fbpx

Ibufen dla Dzieci Forte

Ibufen dla Dzieci Forte - ulotka informacyjna dla pacjenta

Gorączka różnego pochodzenia (także w przebiegu zakażeń wirusowych). Bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego (także bóle uszu występujące w stanach zapalnych ucha środkowego).

5 ml zawiesiny zawiera 200 mg ibuprofenu.

Działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Określając dawkę ibuprofenu należy uwzględnić mc. i wiek pacjenta. Zwykle stosowana dawka pojedyncza ibuprofenu wynosi 7-10 mg/kg mc, aż do maks. dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc. Niemowlęta 3-6 m-ąc życia: 5-7,6 kg: 1,25 ml (odpowiada 50 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 3,75 ml (odpowiada 150 mg ibuprofenu). Niemowlęta 6-12 m-ąc życia: 7,7-9 kg: 1,25 ml (odpowiada 50 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 3,75-5 ml (odpowiada 150-200 mg ibuprofenu). Dzieci 1-2 lat: 10-12 kg: 2,5 ml (odpowiada 100 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 7,5 ml (odpowiada 300 mg ibuprofenu). Dzieci 3-5 lat: 13-19 kg: 2,5 ml (odpowiada 100 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 10 ml (odpowiada 400 mg ibuprofenu). Dzieci 6-9 lat: 20-29 kg: 5,0 ml (odpowiada 200 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 15 ml (odpowiada 600 mg ibuprofenu). Dzieci 10-12 lat: 30-39 kg: 5,0 ml (odpowiada 200 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 20 ml (odpowiada 800 mg ibuprofenu). Dzieci i młodzież od 12 lat oraz dorośli powyżej 40 kg: 5-10 ml (odpowiada 200-400 mg ibuprofenu); maks. dawka dobowa 30 ml (odpowiada 1200 mg ibuprofenu). W przypadku dzieci w wieku 3-5 m-cy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub jeśli nie ustępują po 24 h. W przypadku dzieci w wieku powyżej 6 m-cy, należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli podawanie produktu jest konieczne przez więcej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu. Pacjenci w podeszłym wieku: dostosowanie dawki nie jest wymagane. Pacjentów w podeszłym wieku należy monitorować pod względem wystąpienia działań niepożądanych. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma potrzeby zmniejszenia dawki. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma potrzeby zmniejszenia dawki.

Ibuprofen jest NLPZ, którego skuteczność hamowania syntezy prostaglandyn została potwierdzona w konwencjonalnych modelach zwierzęcych stanu zapalnego. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból związany ze stanem zapalnym, obrzęk oraz gorączkę. Ponadto, ibuprofen w odwracalny sposób hamuje agregację płytek krwi.

Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów: z nadwrażliwością na substancję czynną, inne NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u których po przyjęciu ASA lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje nadwrażliwości w postaci skurczu oskrzeli, astmy oskrzelowej, nieżytu błony śluzowej nosa, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki; z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy lub nawracającym owrzodzeniem lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie (2 lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia); z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego lub perforacją w wywiadzie występującymi po zastosowaniu NLPZ; z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek; z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA); z krwawieniem z naczyń mózgowych lub z innym czynnym krwawieniem; ze skazą krwotoczną; z niewyjaśnionymi zaburzeniami układu krwiotwórczego, takimi jak trombocytopenia; z ciężkim odwodnieniem (wywołanym wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów); w ostatnim trymestrze ciąży. Produkt leczniczy jest przeciwwskazany u niemowląt ważących poniżej 5 kg.

