina) może powodować zmniejszenie stężenia winorelbiny we krwi. Nie ma wzajemnej farmakokinetycznej interakcji winorelbiny z cisplatyną podczas kilkunastu cykli leczenia. Jednakże częstość występowania granulocytopenii towarzyszącej podaniu preparatu razem z cisplatyną jest wyższa niż w wypadku leku zastosowanej w monoterapii.

Podejrzewa się, że produkt powoduje poważne wady u płodu, kiedy jest podawany podczas ciąży. Preparat jest przeciwwskazany w czasie ciąży. W przypadku życiowych wskazań należy przeprowadzić medyczną konsultację dotycząca szkodliwego wpływu na płód wtedy, gdy terapia jest stosowana u kobiet ciężarnych. Jeżeli w czasie leczenia wystąpi ciąża, należy rozważyć wykonanie badania genetycznego. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną antykoncepcję w trakcie leczenia produktem. Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka matki. Wydzielanie preparatu do mleka nie było badane na zwierzętach. Ryzyko nie może być wykluczone i dlatego należy zaprzestać karmienia piersią przed rozpoczęciem leczenia produktem. Mężczyźni leczeni produktem nie powinni zostawać ojcami w trakcie kuracji tym produktem ani w ciągu 3 m-cy po zakończeniu terapii. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjenta o ewentualnej możliwości konserwacji nasienia.

Przedawkowanie tym lekiem może manifestować się aplazją szpiku czasami z towarzyszącą infekcją, gorączką i porażenną niedrożnością jelit. W takim przypadku powinno być podjęte przez lekarza odpowiednie leczenie podtrzymujące z transfuzją krwi i zastosowaniem antybiotyków o szerokim spektrum działania w takim stopniu, jaki uzna on za właściwe. Nie jest znane antidotum na przedawkowanie leku.

Navelbine - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Nietolerancja laktozy - jak sobie z nią radzić?
Nietolerancja laktozy to typ nadwrażliwości pokarmowej. Zjawisko to dotyczy niezwykle szerokiego grona populacji. Wynika z obniżonej aktywności laktazy — enzymu trawiącego tytułowy cukier. Laktoza nie występuje tylko w pokarmie. Jest również stosowana jako substancja pomocnicza w technologii postaci leków. Czy takie leki są wówczas niebezpieczne dla pacjentów z nietolerancją laktozy?
Czy statyny mają swoje naturalne odpowiedniki?
Zbyt wysoki poziom cholesterolu to prawdziwa plaga naszych czasów. Hipercholesterolemia, bo o niej mowa, dotyka nawet 60% Polaków. Trudności diagnostyczne są związane z brakiem charakterystycznych objawów towarzyszących. To z pewnością jeden z powodów, dla których leczenie hipercholesterolemii podejmuje zaledwie 15% osób. Lekami pierwszego wyboru są najczęściej statyny, wywołujące niekiedy istotne skutki uboczne [1]. Co ciekawe, w niektórych przypadkach można je z powodzeniem zastępować naturalnymi odpowiednikami.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
1
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x