fbpx

Babyfen

Babyfen - ulotka informacyjna dla pacjenta

Lek jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku od 3 m-ca życia (o mc. powyżej 5 kg) i starszych. Krótkotrwałe, objawowe leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu i gorączki. Krótkotrwałe, objawowe leczenie bólu i stanu podgorączkowego związanego z przeziębieniem i grypą.

5 ml zaw. doust. zawiera 100 mg ibuprofenu.

Dzieci i młodzież. Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować przez stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas konieczny do opanowania objawów. W przypadku niemowląt w wieku 3-6 m-cy konieczna jest porada lekarska, jeśli objawy zaostrzą się lub nie ustąpią maks. w ciągu 24 h. Jeśli u dzieci w wieku od 6 m-cy stosowanie tego produktu leczniczego będzie konieczne przez okres dłuższy niż 3 dni lub jeśli objawy zaostrzą się, konieczna jest konsultacja lekarza. Dawki należy podawać co 6-8 h. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 h. Zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg/kg mc. w dawkach podzielonych. Odstępy pomiędzy dawkowaniem powinny być podyktowane objawami. Nie należy przekraczać zalecanej dawki dobowej. Dawka wynosi: wiek 3-6 m-cy, mc. 5-7,6 kg: 3x/dobę (pojedyncza dawka: 50 mg [2,5 ml], maks. dawka dobowa: 150 mg [7,5 ml]); wiek 6-12 m-cy, mc. 7,7-9 kg: 3-4x/dobę (pojedyncza dawka: 50 mg [2,5 ml], maks. dawka dobowa: 150-200 mg [7,5-10 ml]); wiek 1-3 lata, mc. 10-15 kg: 3x/dobę (pojedyncza dawka: 100 mg [2,5 ml], maks. dawka dobowa: 300 mg [15 ml]); wiek 4-6 lat, mc. 16-20 kg: 3x/dobę (pojedyncza dawka: 150 mg [7,5 ml], maks. dawka dobowa: 450 mg [22,5 ml]); wiek 7-9 lat, mc. 21-29 kg: 3x/dobę (pojedyncza dawka: 200 mg [10 ml], maks. dawka dobowa: 600 mg [30 ml]); wiek 10-12 lat, mc. 30-40 kg: 4x/dobę (pojedyncza dawka: 200 mg [10 ml], maks. dawka dobowa: 800 mg [40 ml]).

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pacjenci z reakcjami nadwrażliwości (np. astma, zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) na ASA lub inne NLPZ w wywiadzie. Czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy lub nawracające owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie (co najmniej 2 odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia). Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem NLPZ. Ciężka niewydolność serca (klasa IV wg NYHA), niewydolność nerek lub wątroby. Skaza krwotoczna lub zaburzenia krzepnięcia krwi. Znaczące odwodnienie (wywołane wymiotami, biegunką lub niedostatecznym spożyciem płynów). Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie. Dzieci poniżej 3 m-cy. III trymestr ciąży.

