fbpx

Advil Zatoki

Advil Zatoki - ulotka informacyjna dla pacjenta

Stosowanie doraźne w celu złagodzenia objawów grypy i przeziębienia, takich jak ból i niedrożność zatok obocznych nosa, nieżyt nosa (katar), ból głowy, gorączka, bóle stawowo-mięśniowe. Lek należy stosować u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

1 tabl. zawiera 200 mg ibuprofenu, 30 mg pseudoefedryny chlorowodorku.

Do podawania doustnego i do krótkotrwałego stosowania. Ten złożony produkt leczniczy należy stosować tylko w przypadku, gdy niezbędne jest działanie pseudoefedryny chlorowodorku polegające na zmniejszeniu przekrwienia błon śluzowych nosa oraz przeciwbólowe i/lub przeciwzapalne działanie ibuprofenu. Jeśli przeważa jeden z objawów (występuje pojedynczo albo przekrwienie błony śluzowej nosa lub ból głowy i/lub gorączka) bardziej korzystne jest przeprowadzenie leczenia pojedynczą substancją. Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci powyżej 12 lat: działania niepożądane można ograniczyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli objawy utrzymują się, nasilają lub jeśli produkt musi być stosowany dłużej niż 3 dni, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci powyżej 12 lat: 1-2 tabl. co 4-6 h, maks. dawka 6 tabl. w ciągu 24 h. Dzieci poniżej 12 lat: Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Niewydolność nerek lub wątroby. Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Lek jest przeciwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby.

