fbpx

Infex Zatoki

Infex Zatoki - ulotka informacyjna dla pacjenta

Łagodzenie objawów niedrożności nosa i zatok obocznych nosa z towarzyszącym bólem głowy, gorączki i bólu w przebiegu grypy i przeziębienia. Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 15 lat.

1 tabl. powl. zawiera: 200 mg ibuprofenu i 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku, co odpowiada 24,6 mg pseudoefedryny.

Dorośli i młodzież od 15 lat: 1 tabl. co 4-6 h, w razie potrzeby. W cięższych objawach, 2 tabl. co 6-8 h, w razie potrzeby, do maks. dawki dobowej. Nie należy przekraczać maks. dawki dobowej, która wynosi 6 tabl. (co odpowiada 1200 mg ibuprofenu i 180 mg pseudoefedryny chlorowodorku). Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 5 dni. Produkt leczniczy należy stosować, jeśli wymagane jest równoczesne działanie obkurczające naczynia krwionośne pseudoefedryny chlorowodorku i działanie przeciwbólowe i/lub przeciwzapalne ibuprofenu. W przypadku przeważania jednego z objawów (albo niedrożności nosa albo bólu głowy i/lub gorączki) preferowane jest leczenie 1 substancją czynną. Jeżeli młodzież wymaga stosowania tego produktu leczniczego przed okres dłuższy niż 3 dni lub jeżeli objawy pogorszą się, należy skonsultować się z lekarzem. U osób w podeszłym wieku i pacjentów z wrzodami w wywiadzie, zwłaszcza w powiązaniu z krwawieniem lub perforacją, należy rozpocząć terapię od najmniejszej dostępnej dawki, ponieważ ryzyko krwawień z układu pokarmowego, wrzodów lub perforacji jest większe po zastosowaniu większych dawek NLPZ. W przypadku tych pacjentów i pacjentów przyjmujących inne leki, które mogą zwiększać ryzyko zdarzeń ze strony układu pokarmowego należy rozważyć jednoczesne podawanie leków o działaniu ochronnym na przewód pokarmowy (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej). Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby wymagają ustalenia indywidualnego dawkowania. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres potrzebny do złagodzenia objawów. Dzieci i młodzież. Stosowanie produktu leczniczego u dzieci <15 lat jest przeciwwskazane.

Produkt leczniczy jest lekiem złożonym z 2 substancji czynnych: ibuprofenu i pseudoefedryny. Pseudoefedryna jest sympatykomimetykiem, który wywiera bezpośredni i pośredni wpływ na działanie receptorów adrenergicznych. Działa stymulująco na receptory α- i β-adrenergiczne i wykazuje niewielkie działanie pobudzające na ośrodkowy układ nerwowy. Sympatykomimetyczne działanie pseudoefedryny powoduje obkurczenie się naczyń krwionośnych i wpływa na poprawę drożności jamy nosowej. Ibuprofen jest przeciwzapalnym lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym należącym do grupy NLPZ. Wykazano, że ibuprofen stosowany u ludzi jest skuteczny w zmniejszeniu objawów (bólu, gorączki i obrzęku) w przebiegu zapalenia lub grypy.

Nadwrażliwość na ibuprofen, pseudoefedrynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego. Pacjenci poniżej 15 lat. Ciąża i karmienie piersią. Reakcje nadwrażliwości w wywiadzie (np. skurcz oskrzeli, astma, polipy nosa, nieżyt błony śluzowej nosa lub pokrzywka) związane z przyjmowaniem ASA, innych leków przeciwbólowych, leków przeciwgorączkowych lub innych leków z grupy NLPZ. Czynna choroba wrzodowa lub nawracające wrzody i/lub krwawienia w wywiadzie (2 lub więcej epizodów zdiagnozowanej choroby wrzodowej lub krwawienia). Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym po zastosowaniu leków z grupy NLPZ. Krwotoczny udar mózgu lub inne krwawienia. Niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego. Ciężka niewydolność nerek. Ciężka niewydolność wątroby. Ciężka niewydolność serca. Ciężkie choroby układu sercowo-naczyniowego, choroba wieńcowa (choroba serca, nadciśnienie tętnicze, dławica piersiowa), tachykardia, nadczynność tarczycy, cukrzyca, guz chromochłonny. Udar w wywiadzie lub obecność czynników ryzyka wystąpienia udaru (z uwagi na α-sympatykomimetyczne działanie pseudoefedryny chlorowodorku). Ryzyko jaskry z wąskim kątem przesączania. Ryzyko zatrzymania moczu z powodu zaburzeń pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zawał mięśnia sercowego w wywiadzie. Napady padaczkowe w wywiadzie. Rozsiany toczeń rumieniowaty. Jednoczesne stosowanie innych leków obkurczających naczynia błony śluzowej stosowanych jako leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, doustnie lub donosowo (np. fenylopropanolamina, fenylefryna i efedryna), i metylofenidatu. Jednoczesne przyjmowanie innych leków z grupy NLPZ lub aspiryny w dawce dobowej przekraczającej 75 mg, leków przeciwbólowych i selektywnych inhibitorów COX2. Jednoczesne lub wcześniejsze stosowanie inhibitorów MAO w ciągu poprzednich 2 tyg. Leku nie należy stosować w skojarzeniu z następującymi produktami leczniczymi: doustne leki przeciwzakrzepowe, kortykosteroidy, heparyny w dawkach leczniczych lub u pacjentów w podeszłym wieku, leki antyagregacyjne, lit, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), metotreksat (używany w dawkach większych niż 20 mg/tydz.).

