fbpx

Mycamine

Mycamine - ulotka informacyjna dla pacjenta

Produkt leczniczy jest wskazany: u dorosłych, młodzieży w wieku 16 lat i osób w podeszłym wieku: w leczeniu inwazyjnej kandydozy; w leczeniu kandydozy przełyku u pacjentów, u których właściwe jest zastosowanie leczenia dożylnego; w profilaktyce zakażeń wywołanych Candida u pacjentów poddawanych zabiegom przeszczepiania alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych lub u pacjentów, u których przewiduje się wystąpienie neutropenii (bezwzględna liczba neutrofilów <500 komórek/µl) utrzymującej się przez 10 lub więcej dni. U dzieci (w tym noworodków) i młodzieży w wieku <16 lat: w leczeniu inwazyjnej kandydozy; w profilaktyce zakażeń wywołanych Candida u pacjentów poddawanych zabiegom przeszczepiania alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych lub u pacjentów, u których przewiduje się wystąpienie neutropenii (bezwzględna liczba neutrofilów <500 komórek/µl) utrzymującej się przez 10 lub więcej dni. Podczas podejmowania decyzji o zastosowaniu produktu leczniczego należy uwzględnić potencjalne ryzyko rozwoju nowotworów wątroby. Z tego względu preparat można stosować wyłącznie wtedy, gdy stosowanie innych leków przeciwgrzybiczych nie jest właściwe.

1 fiolka zawiera 50 mg lub 100 mg mykafunginy (w postaci soli sodowej).

Leczenie produktem leczniczym powinno być rozpoczęte przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zakażeń grzybiczych. W celu izolacji i identyfikacji szczepów chorobotwórczych przed rozpoczęciem leczenia zaleca się pobranie próbek w celu wykonania posiewów mikologicznych oraz innych badań laboratoryjnych (w tym badania histopatologicznego). Leczenie można rozpocząć przed otrzymaniem wyników posiewów i innych badań. Jednak po uzyskaniu wyników tych badań należy odpowiednio skorygować leczenie przeciwgrzybicze. Dawkowanie produktu leczniczego zależy od mc. pacjenta. Stosowanie u dorosłych, młodzieży w wieku 16 lat i pacjentów w podeszłym wieku. Leczenie inwazyjnej kandydozy: mc. >40 kg – 100 mg/dobę. Mc. ≤40 kg – 2 mg/kg mc./dobę. Leczenie kandydozy przełyku: mc. >40 kg – 150 mg/dobę. Mc. ≤40 kg – 3 mg/kg mc./dobę. Profilaktyka zakażeń wywołanych Candida: mc. >40 kg – 50 mg/dobę. Mc. ≤40 kg – 1 mg/kg mc./dobę. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na leczenie, np. utrzymywania się dodatnich wyników posiewów lub braku poprawy klinicznej, dawkę można zwiększyć do 200 mg/dobę u pacjentów ważących >40 kg lub do 4 mg/kg mc./dobę u pacjentów ważących ≤40 kg. Czas trwania leczenia. Inwazyjna kandydoza: czas trwania leczenia zakażenia wywołanego Candida powinien wynosić co najmniej 14 dni. Leczenie przeciwgrzybicze należy kontynuować co najmniej przez tydzień po uzyskaniu dwóch kolejnych ujemnych wyników posiewów krwi oraz po ustąpieniu przedmiotowych i podmiotowych objawów zakażenia. Kandydoza przełyku: w leczeniu kandydozy przełyku produkt leczniczy należy podawać co najmniej przez tydzień po ustąpieniu przedmiotowych i podmiotowych objawów zakażenia. Profilaktyka zakażeń wywołanych Candida: w profilaktyce zakażenia wywołanego Candida produkt leczniczy należy podawać co najmniej przez tydzień po stwierdzeniu normalizacji liczby neutrofilów. Stosowanie u dzieci 4 m-cy życia i młodzieży w wieku < 16 lat. Leczenie inwazyjnej kandydozy: mc. >40 kg – 100 mg/dobę. Mc. ≤ 40 kg – 2 mg/kg mc./dobę. Profilaktyka zakażeń wywołanych Candida: mc. >40 kg – 50 mg/dobę. Mc. ≤ 40 kg – 1 mg/kg mc./dobę. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na leczenie, np. utrzymywania się dodatnich wyników posiewów lub braku poprawy klinicznej, dawkę można zwiększyć do 200 mg/dobę u pacjentów ważących >40 kg lub do 4 mg/kg mc./dobę u pacjentów ważących ≤ 40 kg. Stosowanie u dzieci < 4 m-cy życia (w tym u noworodków). Leczenie inwazyjnej kandydozy: 4-10 mg/kg mc./dobę. Po podaniu 4 mg/kg mc. mykafunginy dzieciom w wieku poniżej 4 m-cy osiąga się podobną ekspozycję jak u dorosłych po podaniu 100 mg/dobę w leczeniu inwazyjnej kandydozy. Jeżeli podejrzewa się zakażenie OUN, należy zastosować większą dawkę (np. 10 mg/kg mc.), ze względu na zależne od dawki przenikanie mykafunginy do OUN. Profilaktyka zakażeń wywołanych Candida: 2 mg/kg mc./dobę. Czas trwania leczenia. Inwazyjna kandydoza: czas trwania leczenia zakażenia wywołanego Candida powinien wynosić co najmniej 14 dni. Leczenie przeciwgrzybicze należy kontynuować co najmniej przez tydz. po uzyskaniu dwóch kolejnych ujemnych wyników posiewów krwi oraz po ustąpieniu przedmiotowych i podmiotowych objawów zakażenia. Profilaktyka zakażeń wywołanych Candida: w profilaktyce zakażenia wywołanego Candida produkt leczniczy należy podawać co najmniej przez tydz. po stwierdzeniu normalizacji liczby neutrofilów. Doświadczenie dotyczące stosowania produktu leczniczego u pacjentów poniżej 2 lat jest ograniczone. Zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki. Obecnie nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby i dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów. Zaburzenia czynności nerek. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Populacja pediatryczna. Nie ustalono w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa i skuteczności stosowania mykafunginy w dawkach 4 mg/kg mc. i 10 mg/kg mc. w leczeniu inwazyjnej kandydozy z zakażeniem OUN u dzieci w wieku poniżej 4 m-cy życia (w tym u noworodków). Dostępne dane, patrz ChPL.

