fbpx

Acitren

Acitren - ulotka informacyjna dla pacjenta

Rozległe i ciężkie, oporne na leczenie postacie łuszczycy; łuszczyca krostkowa dłoni i stóp; ciężka, wrodzona rybia łuska i rybołuskowate zapalenie skóry; liszaj płaski skóry i błon śluzowych; inne ciężkie, oporne na leczenie postacie zapalenia skóry, charakteryzujące się wadliwym i/lub nadmiernym rogowaceniem.

1 kaps. zawiera 10 mg lub 25 mg acytretyny.

Acytretynę może przepisywać jedynie lekarz mający doświadczenie w stosowaniu działających ogólnoustrojowo retynoidów i pełną wiedzę o ryzyku związanym z teratogennym działaniem acytretyny. Dawkowanie zależy od objawów klinicznych oraz tolerancji pacjenta na produkt. Dawka powinna być ustalana indywidualnie dla każdego pacjenta przez lekarza prowadzącego. Poniższe informacje stanowią jedynie wskazówki. Produkt leczniczy dostępny jest w 2-óch mocach: 10 mg, kaps. twarde i 25 mg, kaps. twarde. Dorośli. Zaleca się dawkę początkową 25 lub 30 mg acytretyny (tj. 1 kaps. po 25 mg lub 3 kaps. po 10 mg) przez 2-4 tyg. Po tej fazie początkowej leczenia konieczne może być zwiększenie dawki do maks. 75 mg acytretyny/dobę (tj. 3 kaps. po 25 mg). Nie wolno przekraczać maks. dawki. W przypadku pacjentów z chorobą Dariera może wystarczyć dawka początkowa 10 mg. Dawkę należy zwiększać ostrożnie ze względu na ryzyko wystąpienia reakcji izomorficznych. Dawka podtrzymująca powinna być ustalana w zależności od odpowiedzi na leczenie i tolerancji na lek. Na ogół dawka 30 mg/dobę przez kolejnych 6-8 tyg. pozwala osiągnąć optymalną skuteczność leczenia w przypadku łuszczycy. W przypadku zaburzeń rogowacenia dawka podtrzymująca powinna być jak najmniejsza (nawet mniejsza niż 10 mg acytretyny/dobę). W żadnym wypadku nie wolno przekraczać 30 mg acytretyny/dobę. U pacjentów z łuszczycą leczenie należy przerwać po uzyskaniu wystarczającej poprawy. Terapia długoterminowa nie jest zalecana w przypadku łuszczycy. Nawroty leczy się w taki sam sposób. Pacjenci z ciężką wrodzoną rybią łuską lub ciężką postacią choroby Dariera mogą wymagać leczenia trwającego ponad 3 m-ce. W takim przypadku należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę, nieprzekraczającą 50 mg/dobę. Osoby w podeszłym wieku. Zalecana dawka jest taka sama jak w przypadku innych osób dorosłych. Leczenie skojarzone. W przypadku stosowania acytretyny w skojarzeniu z innymi formami terapii, niekiedy można zmniejszyć dawkę w zależności od odpowiedzi na leczenie. Leczenie innymi produktami leczniczymi, szczególnie keratolitycznymi, należy na ogół przerwać przed podaniem acytretyny. O ile istnieje takie wskazanie, można kontynuować stosowanie miejscowych kortykosteroidów lub łagodnych maści zmiękczających. Należy omówić z lekarzem stosowanie dodatkowych produktów leczniczych do stosowania miejscowego, w tym środków do pielęgnacji skóry, podczas podawania acytretyny.

Retynol (wit. A) stanowi niezbędny czynnik wzrostowy, wpływający przede wszystkim na wzrost i różnicowanie komórek nabłonka. Jego mechanizm działania nie został jeszcze całkowicie wyjaśniony. Zarówno retynol, jak i kwas retynowy mogą odwracać zmiany skórne typu hiperkeratozy i nowotworzenia. Efekty te występują na ogół wyłącznie przy dawkach związanych ze znaczną toksycznością miejscową lub układową. Acytretyna, substancja czynna produktu leczniczego, jest syntetycznym, aromatycznym analogiem kwasu retynowego i głównym metabolitem etretynatu, od lat z powodzeniem stosowanym w leczeniu łuszczycy i innych zaburzeń rogowacenia skóry. Badania kliniczne potwierdziły, że w przypadku łuszczycy i dyskeratozy acytretyna prowadzi do normalizacji namnażania komórek nabłonkowych oraz procesów ich różnicowania i rogowacenia, w dawkach, przy których działania niepożądane są na ogół tolerowane. Działanie produktu leczniczego jest wyłącznie objawowe: mechanizm działania jest w dużym stopniu niewyjaśniony.

