fbpx

Levalox

Levalox - ulotka informacyjna dla pacjenta

Lek jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń: ostre bakteryjne zapalenie zatok, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, pozaszpitalne zapalenie płuc, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich. W wymienionych powyżej zakażeniach produkt leczniczy należy stosować tylko wtedy, gdy użycie leków przeciwbakteryjnych powszechnie zalecanych do leczenia początkowego tych zakażeń uzna się za niewłaściwe. Odmiedniczkowe zapalenie nerek i powikłane zakażenia układu moczowego, przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego, niepowikłane zakażenia pęcherza moczowego, płucna postać wąglika: zapobieganie zakażeniom po kontakcie z bakteriami i leczenie. Produkt leczniczy może być również stosowany w celu ukończenia leczenia u pacjentów, u których nastąpiła poprawa po początkowym leczeniu dożylnym lewofloksacyną. Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

1 tabl. powl. zawiera 250 lub 500 mg lewofloksacyny (Levofloxacinum) w postaci lewofloksacyny półwodnej.

Tabl. produktu leczniczego podaje się raz lub 2x/dobę. Dawkowanie zależy od rodzaju i stopnia ciężkości zakażenia oraz wrażliwości domniemanego drobnoustroju wywołującego zakażenie. Produkt leczniczy w postaci tabl. powlekanych może być również stosowany w celu ukończenia leczenia u pacjentów, u których nastąpiła poprawa po początkowym leczeniu dożylnym lewofloksacyną; ze względu na biorównoważność postaci dożylnej i doustnej, można zastosować takie same dawki. Dawkowanie u pacjentów z prawidłową czynnością nerek (klirens kreatyniny >50 ml/min). Ostre bakteryjne zapalenie zatok – 500 mg raz/dobę przez 10-14 dni. Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli – 500 mg raz/dobę przez 7-10 dni. Pozaszpitalne zapalenie płuc – 500 mg raz lub 2x/dobę przez 7-14 dni. Odmiedniczkowe zapalenie nerek – 500 mg raz/dobę przez 7-10 dni. Powikłane zakażenia układu moczowego – 500 mg raz/dobę przez 7-14 dni. Niepowikłane zakażenia pęcherza moczowego – 250 mg raz/dobę przez 3 dni. Przewlekłe bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego – 500 mg raz/dobę przez 28 dni. Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich – 500 mg raz lub 2x/dobę przez 7-14 dni. Płucna postać wąglika – 500 mg raz/dobę przez 8 tyg. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek (CrCl 50 ml/min) – szczegóły patrz ChPL. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: dostosowanie dawki nie jest konieczne, ponieważ lewofloksacyna nie jest w istotnym stopniu metabolizowana w wątrobie, a wydalana jest głównie przez nerki. Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne dostosowanie dawki z innych przyczyn niż zaburzenia czynności nerek. Dzieci i młodzież.Lewofloksacyna jest przeciwwskazana do stosowania u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu.

Tak jak leki przeciwbakteryjne z grupy fluorochinolonów, lewofloksacyna działa na kompleks DNA-gyraza DNA oraz na topoizomerazę IV.

Lewofloksacyny w postaci tabletek powlekanych nie należy stosować: u pacjentów z nadwrażliwością na lewofloksacynę lub inne chinolony, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, u pacjentów z padaczką, u pacjentów, u których w przeszłości występowało zapalenie ścięgna, związane ze stosowaniem fluorochinolonów, u dzieci i młodzieży w okresie wzrostu, u kobiet w ciąży, u kobiet karmiących piersią.