Jednoczesne podawania ibuprofenu i ASA nie jest ogólnie zalecane z uwagi na potencjalne zwiększanie liczby zdarzeń niepożądanych, chyba że lekarz zalecił małą dawkę ASA (nie większą niż 75 mg/dobę). Dane z badań doświadczalnych sugerują, że ibuprofen podawany jednocześnie z małą dawką ZXZ może w sposób kompetycyjny zmniejszać działanie ASA polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi. Jednak wątpliwości dotyczące ekstrapolacji tych danych do warunków klinicznych nie pozwalają wykluczyć prawdopodobieństwa, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może zmniejszać ochronne względem serca działanie małych dawek ASA. W przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu wystąpienia istotnych klinicznie skutków nie uważa się za prawdopodobne. Należy unikać jednoczesnego stosowania 2 lub więcej leków z grupy NLPZ, ponieważ może to zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Leki przeciwnadciśnieniowe (inhibitory ACE, leki β-adrenolityczne, antagoniści receptora angiotensyny II) i leki moczopędne: leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać skuteczność działania tych leków. Leki moczopędne mogą zwiększać toksyczne działanie na nerki leków z grupy NLPZ. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i leków moczopędnych oszczędzających potas lub inhibitorów ACE może spowodować hiperkaliemię. Należy uważnie monitorować stężenie potasu.Badania doświadczalne wskazują, iż ibuprofen przeciwdziała zwiększonemu wydalaniu sodu powodowanemu przez kaptopryl. Kortykosteroidy: zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego. Leki przeciwpłytkowe i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny: zwiększają ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Leków z grupy NLPZ nie należy łączyć z lekami przeciwpłytkowymi, takimi jak tyklopidyna, z powodu addytywnego działania hamującego czynność płytek krwi. NLPZ mogą zaostrzać niewydolność serca, zmniejszać GFR i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych (np. digoksyny) w osoczu. Istnieją dowody potencjalnego wzrostu stężenia litu w osoczu. Leki z grupy NLPZ hamują wydalanie kanalikowe metotreksatu i w wyniku zmniejszonego klirensu metotreksatu mogą wystąpić pewne interakcje metaboliczne. Podawanie ibuprofenu w ciągu 24 h przed podaniem metotreksatu lub 24 h po może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i tym samym zwiększenia jego działania toksycznego. Dlatego też należy unikać jednoczesnego stosowania leków z grupy NLPZ i dużych dawek metotreksatu. Trzeba też uwzględnić potencjalne ryzyko interakcji w leczeniu małymi dawkami metotreksatu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Podczas leczenia skojarzonego czynność nerek powinna być monitorowana. Cyklosporyna: zwiększone ryzyko toksycznego działania na nerki. Leków z grupy NLPZ nie należy stosować w ciągu 8-12 dni po podaniu mifeprystonu, ponieważ mogą one zmniejszać skuteczność mifeprystonu. Takrolimus: potencjalnie zwiększone ryzyko toksycznego działania na nerki, po podawaniu jednocześnie z NLPZ. Zydowudyna: zwiększone ryzyko działania hematotoksycznego, po podawaniu jednocześnie z NLPZ. Udowodniono, że jednoczesne podanie ibuprofenu i zydowudyny u pacjentów z hemofilią będących nosicielami wirusa HIV zwiększa ryzyko wystąpienia krwiaków i wylewów krwi do stawów. Dane z badań na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związane z antybiotykami chinolowymi. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony są obciążeni większym ryzykiem wystąpienia drgawek. Leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie hipoglikemiczne pochodnych sulfonylomocznika. W przypadku jednoczesnego stosowania zaleca się kontrolowanie stężenia glukozy we krwi. NLPZ mogą powodować spowolnienie wydalania aminoglikozydów i przez to zwiększać ich działanie toksyczne. Inhibitory CYP2C9 (np. worykonazol lub flukonazol): jednoczesne podawanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 może zwiększać ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniach z worykonazolem i flukonazolem (inhibitory CYP2C9) wykazano wzrost ekspozycji na S(+)- ibuprofen o około 80% do 100%. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu podczas jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP2C9, szczególnie podczas podawania dużej dawki ibuprofenu z worykonazolem lub flukonazolem. Jednoczesne leczenie cholestyraminą i ibuprofenem skutkuje wydłużonym i zmniejszonym (25%) wchłanianiem ibuprofenu. Powyższe produkty lecznicze należy podawać w odstępie co najmniej 2 h. Miłorząb japoński może nasilać ryzyko wystąpienia krwawień w związku z jednoczesnym stosowaniem NLPZ. Należy unikać stosowania ibuprofenu u osób przewlekle spożywających alkohol (14-20 drinków/tydz. lub więcej) z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia znaczących działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym krwawień.

Hamowanie syntezy prostaglandyn może wpływać niekorzystnie na przebieg ciąży i/lub rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują zwiększone ryzyko poronienia, wystąpienia wad rozwojowych serca i wytrzewienia u płodu podczas stosowania terapii inhibitorami syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Ryzyko bezwzględne wystąpienia wad układu krążenia zwiększyło się z mniej niż 1% do około 1,5%. Wydaje się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. U zwierząt, podawanie inhibitorów syntezy prostaglandyn powoduje utratę ciąży w trakcie fazy przedimplantacyjnej oraz poimplantacyjnej zarodka oraz obumarcie zarodka lub płodu. Ponadto u zwierząt otrzymujących inhibitory syntezy prostaglandyn w okresie organogenezy opisywano zwiększoną częstość występowania różnych wad wrodzonych, w tym wad wrodzonych układu krążenia. Produktu leczniczego nie należy stosować w I ani II trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli lek jest stosowany przez kobietę starającą się zajść w ciążę lub podczas I lub II trymestru ciąży, wówczas dawkę powinno się utrzymywać jak najmniejszą, a leczenie powinno trwać możliwie najkrócej. W III trymestrze ciąży w przypadku stosowania dowolnego inhibitora syntezy prostaglandyn może dochodzić do narażenia: płodu na: działania toksyczne w obrębie układu krążenia i oddechowego (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym), zaburzenia czynności nerek, które mogą ulec progresji do niewydolności nerek z małowodziem, kobiety pod koniec ciąży i noworodka na: możliwe wydłużenie czasu krwawienia – działanie antyagregacyjne może wystąpić nawet po bardzo małych dawkach, zahamowanie czynności skurczowej macicy prowadzące do opóźnienia porodu lub wydłużenia czasu jego trwania. W związku z powyższym stosowanie produktu w III trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Ibuprofen przenika do mleka ludzkiego, ale w dawkach terapeutycznych podczas krótkotrwałego leczenia mało prawdopodobny wydaje się wpływ na niemowlę. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe przyjmowanie produktu należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią. Stosowanie ibuprofenu może zaburzać płodność i nie jest zalecane w przypadku kobiet starających się zajść w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które poddawane są diagnostyce niepłodności, należy rozważyć odstawienie ibuprofenu.