Mykafungina niekompetycyjnie hamuje syntezę 1,3-β-D-glukanu, zasadniczego składnika ściany komórkowej grzybów. 1,3-β-D-glukan nie występuje w komórkach ssaków. Mykafungina wykazuje działanie grzybobójcze na większość drożdżaków z rodzaju Candida i silnie hamuje wzrost aktywnie rosnących strzępek grzybów z rodzaju Aspergillus.

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne echinokandyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Mykafungina ma mały potencjał wchodzenia w interakcje z lekami metabolizowanymi z udziałem CYP3A. Celem badań dotyczących interakcji, przeprowadzonych u osób zdrowych, była ocena potencjalnych interakcji mykafunginy z mykofenolanem mofetylu, cyklosporyną, takrolimusem, prednizolonem, syrolimusem, nifedypiną, flukonazolem, rytonawirem, ryfampicyną, itrakonazolem, worykonazolem i amfoterycyną B. W badaniach tych nie stwierdzono zmian w farmakokinetyce mykafunginy. Nie jest konieczne dostosowanie dawki mykafunginy podczas jednoczesnego stosowania wyżej wymienionych leków. Biodostępność (wartość AUC) itrakonazolu, syrolimusu i nifedypiny zwiększyła się w niewielkim stopniu w obecności mykafunginy (odpowiednio: 22%, 21% i 18%). Jednoczesne podawanie mykafunginy i dezoksycholanu amfoterycyny B wiązało się z 30% zwiększeniem ekspozycji na dezoksycholan amfoterycyny B. Ponieważ może to mieć znaczenie kliniczne, mykafunginę i dezoksycholan amfoterycyny B powinno się podawać jednocześnie tylko wówczas, gdy korzyści wyraźnie przewyższają ryzyko stosowania. Należy dokładnie monitorować toksyczne działanie dezoksycholanu amfoterycyny B. Pacjentów, którzy stosują syrolimus, nifedypinę lub itrakonazol jednocześnie z produktem leczniczym, należy monitorować w kierunku toksycznego działania syrolimusu, nifedypiny lub itrakonazolu i, jeśli to konieczne, należy zmniejszyć dawki syrolimusu, nifedypiny lub itrakonazolu.