Ibuprofen jest NLPZ należącym do klasy leków kwasu propionowego. Posiada przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne właściwości. Chlorowodorek pseudoefedryny jest sympatykomimetykiem, który powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w błonie śluzowej nosa, a tym samym zmniejszenie wycieku z nosa i zmniejszenie jego niedrożności. Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może kom petycyjnie hamować działanie małych dawek ASA polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie. Niektóre badania farmakodynamiczne wykazały, że po podaniu pojedynczej dawki ibuprofenu (400 mg) w ciągu 8 h przed podaniem dawki ASA o natychmiastowym uwalnianiu (81 mg), lub 30 minut po jej podaniu, wystąpiło osłabienie wpływu ASA na powstawanie tromboksanu lub agregację płytek. Pomimo braku pewności, czy dane te można ekstrapolować do sytuacji klinicznych, nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek ASA. Uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat; nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; u pacjentów z nadwrażliwością na ASA lub inne NLPZ lub u pacjentów z reakcją nadwrażliwości w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka) podczas stosowania ibuprofenu, ASA lub innych NLPZ; krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie, związane z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ; czynny lub nawracający wrzód trawienny/krwawienia (potwierdzone dwa lub więcej odrębne epizody owrzodzeń lub krwawień); u pacjentów z guzem chromochłonnym nadnerczy, jaskrą zamkniętego kąta, cukrzycą lub chorobą tarczycy; u pacjentów z udarem krwotocznym w wywiadzie; u pacjentów, u których występują choroby serca, choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, rozrost gruczołu krokowego, choroby naczyń wieńcowych, dusznica bolesna, częstoskurcz lub skaza krwotoczna; u pacjentów przyjmujących inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywne inhibitory COX-2, leki przeciwbólowe lub leki obkurczające błonę śluzową nosa; u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne; u pacjentów otrzymujących lub którzy w ciągu ostatnich 2 tyg. otrzymywali, inhibitory monoaminooksydazy; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA), niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby; podczas ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie ibuprofenu w połączeniu z warfaryną lub heparyną bez nadzoru lekarza jest niebezpieczne. Leki nie zalecane do jednoczesnego stosowania. Generalnie, nie zaleca się jednoczesnego stosowania ibuprofenu i ASA, ponieważ potencjalnie zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek ASA polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie. Pomimo braku pewności, czy dane te można ekstrapolować do sytuacji klinicznych, nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek ASA. Uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego. Inne leki z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitory COX-2: należy unikać jednoczesnego stosowania dwóch lub więcej NLPZ, ponieważ może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Leki wymagające zachowania szczególnej ostrożności podczas jednoczesnego stosowania. Ze względu na zgłoszone interakcje należy zachować ostrożność, u pacjentów leczonych z jednym z następujących leków. Jednoczesne stosowanie pseudoefedryny z: nieselektywne inhibitory MAO (iproniazyd): nie należy podawać pacjentom leczonym inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) lub w ciągu 14 dni od zaprzestania takiego leczenia, ponieważ ryzyko wystąpienia epizodu z nadciśnieniem napadowym, takim jak nadciśnienie tętnicze może prowadzić do hipertermii, która może być śmiertelna. Inne pośrednio działające podawane doustnie lub donosowo leki sympatykomimetyczne lub leki zwężające naczynia, leki .-sympatykomimetyczne, fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna, metylofenidatyna: ryzyko zwężenia naczyń i/lub nadciśnienie tętnicze. Odwracalne inhibitory monoaminooksydazy A (RIMA), linezolid, alkaloidy sporyszu, dopaminergicznego alkaloidy sporyszu zwężającego naczynia: ryzyko zwężenia naczyń i/lub nadciśnienie tętnicze. Ulatniające się chlorowcowane środki znieczulające: okołooperacyjne ostre nadciśnienie tętnicze. W przypadku zaplanowanego zabiegu należy zaprzestać stosowania produktu leczniczego na kilka dni przed zabiegiem. Guanetydyna, rezerpina i metylodopa: działanie pseudoefedryny może być osłabione. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne: działanie pseudoefedryny może być osłabione bądź wzmożone. Naparstnica purpurowa, chinidina lub trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne: zwiększona częstość arytmii. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu z. Inne NLPZ: jednoczesne stosowanie kilku NLPZ może zwiększać ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego ze względu na efekt synergiczny. Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ. Digoksyna: jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z preparatami zawierającymi digoksynę może powodować zwiększenie stężenia tych produktów w surowicy. Sprawdzenie stężenia digoksyny w surowicy nie jest wymagane w przypadku zalecanego stosowania (maks. 5 dni). Kortykosteroidy: kortykosteroidy mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, zwłaszcza tych z przewodu pokarmowego (żołądkowo-jelitowe, owrzodzenia lub krwawienia). Leki przeciwpłytkowe: zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. ASA: generalnie, nie zaleca się jednoczesnego stosowania ibuprofenu i ASA, ponieważ potencjalnie zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może kompetycyjnie hamować działanie małych dawek ASA polegające na hamowaniu agregacji płytek krwi, gdy leki te są podawane jednocześnie. Pomimo braku pewności, czy dane te można ekstrapolować do sytuacji klinicznych, nie można wykluczyć, że regularne, długotrwałe stosowanie ibuprofenu może ograniczać działanie kardioprotekcyjne małych dawek ASA. Uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu nie ma istotnego znaczenia klinicznego. Antykoagulanty (leki przeciwzakrzepowe): (np. warfaryna, tiyklopidyna, klopidogrel, tirofiban, eptifibatyd, abcyksymab, iloprostem): NLPZ takie jak ibuprofen mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Fenytoina: jednoczesne stosowanie produkt leczniczy z preparatami fenytoiny może zwiększać stężenie tych produktów w surowicy. Sprawdzanie stężenia fenytoiny w surowicy nie jest z reguły wymagane w przypadku zalecanego stosowania (maks. 5 dni). Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego. Lit: jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z produktami zawierającymi lit może powodować zwiększenie stężenia litu w surowicy. Sprawdzanie stężenia litu w surowicy nie jest z reguły wymagane w przypadku zalecanego stosowania (maks. 5 dni). Probenecyd i sulfinpirazon: produkty lecznicze, które zawierają probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu. Leki moczopędne, inhibitory ACE, leki β-adrenolityczne i antagoniści angiotensyny II: NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. U niektórych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub u pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne podawanie inhibitora ACE, leków β-adrenolitycznych lub antagonistów angiotensyny II i leków hamujących cyklooksygenazę może powodować dalsze pogorszenie funkcji czynności nerek, w tym ostrą niewydolność nerek, działanie to jest zazwyczaj odwracalne. W związku z tym, równoczesne podawanie leku powinno być stosowane z ostrożnością, szczególnie u osób starszych podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawadniani. Należy stosować monitorowanie czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego. Pracę nerek należy monitorować także po zakończeniu leczenia. Leki moczopędne oszczędzające potas: jednoczesne stosowanie produktu leczniczego wraz z lekami moczopędnymi oszczędzającymi może prowadzić do hiperkaliemii (zaleca się kontrolę stężenia potasu w surowicy). Metotreksat: podanie produktu leczniczego w ciągu 24 h przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i zwiększenia jego toksycznego działania. Cyklosporyna: jednoczesne podawanie niektórych NLPZ może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek przez cyklosporynę. Działania tego nie można wykluczyć w przypadku połączenia cyklosporyny z ibuprofenem. Takrolimus: ryzyko nefrotoksycznością zwiększa się, jeśli oba produkty lecznicze podawane są jednocześnie. Zydowudyny: istnieją dowody na zwiększone ryzyko występowania krwawień i krwiaków w HIV (+) chorych na hemofilię leczonych jednocześnie zydowudyną i ibuprofenem. Pochodne sulfonylomocznika: badania kliniczne wykazały interakcje między NLPZ a lekami przeciwcukrzycowymi (sulfonylomocznik). Mimo, że interakcje pomiędzy ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocznika nie zostały do tej pory opisane, w przypadku jednoczesnego spożycia zaleca się kontrolowanie wartości glukozy we krwi. Antybiotyki z grupy chinolonów: dane na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek związanych z jednoczesnym przyjmowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. U pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ i chinolonów może pojawić się zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek. Heparyny; Gingko biloba: zwiększone ryzyko krwawienia. Mifepryston: NLPZ nie należy stosować przez 8-12 dni od momentu podania mifeprystonu, gdyż NLPZ mogą zmniejszać działanie mifeprystonu. Leki zobojętniające: niektóre leki zobojętniające mogą zwiększyć wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego. Z klinicznego punktu widzenia jest to uważane za szczególnie istotne podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu. Aminoglikozydy: spowolnienie czynności nerek u osób podatnych, zmniejsza eliminację aminoglikozydów i powoduje zwiększenie ich stężenia w osoczu.

Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią. Ibuprofen: pomimo tego, iż badania na zwierzętach nie wykazały uszkodzenia płodu, należy unikać stosowania ibuprofenu podczas ciąży. Stosowanie ibuprofenu podczas III trymestru jest przeciwwskazane ze względu na możliwość wystąpienia ryzyka przedwczesnego zamknięcia przewodu tętniczego płodu z możliwością wystąpienia trwałego nadciśnienia płucnego. Ibuprofen może opóźnić poród, wydłużyć czas jego trwania oraz zwiększyć krwawienie okołoporodowe zarówno u matki jak i u dziecka. Pseudoefedryna: dane dotyczące przebiegu ciąży po podaniu pseudoefedryny kobietom w ciąży są ograniczone. Dwie analizy danych farmaceutycznych jednej z organizacji zdrowotnych zidentyfikowały 9 przypadków zniekształceń pośród 902 niemowląt wystawionych na działanie pseudoefedryny w I trymestrze, co ogółem sugeruje brak określonego powiązania z wadami wrodzonymi. Niemniej jednak związki pochodne: epinefryna, efedryna jak i fenylefryna w przypadku zwierząt powiązane są z krwotokami, a także deformacjami naczyniowo-sercowymi i deformacjami kończyn. Działania obkurczające naczynia krwionośne tych leków mogą wskazywać, iż ich stosowanie we wczesnej ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia wad naczyniowych. Istnieją pewne dowody, że leki, które hamują syntezę cyklooksygenazy/prostaglandyny mogą powodować upośledzenie płodności kobiet przez wpływ na owulację. Skutek ten jest odwracalny po odstawieniu leku. Stosowanie NLPZ może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Kobiety, które mają trudności z zajściem w ciążę lub u których prowadzona jest diagnostyka niepłodności, nie powinny stosować tego produktu leczniczego. Ibuprofen: w ograniczonych badaniach, jakie przeprowadzono, ibuprofen przenika do mleka matki w bardzo niewielkich ilościach. Jest mało prawdopodobne, aby wpływał negatywnie na niemowlę karmione piersią. Pseudoefedryna: przenika do mleka matki w niewielkich ilościach, ale niestety nie został zbadany efekt jaki wywiera pseudoefedryna na niemowlęta karmione piersią. Szacuje się, że w ciągu 24 h. 0,4-0,7% pojedynczej dawki pseudoefedryny przyjętej przez matkę będzie przenikało do jej mleka. Podsumowując, zastosowanie tego produktu jest przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią.