Wchłanianie lewofloksacyny jest znacznie zmniejszone, jeśli lewofloksacynę w postaci tabl. powl. podaje się razem z solami żelaza lub lekami zobojętniającymi kwas solny w żołądku, zawierającymi magnez lub glin, lub z didanozyną (tylko preparaty didanozyny z glinem i magnezem zawierające środki buforujące). Jednoczesne stosowanie fluorochinolonów i multiwitamin zawierających cynk, wydaje się zmniejszać ich wchłanianie doustne. Zaleca się, aby nie przyjmować preparatów zawierających kationy dwu- lub trójwartościowe, takich jak: sole żelaza, sole cynku, leki zobojętniające kwas solny w żołądku zawierające magnez lub glin, czy didanozynę (tylko preparaty didanozyny z glinem i magnezem zawierające środki buforujące) w ciągu 2 h przed przyjęciem lub po przyjęciu lewofloksacyny w postaci tabl. powl. Sole wapnia mają minimalny wpływ na wchłanianie lewofloksacyny po podaniu doustnym. Biodostępność lewofloksacyny w postaci tabletek powlekanych jest znacznie zmniejszona podczas jednoczesnego stosowania z sukralfatem. Jeżeli pacjent stosuje jednocześnie sukralfat i lewofloksacynę, powinien przyjmować sukralfat 2 h po przyjęciu lewofloksacyny. W badaniu klinicznym nie stwierdzono żadnych interakcji farmakokinetycznych pomiędzy lewofloksacyną i teofiliną. Jednak podczas jednoczesnego stosowania chinolonów z teofiliną, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub innymi lekami obniżającymi próg drgawkowy, może dojść do znacznego obniżenia progu drgawkowego. Stężenie lewofloksacyny podczas stosowania razem z fenbufenem było o ok. 13% większe, niż podczas podawania samej lewofloksacyny. Probenecyd i cymetydyna miały statystycznie istotny wpływ na eliminację lewofloksacyny. Klirens nerkowy lewofloksacyny był zmniejszony przez cymetydynę (o 24%) i probenecyd (o 34%). Przyczyną tego jest zdolność blokowania przez oba leki wydzielania lewofloksacyny do światła kanalików nerkowych. Jednakże, podczas stosowania dawek ocenianych w tym badaniu, statystycznie znamienne różnice w kinetyce nie mają prawdopodobnie znaczenia klinicznego. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania lewofloksacyny z lekami wpływającymi na wydzielanie do kanalików nerkowych, takimi jak probenecyd i cymetydyna, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Kliniczne badania farmakologiczne wykazały, że farmakokinetyka lewofloksacyny nie ulega istotnej klinicznie zmianie podczas podawania lewofloksacyny z następującymi lekami: węglan wapnia, digoksyna, glibenklamid, ranitydyna. T0,5 cyklosporyny zwiększył się o 33% podczas jednoczesnego stosowania z lewofloksacyną. Zgłaszano zwiększanie się wartości parametrów krzepnięcia krwi (PT/INR) i/lub krwawienia, niekiedy ciężkie, u pacjentów przyjmujących lewofloksacynę z antagonistą wit. K (np. warfaryną). Dlatego, u pacjentów leczonych antagonistami wit. K, należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi. Lewofloksacynę, tak jak inne fluorochinolony, należy stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących leki wydłużające odstęp QT (np. leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, makrolidy, leki przeciwpsychotyczne). W badaniu interakcji farmakokinetycznych, lewofloksacyna nie wpływała na farmakokinetykę teofiliny (która jest wskaźnikowym substratem CYP1A2), co świadczy o tym, że lewofloksacyna nie jest inhibitorem CYP1A2. Brak klinicznie istotnych interakcji z pokarmem. Dlatego lewofloksacynę w postaci tabl. powl. można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dane dotyczące stosowania lewofloksacyny u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję. Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz ze względu na dane doświadczalne, świadczące o ryzyku uszkadzania przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, stosowanie lewofloksacyny u kobiet w okresie ciąży jest przeciwwskazane. Stosowanie lewofloksacyny jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią. Brak wystarczających danych dotyczących przenikania lewofloksacyny do mleka kobiet karmiących piersią; jednakże inne fluorochinolony przenikają do mleka ludzkiego. Z powodu braku danych dotyczących stosowania u ludzi oraz ze względu na dane doświadczalne, świadczące o ryzyku uszkadzania przez fluorochinolony obciążonych chrząstek organizmów w okresie wzrostu, stosowanie lewofloksacyny u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane. Lewofloksacyna nie spowodowała zaburzeń płodności ani zdolności rozrodczych szczurów.

Na podstawie badań toksyczności na zwierzętach lub klinicznych badań farmakologicznych z zastosowaniem dawek większych niż lecznicze, najważniejszymi objawami przedmiotowymi, których można się spodziewać w następstwie ostrego przedawkowania lewofloksacyny w postaci tabletek powlekanych, są objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak: splątanie, zawroty głowy, zaburzenia świadomości, napady drgawkowe, wydłużenie odstępu QT oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak nudności i nadżerki błon śluzowych. Po wprowadzeniu lewofloksacyny do obrotu obserwowano objawy dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, obejmujące stan splątania, drgawki, omamy i drżenie. W razie przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe. Ze względu na możliwość wydłużenia odstępu QT, należy kontrolować zapis EKG. Można zastosować leki zobojętniające w celu ochrony błony śluzowej żołądka. Hemodializa, w tym dializa otrzewnowa i CADO są nieskuteczne w usuwaniu lewofloksacyny z organizmu. Nie ma specyficznego antidotum.

Levalox - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Najlepszy kwas foliowy — Folik czy ActiFolin
Kwas foliowy to inaczej witamina B9 albo folacyna. Jest związkiem o niezwykle istotnym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Niestety jego dostępność z pożywienia jest często ograniczana przez liczne interakcje ze składnikami pokarmu. Z tego powodu niedobór kwasu foliowego jest jedną z częstszych awitaminoz. W jakich lekach znajduje się kwas foliowy?
Filtry UV dla dzieci i niemowląt - przegląd preparatów
Skóra dzieci i niemowląt w okresie wakacyjnym jest narażona na promieniowanie UV i wymaga ochrony przeciwsłonecznej. Wiedza rodziców na temat pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt zależy od liczby potomstwa, a więc opiera się na doświadczeniu [6]. Spróbuj wyprzedzić złe zdarzenia. Dowiedz się więcej o tym jak zbudowana jest skóra twojego dziecka oraz jaki preparat z filtrem UV zabrać na wakacje.
Tabletki czy spray do gardła ze srebrem koloidalnym? Argentin T czy Gardlox?
Nanotechnologia to dziedzina będąca obiektem zainteresowań naukowców na całym świecie. Najbardziej znanym nanoproduktem są cząsteczki nanosrebra, które wykorzystuje się w wielu gałęziach medycyny, m.in. implantologii czy dermatologii. Co więcej, nanokoloid srebra jest składnikiem niektórych preparatów na gardło. Jakich? O tym opowiem w poniższym artykule.
Co powinna zawierać domowa apteczka?
Otarcie, skaleczenie lub poważniejszy uraz może zdarzyć się wszędzie, dlatego zawsze warto być przygotowanym do opatrzenia rany i udzielenia pierwszej pomocy. Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdować się w każdym domu, miejscu pracy lub samochodzie. Jaka powinna być jej zawartość oraz na co zwrócić uwagę podczas kompletowania? Odpowiedź znajdziecie w poniższym artykule.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
1
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x