Pseudoefedryna. Produktu leczniczego nie wolno stosować u pacjentów stosujących inhibitory MAO obecnie lub w ciągu ostatnich 2 tyg., ze względu na ryzyko wystąpienia epizodów nadciśnieniowych, jak nadciśnienia napadowego i hipertermii, które mogą być śmiertelne. Inne pośrednio działające, doustne lub donosowe sympatykomimetyki lub leki obkurczające naczynia krwionośne, leki α-sympatykomimetyczne, fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, metylofenidat: pseudoefedryna może nasilić działanie innych leków sympatykomimetycznych (obkurczających naczynia krwionośne) i prowadzić do ryzyka wystąpienia zwężenia naczyń krwionośnych i/lub przełomu nadciśnieniowego. Odwracalne inhibitory monoaminooksydazy A (RIMA), linezolid, dopaminergiczne alkaloidy sporyszu, alkaloidy sporyszu zwężające naczynia krwionośne: ryzyko wystąpienia zwężenia naczyń krwionośnych i/lub przełomu nadciśnieniowego. Wziewne leki halogenopochodne do znieczulenia ogólnego: ostra reakcja nadciśnieniowa w okresie okołooperacyjnym. Z tego względu, należy odstawić produkt leczniczy na kilka dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Guanetydyna, rezerpina i metyldopa: mogą zmniejszać działanie pseudoefedryny. Trójcykliczne leki przeciwdepresyjne: mogą zmniejszać lub nasilać działanie pseudoefedryny. Naparstnica, chinidyna lub trójcykliczne leki przeciwdepresyjne: mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń rytmu serca. Inne NLPZ, salicylany, leki przeciwbólowe, leki przeciwgorączkowe i inhibitory COX2: jednoczesne podawanie kilku leków z grupy NLPZ, leków przeciwbólowych, leków przeciwgorączkowych i selektywnych inhibitorów COX2 może zwiększyć ryzyko zdarzeń niepożądanych, takich jak wrzody żołądka lub dwunastnicy i krwawienie z przewodu pokarmowego ze względu na działanie synergistyczne. Dlatego należy unikać podawania ibuprofenu jednocześnie z innymi NLPZ. Glikozydy nasercowe (np. digoksyna): jednoczesne stosowanie z lekami zawierającymi digoksynę może zwiększyć stężenie glikozydów nasercowych (digoksyny) w surowicy. Zwykle nie jest konieczne oznaczanie stężenia digoksyny w surowicy, jeśli lek podaje się zgodnie z zaleceniami (maks. przez 5 dni). Kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza w obrębie przewodu pokarmowego (owrzodzenie lub krwawienie). Leki przeciwpłytkowe: zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Należy unikać równoczesnego stosowania ASA w dawce dobowej powyżej 75 mg ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych. Leki przeciwzakrzepowe: (np.: warfaryna, tykopidyna, klopidogrel, tyrofiban, eptyfibatyd, abcyksymab, iloprost): zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego, gdyż leki z grupy NLPZ, w tym ibuprofen mogą nasilać działanie leków zmniejszających krzepliwość krwi. Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Równoczesne stosowanie produktu leczniczego z preparatami litu może powodować zwiększenie stężenia leku w surowicy. Zwykle nie jest konieczne oznaczanie stężenia litu we krwi, jeśli podaje się zgodnie z zaleceniami (maks. przez 5 dni). Leki zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu. Leki moczopędne, inhibitory ACE, β-blokery i antagoniści receptorów angiotensyny II: NLPZ mogą zmniejszać efekt działania leków moczopędnych oraz innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek) jednoczesne podawanie inhibitorów ACE, leków β-adrenolitycznych lub antagonistów receptora angiotensyny II i leków blokujących cyklooksygenazę może nasilać zaburzenie czynności nerek, w tym możliwą ostrą niewydolność nerek, zwykle w sposób odwracalny. Zatem, należy zachować ostrożność w czasie skojarzonej terapii, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Pacjentów należy właściwie nawodnić i należy rozważyć monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu i regularnie w trakcie skojarzonej terapii. Równoczesne podawanie produktu leczniczego i leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy). Produkt leczniczy zastosowany w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może zwiększyć stężenie i toksyczne działanie metotreksatu. Równoczesne podawanie określonych NLPZ może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek wywołanego cyklosporyną. Nie można wykluczyć takiego zdarzenia przy stosowaniu cyklosporyny łącznie z ibuprofenem. Takrolimus: podczas równoczesnego podawania zwiększa się ryzyko działania nefrotoksycznego. Istnieją dane wskazujące na zwiększone ryzyko wystąpienia krwawień dostawowych i krwiaków u pacjentów zakażonych HIV chorujących na hemofilię, otrzymujących równocześnie zydowudynę i ibuprofen. W badaniach klinicznych wykazano istnienie interakcji pomiędzy NLPZ a doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Mimo że do tej pory nie opisano interakcji pomiędzy ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, to podczas równoczesnego stosowania tych leków zaleca się monitorowanie stężenia glukozy we krwi. Dane pochodzące z badań na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek w powiązaniu z antybiotykami chinolonowymi. U pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ i chinolony może występować zwiększone ryzyko drgawek. Heparyny, Ginkgo biloba: zwiększone ryzyko krwawień.