Babyfen - wskazania i zastosowanie

Babyfen - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Voltaren MAX, Traumon czy Difortan? Która z maści przeciwbólowych jest najlepsza?
W obecnych czasach modne jest uprawianie sportów. Zwiększona aktywność niestety często związaną jest z większym ryzykiem odniesienia kontuzji. Nawet te drobne mikrourazy powodują ból i dyskomfort przeszkadzający w normalnym funkcjonowaniu. Nie każdy ma czas na wizytę u lekarza czy fizjoterapeuty. Czy żele przeciwbólowe takie jak Voltaren, Difortan, Traumon czy DipRilif mogą być skuteczne w leczeniu miejscowego bólu? Który z nich będzie lepszy? Voltaren czy Traumon? Czy najlepsza będzie maść przeciwbólowa, czy może jednak żel?
Insulinowrażliwość i insulinooporność
Insulinooporność rozwija się przez zbyt wysoki poziom insuliny we krwi. Hormon bierze udział w transporcie glukozy z krwi do komórek. Odpowiada za utrzymanie fizjologicznego stężenia glukozy w osoczu. Częste i obfite posiłki stymulują trzustkę do wytężonej pracy, ciągłego uwalniania dużych ilości insuliny. Słabnie odpowiedź organizmu na insulinę. Pojawia się oporność na insulinę. Ostatecznie trzustka przestaje ją produkować i w efekcie rozwija się cukrzyca.
Olej z czarnuszki — hit na odporność?
Odporności nigdy za wiele, dlatego też nieustannie poszukujemy specyfików, które pomogą ją wzmocnić. Wśród popularnych ostatnio produktów pochodzenia naturalnego, wykazujących takie działanie, króluje olej z czarnuszki. Jego regularne stosowanie może wspomagać układ odpornościowy w walce z chorobotwórczymi patogenami. W czym tkwi fenomen oleju z czarnuszki, jak go stosować i czy to naprawdę działa?
Probiotyki i ich liczne zastosowania
W większości przypadków probiotyki kojarzą nam się z zapobieganiem niepożądanych efektów działania antybiotyków, takich jak biegunka czy nudności. Jak się okazuje, probiotyki posiadają dużo szersze spektrum działania i pomagają skutecznie łagodzić przebieg wielu innych schorzeń. Więc gdzie jeszcze probiotyki znajdują dodatkowe zastosowanie?
Ektoina - co to jest i jak działa na alergię?
Ektoina jest naturalną substancją o nietuzinkowych właściwościach. Z jednej strony chroni mikroorganizmy przed trudnymi warunkami, pozwalając im przeżyć w ekstremalnych warunkach. Z drugiej strony, dzięki tym obserwacjom udało się pozyskać bezpieczną i skuteczną substancję dla ludzi. Na co się ją stosuje? Czy aby na pewno jest bezpieczna? Jakie preparaty są dostępne?
Kamienie nerkowe — sposoby leczenia i przeciwdziałanie
Dolegliwości układu moczowego to częsta przypadłość, z jaką zmagają się pacjenci. Niektóre choroby są poważne i wymagają natychmiastowej konsultacji lekarskiej, jednak z innymi może pomóc farmaceuta. Takim przykładem będą kamienie nerkowe, które szybko zdiagnozowane i odpowiednio leczone, uchronią chorego przed poważnymi komplikacjami.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x