Brak jest danych dotyczących stosowania mykafunginy u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach mykafungina przenikała przez barierę łożyska i obserwowano jej szkodliwy wpływ na reprodukcję. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego nie należy stosować w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Nie wiadomo, czy mykafungina przenika do mleka kobiet. W badaniach na zwierzętach stwierdzono wydzielanie mykafunginy z mlekiem. Decyzję o kontynuacji/przerwaniu karmienia piersią lub kontynuacji/przerwaniu leczenia produktem należy podjąć po uwzględnieniu korzyści dla dziecka wynikających z karmienia piersią i korzyści dla matki, wynikających z leczenia produktem. W badaniach na zwierzętach obserwowano toksyczny wpływ na jądra. Mykafungina może niekorzystnie wpływać na płodność u mężczyzn.

W badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów po podaniu wielokrotnym dawki dobowej do 8 mg/kg mc. (maks. dawka całkowita 896 mg) nie stwierdzono toksyczności ograniczającej dawkę. Odnotowano jeden przypadek błędu w dawkowaniu u noworodka, któremu podawano dawkę 7,8 mg/kg mc./dobę przez 7 dni. Nie stwierdzono u niego działań niepożądanych związanych z podaniem dużej dawki. Brak doświadczenia z przedawkowaniem mykafunginy. W przypadku przedawkowania należy zastosować ogólne środki wspomagające i wdrożyć leczenie objawowe. Mykafungina silnie wiąże się z białkami osocza i nie da się jej usunąć z organizmu poprzez dializę.

Mycamine - wskazania i zastosowanie

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Jak odetkać zatkane ucho?
Zatkane ucho to problem z którym prędzej czy później zetknął się każdy. Powoduje to duży dyskomfort i utrudnia normalne funkcjonowanie. Jeżeli problem się powtarza i trwa przez kilka dni konieczna może być wizyta u specjalisty. Jednak w wielu przypadkach można poradzić sobie samemu za pomocą preparatów dostępnych w aptekach. Jak to zrobić i czy jest to bezpieczne?
Propranolol – lek na nadciśnienie skuteczny w leczeniu migreny.
Migrena to przewlekła choroba charakteryzująca się bólem głowy. Może przebiegać z aurą lub bez. Jest to schorzenie, które w znacznym stopniu ogranicza codzienne funkcjonowanie. Oprócz leków przeciwbólowych zaleca się stosowanie leków, które zapobiegają napadom migreny. Jednym z nich jest propranolol, lek stosowany również w leczeniu nadciśnienia tętniczego [1].
Mity na temat zębów mlecznych. Jaka jest prawda?
Rodzice dbają o swoje dzieci najlepiej, jak potrafią. Błędy, które popełniają, często wynikają po prostu z ich nieświadomości. Podobnie jest w przypadku zębów mlecznych. Narosło wokół nich wiele mitów, które są nieustannie przez nas powielane i pielęgnowane. Jaka jest zatem prawda na temat mleczaków?
Deksametazon uratował miliony pacjentów z COVID
Według NHS England stosowanie deksametazonu na oddziałach szpitalnych COVID-19  uratowało 22 tysiące pacjentów w Wielkiej Brytanii i szacunkowo milion na całym świecie. Steryd jest pierwszym lekiem, który poprawia przeżycie chorych na COVID-19.
Wszystko, co musisz wiedzieć o kamicy żółciowej
Problemy z pęcherzykiem żółciowym najczęściej zaczynają się od niestrawności, następnie prowadzą do bólu brzucha, a kończą kolką żółciową. Kamica żółciowa z reguły ma łagodny początek, z tego względu pierwsze objawy łatwo zlekceważyć. Jak zapobiegać i kiedy należy udać się do lekarza?
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x