Stosowanie produktu leczniczego w czasie ciąży jest przeciwwskazane. Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i/lub rozwój zarodka/płodu. Badania epidemiologiczne sugerują, iż stosowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży zwiększa ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i wytrzewień wrodzonych. Całkowite ryzyko wystąpienia wrodzonych wad sercowo-naczyniowych zwiększa się u mniej niż 1%, do ok. 1,5%. Uważa się, że ryzyko zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania terapii. U zwierząt, po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn zaobserwowano zwiększone ryzyko obumarcia zapłodnionego jaja w okresie przed i po zagnieżdżeniu się w macicy oraz zwiększone ryzyko obumarcia zarodka/płodu. Dodatkowo, u zwierząt po podaniu inhibitorów syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy, donoszono o zwiększonej ilości przypadków różnych wad rozwojowych, w tym wad sercowo-naczyniowych. W III trymestrze ciąży, wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować narażenie płodu na: działania toksyczne w obrębie układu krążenia i oddechowego (włącznie z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym); zaburzenia czynności nerek, które mogą ulec progresji do niewydolności nerek i małowodzia; mogą powodować narażenie matki i noworodka, w końcowym okresie ciąży, na: możliwość wydłużenia czasu krwawienia oraz działanie antyagregacyjne, które może ujawnić się nawet po zastosowaniu bardzo małych dawek; zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzącej do opóźnienia porodu lub przedłużenia akcji porodowej. Istnieje możliwość występowania związku między powstaniem wad rozwojowych płodu a ekspozycją na pseudoefedrynę w III trymestrze ciąży. Stosowanie produktu leczniczego w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Ibuprofen/pseudoefedryna zostały wykryte u noworodków/niemowląt karmionych piersią matek przyjmujących produkt leczniczy. Brak wystarczających danych dotyczących wpływu ibuprofenu/ pseudoefedryny na noworodki/niemowlęta. Wpływ leku na płodność nie został zbadany. Stosowanie ibuprofenu może upośledzać płodność i nie jest zalecane u kobiet próbujących zajść w ciążę. U kobiet mających trudności w zajściu w ciążę lub które poddawane są badaniom na niepłodność, należy rozważyć odstawienie ibuprofenu. Brak jest odpowiednich badań dotyczących toksycznego wpływu pseudoefedryny na płodność.