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub inne retynoidy. Acytretyna jest wysoce teratogenna i nie wolno jej stosować u kobiet, które są w ciąży. To samo dotyczy kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują one skutecznych metod zapobiegania ciąży na 4 tyg. przed rozpoczęciem, w trakcie leczenia oraz przez 3 lata po jego zakończeniu: karmienie piersią, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, ciężkie zaburzenia czynności nerek, przewlekle zwiększone stężenie lipidów w osoczu. Przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie acytretyny z tetracyklinami, gdyż może to spowodować wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Wykazano zwiększone ryzyko zapalenia wątroby w przypadku jednoczesnego leczenia metotreksatem i etretynatem. W związku z tym skojarzone stosowanie metotreksatu i acytretyny także jest przeciwwskazane. Jednoczesne stosowanie acytretyny z preparatami zawierającymi wit. A lub z innymi retynoidami jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia hiperwitaminozy A.

Jednoczesne stosowanie metotreksatu, tetracyklin, wit. A lub innych retynoidów z acytretyną jest przeciwwskazane. Środki lecznicze zawierające tylko małe dawki progesteronu (minipigułki) mogą być niewystarczająco skuteczną metodą antykoncepcji podczas leczenia acytretyną. Nie obserwowano interakcji ze złożonymi z estrogenu i progesteronu doustnymi środkami antykoncepcyjnymi. W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników jednoczesne przyjmowanie pojedynczej dawki acytretyny z alkoholem prowadzi do powstania etretynatu, który jest silnie teratogenny. Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno spożywa alkoholu (zawartego w napojach, żywności lub w lekach) w trakcie leczenia acytretyną i przez 2 m-ce po jego zakończeniu. Mechanizm tego procesu metabolicznego nie został zdefiniowany, dlatego nie wiadomo, czy są możliwe inne interakcje. Należy wziąć to pod uwagę podczas leczenia kobiet w wieku rozrodczym. Jeśli acytretyna jest jednocześnie podawana z fenytoiną, należy pamięta, że acytretyna częściowo zmniejsza zdolność wiązania fenytoiny z białkami. Znaczenie kliniczne tego działania nie jest jeszcze znane. Dotychczas nie zaobserwowano interakcji acytretyny z innymi substancjami (np. digoksyną, cymetydyną). Badania dotyczące działania acytretyny na wiązanie z białkami leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny (warfaryna) nie wykazały żadnych interakcji.