Ibuprofenu nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami. ASA: jednoczesne stosowanie ASA i ibuprofenu nie jest zalecane ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych. Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek ASA polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie. Pomimo braku pewności, czy dane te można ekstrapolować do sytuacji klinicznych, nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek ASA. Uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego. Inne NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2: należy unikać jednoczesnego stosowania 2 lub więcej NLPZ ze względu na zwiększenie występowania działań niepożądanych. Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu z poniżej wymienionymi lekami. Kortykosteroidy: zwiększa się ryzyko owrzodzenia lub krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego. Leki przeciwnadciśnieniowe i moczopędne: leki z grupy NLPZ mogą powodować mniejszą skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze; leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego NLPZ. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. pacjenci odwodnieni lub w podeszłym wieku) jednoczesne stosowanie NLPZ z inhibitorami ACE, lekami β-adrenolitycznymi lub antagonistami receptora angiotensyny II może spowodować dalsze pogorszenie czynności nerek, aż do ostrej niewydolności nerek (zwykle odwracalnej). Z tego względu należy zachować ostrożność podczas stosowania leczenia skojarzonego, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjentów tych należy odpowiednio nawadniać oraz ściśle monitorować czynność nerek na początku leczenia oraz okresowo w trakcie trwania leczenia. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii. Leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Lit i metotreksat: dowiedziono, że NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu. Zydowudyna: podczas jednoczesnego stosowania NLPZ i zydowudyny zwiększa się ryzyko toksyczności hematologicznej. Istnieją dane wskazujące zwiększone ryzyko krwawienia do stawu oraz powstawania krwiaków u osób HIV-dodatnich z hemofilią leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną. Glikozydy nasercowe: NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać GFR i zwiększać stężenie glikozydów w osoczu. Fenytoina: ibuprofen może zwiększać stężenie aktywnej farmakologicznie fenytoin. Cyklosporyna: zwiększone ryzyko działania nefrotoksycznego. Takrolimus: ryzyko działania nefrotoksycznego ulega zwiększeniu w przypadku jednoczesnego zastosowania NLPZ. Antybiotyki chinolonowe: dane uzyskane w badaniach na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Antybiotyki aminoglikozydowe: NLPZ mogą zmniejszać wydalanie aminoglikozydów. Doustne leki przeciwcukrzycowe: hamowanie metabolizmu pochodnych sulfonylomocznika, wydłużenie okresu półtrwania i zwiększone ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Probenecyd i sulfinpirazon: produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu. Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Mifepryston: NLPZ nie powinny być używane przez 8-12 dni po zastosowaniu mifeprystonu, ponieważ mogą osłabiać działanie mifeprystonu. Cholestyramina: w przypadku jednoczesnego podawania ibuprofenu i cholestyraminy, absorpcja ibuprofenu jest opóźniona i zmniejszona (25%). Ibuprofen należy podawać z zachowaniem kilkugodzinnego odstępu. Worykonazol lub flukonazol: zwiększenie o około 80-100% dostępności ibuprofenu S (+) ujawniono w badaniach z flukonazolem i worykonazolem (inhibitory enzymów CYP2C9). Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu w przypadku jednoczesnego podawania inhibitorów CYP2C9, szczególnie w przypadku podawania dużej dawki ibuprofenu z worykonazolem lub flukonazolem. Baklofen: może rozwinąć się działanie toksyczne baklofenu po rozpoczęciu stosowania ibuprofenu. Rytonawir: może zwiększyć stężenie NLPZ w osoczu.

Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na przebieg ciąży i/lub na rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia i wystąpienia wad wrodzonych serca po podaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Wykazano, że u zwierząt podanie inhibitora syntezy prostaglandyn powoduje zwiększenie częstości przed- i poimplantacyjnej strat ciąż oraz obumarcia zarodka i płodu. Przyjmowanie inhibitorów syntezy prostaglandyn w trakcie organogenezy płodu zwiększa częstość występowania różnych wad rozwojowych, wliczając w to wady układu krążenia. Ibuprofenu nie należy przyjmować w I i II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. W przypadku konieczności stosowania ibuprofenu u kobiet planujących ciążę lub będących w I lub II trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. W III trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować u płodu: zaburzenia serca i płuc (możliwość wystąpienia przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego i wywołanie nadciśnienia płucnego); zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek i małowodzia. Natomiast u matki (pod koniec ciąży) i u noworodka mogą powodować: wydłużenie czasu krwawienia z powodu działania antyagregacyjnego, które może wystąpić już po zastosowaniu bardzo małych dawek; hamowanie skurczów macicy prowadzące do opóźnionego i wydłużonego porodu. W związku z powyższymi działaniami, w III trymestrze ciąży stosowanie ibuprofenu jest przeciwwskazane. Według ograniczonych badań, ibuprofen przenika do mleka kobiecego w bardzo małych stężeniach i jest mało prawdopodobne, aby wpływał negatywnie na niemowlę karmione piersią. Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