Przyjęcie więcej niż 400 mg/kg mc. u dzieci może skutkować objawami przedawkowania. U dorosłych określenie tej dawki nie jest jednoznaczne. T0,5 w przypadku przedawkowania to 1,5-3 h. Przedawkowanie może powodować: nerwowość, pobudzenie, niepokój, drażliwość, zniecierpliwienie, zaburzenia równowagi, drżenia, zawroty głowy, bezsenność, nudności, bóle brzucha, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunkę, bradykardię, kołatanie serca, tachykardię, szumy uszne, bóle głowy i krwawienia z przewodu pokarmowego. Hiperkaliemia, nadciśnienie lub niedociśnienie tętnicze mogą występować także jako możliwe objawy przedawkowania. Toksyczność może objawiać się sennością, pobudzeniem, dezorientacją lub śpiączką. U pacjenta mogą wystąpić drgawki. Czynność wątroby może być nieprawidłowa. W ciężkim zatruciu może wystąpić kwasica metaboliczna i wówczas może być przedłużony czas protrombinowy/INR. Może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby. U chorych na astmę możliwe jest jej zaostrzenie. Ze względu na szybką absorpcję obydwu składników aktywnych z przewodu pokarmowego, należy zastosować leki przeciwwymiotne i płukanie żołądka w ciągu 4 h od przedawkowania. Podanie węgla aktywowanego jest skuteczne jedynie w ciągu 1-szej godz. od przedawkowania. Należy monitorować czynność serca i stężenie elektrolitów w surowicy. Jeżeli istnieją oznaki toksyczności serca, można podać dożylnie propanolol. W razie spadku stężenia potasu w surowicy należy rozpocząć powolny wlew rozcieńczonego roztworu chlorku potasu. Poza hipokaliemią, mało prawdopodobne jest, aby pacjentowi brakowało potasu, dlatego też należy unikać przedawkowania potasu. Stałe monitorowanie stężenia potasu wskazane jest przez kilka godz. po podaniu soli. W przypadku delirium lub wystąpienia drgawek, wskazane jest dożylne podawanie diazepamu.

Advil Zatoki - wskazania i zastosowanie

Advil Zatoki - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Witamina C — obalamy mity!
Witamina C, zwana inaczej kwasem askorbinowym, to związek o niezwykle szerokim zastosowaniu. Chociaż większość z nas kojarzy go wyłącznie z lekami na odporność, to witamina ta jest stosowana równie często w kosmetyce, czy w technologii żywności. Ze względu na jej popularność i łatwą dostępność, urosło wokół niej wiele mitów i nieprawdziwych stwierdzeń. Poznaj 5 faktów na temat witaminy C.
Jednak nie chcę tych tabletek… — zwroty towaru do apteki
W dobie powszechnych zakupów zarówno stacjonarnych jak i internetowych klienci są przyzwyczajeni, że mogą zwrócić towar, który nie spełnił naszych oczekiwań. W zależności od formy zakupów można odesłać spodnie, które nie leżą idealnie lub oddać do sklepu buty, które jednak nie pasują do naszej sukienki. Takie sytuacje zazwyczaj nie stanowią problemu dla kupującego ani sprzedawcy, zwłaszcza kiedy zawierana jest tzw. umowa zakupu na odległość.
Najlepsza maść na zajady bez recepty - Zajadex czy Actisoftin?
Zajady są zapaleniem kącików ust. Dolegliwość dotyka zarówno dorosłych jak i dzieci. Znacznie obniża komfort życia codziennego ze względu na występowanie silnego bólu, który jest odczuwalny najbardziej podczas jedzenia i picia. Ze względu na położenie w kąciku ust u osób bardziej wrażliwych dyskomfort może przeszkadzać nawet podczas mówienia. W poniższym artykule dowiesz się, co możesz kupić bez recepty na problem z zajadami.
Najlepsza maść na oparzenia - którą wybrać?
Celem leczenia ran i oparzeń jest przyspieszenie gojenia, ochrona przed drobnoustrojami, łagodzenie bólu i minimalizacja ryzyka powstania blizn. Przez wiele lat uważano, że skaleczone miejsce lepiej pozostawić odkryte. Jednak ostatnie badania wykazały, że brak opatrunku zwiększa ryzyko powstania blizny, infekcji oraz ponownego urazu. Ponadto wilgotne środowisko przyspiesza proces gojenia [1].
5 sposobów na ból brzucha u dziecka
Ból brzucha u dziecka jest zjawiskiem występującym bardzo często. Budzi to wśród rodziców obawę o to co może być powodem bólu. Często niestety szybki kontakt z lekarzem może być utrudniony, zwłaszcza w czasach panującej pandemii COVID-19. W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat przyczyn i leków bez recepty, które można podać dziecku na ból brzucha.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x