Do najczęstszych objawów przedawkowania ibuprofenu należą: ból brzucha, nudności, wymioty, letarg, pragnienie, osłabienie mięśni, senność, nieostre widzenie i zawroty głowy. Inne możliwe działania obejmują ból głowy, szumy uszne, depresja OUN, drgawki, niedociśnienie, bradykardia, tachykardia, częstoskurcz komorowy i nadkomorowy oraz migotanie przedsionków. Rzadko donoszono o występowaniu kwasicy metabolicznej, śpiączki, ostrej niewydolności nerek, hiperkaliemii, bezdechu sennego (głównie u małych dzieci), depresji oddechowej i niewydolności oddechowej. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Objawy przedmiotowe i podmiotowe przedawkowania pseudoefedryny obejmują drażliwość, bezsenność, gorączkę, pocenie się, lęk, pobudzenie, drżenie, drgawki, kołatanie serca, nadciśnienie tętnicze, suchość błony śluzowej jamy ustnej oraz trudności w oddawaniu moczu. Donoszono również o występowaniu omamów (częściej u dzieci). Leczenie przedawkowania jest podtrzymujące. Płukanie żołądka i podanie węgla aktywowanego może być korzystne, jeśli od przedawkowania nie upłynęła więcej niż godzina, w razie konieczności, należy uzupełnić poziom elektrolitów w surowicy. Stosuje się leczenie podtrzymujące i objawowe, zwłaszcza w odniesieniu do układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Podczas wystąpienia ciężkiego nadciśnienia tętniczego może być konieczne zastosowanie leków blokujących receptory α-adrenergiczne, a w przypadku wystąpienia zaburzeń rytmu serca może być konieczne zastosowanie leków blokujących receptory β-adrenergiczne. W przypadku wystąpienia drgawek można podać dożylnie diazepam, natomiast w celu zmniejszenia znacznego pobudzenia i omamów można podać chlorpromazynę.

Infex Zatoki - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Jaka witamina C jest najlepsza? Przegląd dostępnych leków
Kwas askorbinowy, znany szerzej jako witamina C, to związek, bez którego ludzki organizm nie jest w stanie prawidłowo funkcjonować. Pacjenci często kojarzą go głównie z budowaniem odporności, choć to nie jedyne zastosowanie witaminy C. Niezależnie od przesłanek do suplementowania kwasu askorbinowego, warto wybrać wartościowy produkt. Jakie leki z witaminą C są obecnie dostępne na rynku?
Zespół suchego oka — diagnoza i leczenie
Jednym ze zmysłów, który pozwala nam na odbieranie bodźców z otoczenia, jest wzrok. Praca przed komputerem, czytanie książek, oglądanie telewizji lub jazda samochodem powodują, że oczy ulegają zmęczeniu. Z tego względu narząd wzroku jest praktycznie cały czas narażony na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. W efekcie możemy doświadczać problemu, który określa się jako zespół suchego oka.
COVID-19 i cholesterol. Czy to może się udać?
Cholesterol jest nam potrzebny do normalnego funkcjonowania. Fizjologicznie wytwarzamy go w wątrobie, skąd jest transportowany do komórek ciała po związaniu z lipoproteinami. Istotną rolę odgrywa też cholesterol egzogenny, pochodzący z pożywienia. Nasz organizm wykorzystuje go do produkcji hormonów, jako składnik żółci ułatwiający trawienie tłuszczów, budulec błon komórkowych, substancję niezbędną w procesie metabolizmu witaminy D i wielu innych elementów przemian zachodzących w naszym organizmie.
Skuteczny lek na łuszczycę głowy - co wybrać?
Łuszczyca jest przewlekłą zapalną chorobą skóry dotyczącą ok. 2-3% ogólnej populacji. Łuszczyca na głowie stanowi najczęstszą lokalizację zmian chorobowych. U wielu osób zmiany skórne w okolicy głowy są zazwyczaj pierwszą manifestacją choroby. Łuszczyca skóry owłosionej głowy jest specyficzną odmianą łuszczycy plackowatej, która może się wiązać  poczuciem stygmatyzacji i związanym z nią znaczącym obniżeniem jakości życia. Leczenie łuszczycy na głowie jest dużym problemem i stanowi duże wyzwanie terapeutyczne ze względu na braku jednego, unikatowego i  skutecznego leku na łuszczycę, słabe właściwości kosmetyczne większości dostępnych na tę okolicę preparatów oraz nierzadko wyższe niż w innych okolicach ciała oczekiwania pacjentów co do szybkości działania i skuteczności leków.
Zmiany skórne związane ze starszym wiekiem
Wraz z upływem lat w naszym organizmie zachodzą zmiany. Nie każde mają pozytywny skutek dla naszego zdrowia i kondycji. Zmiany dotykają również skóry, która traci strukturę, stabilność i funkcjonalność. Przyczyny takich procesów można doszukiwać się zarówno wewnątrz naszego organizmu, jak i na zewnątrz — np. promieniowanie słoneczne.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x