U dzieci jednokrotne przyjęcie dawki powyżej 400 mg/kg mc. może spowodować objawy przedawkowania. U dorosłych dokładna dawka mogąca spowodować takie objawy nie jest precyzyjnie określona. T0,5 podczas przedawkowania wynosi 1,5-3 h. U większości pacjentów przyjmujących klinicznie znaczące dawki NLPZ mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej – biegunka. Mogą także wystąpić: szumy uszne, ból głowy, krwawienie z żołądka lub jelit. Ciężkie zatrucie wpływa na OUN i objawia się zawrotami głowy, bólem głowy, depresją oddechową, dusznością, sennością, sporadycznie pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Sporadycznie mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia, kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy/INR może być zwiększony, prawdopodobnie z powodu wpływu na krążące czynniki krzepnięcia. Mogą wystąpić: ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Postępowanie powinno być objawowe i wspomagające i powinno obejmować utrzymanie drożności dróg oddechowych, monitorowanie czynności serca i parametrów życiowych aż do momentu ich ustabilizowania. Należy rozważyć podanie doustne węgla aktywnego, jeżeli od momentu zażycia przez pacjenta potencjalnie toksycznych ilości produktu nie upłynęło więcej niż 1 h. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się napadów drgawkowych, należy podać dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą należy podać leki rozszerzające oskrzela.

Ibufen dla Dzieci Forte - wskazania i zastosowanie

Ibufen dla Dzieci Forte - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Najlepsza maść na pękające pięty - jaki preparat wybrać?
Suche i popękane pięty są problemem wielu pacjentów. O ile w zimie stopy są zakryte i problem jest często zapomniany, to kiedy zaczyna robić się ciepło i coraz częściej zakłada się odkryte buty, wtedy wiele osób sobie o nim przypomina. Zdarza się, że suche pięty są nie tylko problemem estetycznym, ale również zdrowotnym. W jaki sposób zadbać o suche stopy? Które preparaty z apteki są warte uwagi? Na co zwrócić uwagę przy ich wyborze?
Składniki odżywcze na talerzu — jak wpływają na nasz nastrój?
Razem z pożywieniem dostarczamy do organizmu szereg składników odżywczych. Pełnią one różnorakie funkcje — budulcowe, energetyczne, regulujące, ale także wpływają na naszą aktywność umysłową oraz samopoczucie. Co więcej, samo spożywanie pokarmu nie służy jedynie do zaspokajania potrzeb biologicznych, ale także społecznych i psychologicznych. Czy za pomocą odpowiedniej diety możemy wpływać na nasz nastrój?
COVID-19 i cholesterol. Czy to może się udać?
Cholesterol jest nam potrzebny do normalnego funkcjonowania. Fizjologicznie wytwarzamy go w wątrobie, skąd jest transportowany do komórek ciała po związaniu z lipoproteinami. Istotną rolę odgrywa też cholesterol egzogenny, pochodzący z pożywienia. Nasz organizm wykorzystuje go do produkcji hormonów, jako składnik żółci ułatwiający trawienie tłuszczów, budulec błon komórkowych, substancję niezbędną w procesie metabolizmu witaminy D i wielu innych elementów przemian zachodzących w naszym organizmie.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x