Wiadomo, że retynoidy mogą powodować ciężkie wady rozwojowe u człowieka (wady czaszkowo-twarzowe, wady ośrodkowego układu nerwowego, wady układu krążenia, wady układu kostnego, wady wrodzone grasicy). Podobnie jak wit. A i inne retynoidy, acytretyna może powodować deformacje płodu u potomstwa różnych gatunków zwierząt, nawet w małych dawkach zalecanych do stosowania u człowieka. Acytretyna ma silne działanie teratogenne. Stosowanie acytretyny jest przeciwwskazane u kobiet, które mogłyby zajść w ciążę podczas leczenia lub w ciągu 3 lat po jego zakończeniu. Ryzyko urodzenia zdeformowanego dziecka jest wyjątkowo wysokie, jeśli acytretyna była stosowana przed ciążą lub w jej trakcie, bez względu na to, jak długo była przyjmowana i w jakiej dawce. Acytretyna jest przeciwwskazana u każdej kobiety w wieku rozrodczym, jeśli nie są spełnione wszystkie poniżej wymienione warunki: u pacjentki występują ciężkie zaburzenia rogowacenia skóry oporne na inne metody leczenia. Pacjentka rozumie zalecenia lekarza i zobowiązuje się ich ściśle przestrzega. Pacjentka jest w stanie stosować skuteczne i niezawodne metody zapobiegania ciąży. Jest absolutnie konieczne, aby każda pacjentka w wieku rozrodczym poddawana leczeniu acytretyną stosowała w sposób ciągły skuteczne metody zapobiegania ciąży (najlepiej dwie komplementarne metody), zaczynając 4 tyg. przed rozpoczęciem leczenia, przez cały okres leczenia oraz przez 3 lata po zakończeniu leczenia acytretyną. Pacjentkę należy poinstruować, aby natychmiast skontaktowała się z lekarzem w przypadku podejrzenia ciąży. Leczenie można rozpocząć dopiero w 2 lub 3 dniu następnej, normalnej menstruacji. Na początku leczenia, do 3 dni przed podaniem 1-szej dawki należy wykonać test ciążowy (min. czułość testu 25 mIU/ml), a jego wynik musi być negatywny. Podczas leczenia testy ciążowe należy przeprowadzać co 28 dni. Do przepisania leku na wizytach kontrolnych konieczny jest negatywny wynik testu ciążowego wykonanego nie wcześniej niż 3 dni przed wizytą u lekarza. Po przerwaniu leczenia testy ciążowe należy wykonywać w odstępach 1-3 m-cy przez okres 3 lat po przyjęciu ostatniej dawki. Przed rozpoczęciem leczenia acytretyną lekarz musi szczegółowo poinformować pacjentkę w wieku rozrodczym o wszystkich środkach ostrożności, jakie należy przedsięwziąć, o ryzyku wystąpienia bardzo ciężkich wad rozwojowych płodu oraz o możliwych konsekwencjach zajścia w ciążę w trakcie leczenia i w okresie do 3 lat po zakończeniu leczenia. Skuteczne i nieprzerwanie stosowane metody antykoncepcji muszą być stosowane także w przypadku każdego ponownego leczenia, niezależnie od długości przerwy w leczeniu i muszą być kontynuowane przez 3 lata od zakończenia każdego cyklu leczenia. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę – pomimo stosowania tych środków – istnieje wysokie ryzyko wystąpienia ciężkich wad rozwojowych u płodu (np. wad twarzoczaszki, serca i naczyń lub wad rozwojowych ośrodkowego układu nerwowego, układu kostnego i wady grasicy), a częstość występowania poronień samoistnych jest zwiększona. Ryzyko to dotyczy szczególnie okresu leczenia i 2 m-cy po zakończeniu leczenia. Przez okres 3 lat po zakończeniu leczenia acytretyną, ryzyko jest mniejsze (zwłaszcza u kobiet, które nie spożywają alkoholu), ale nie można go całkowicie wykluczyć ze względu na możliwość powstawania etretynatu. Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno spożywa alkoholu (zawartego w napojach, jedzeniu lub lekach) podczas leczenia acytretyną i przez 2 m-ce po zakończeniu leczenia. Podstawową metoda antykoncepcji jest jednoczesne stosowanie doustnego środka antykoncepcyjnego lub wkładki wewnątrzmacicznej z prezerwatywą lub krążkiem dopochwowym. Nie zaleca się środków antykoncepcyjnych z małą dawką progesteronu (minipigułki) ze względu na możliwe zaburzenie działania antykoncepcyjnego. W przypadku mężczyzn leczonych acytretyną, dostępne dane uzyskane na podstawie stopnia narażenia kobiet w ciąży na acytretynę z nasienia i płynu nasiennego wskazują, że ryzyko działania teratogennego jest min., o ile w ogóle występuje. Acytretyna jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży. Acytretyny nie wolno podawać kobietom w okresie karmienia piersią. Kobietom w wieku rozrodczym nie wolno przyjmować krwi od pacjentów leczonych acytretyną.

W przypadku ostrego przedawkowania należy natychmiast zaprzestać leczenia acytretyną. Objawy przedawkowania acytretyny są takie same jak w przypadku ostrej hiperwitaminozy A, np. bóle, zawroty głowy, nudności lub wymioty, senność, rozdrażnienie i świąd. Podejmowanie innych działań jest zbędne ze względu na niską ostrą toksyczność produktu.

Acitren - zamienniki

Artykuły warte przeczytania #leki.pl

Famotydyna Ranigast — powrót “złotego środka” na zgagę?
We wrześniu 2019 roku Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wstrzymaniu w obrocie preparatów zawierających ranitydynę (np. Ranigast). Już od października zaczęto wycofywać wszystkie produkty lecznicze z tą substancją. Jednak pod koniec grudnia ubiegłego roku został dopuszczony do sprzedaży bez recepty inny lek, ale z tej samej grupy związków pod względem mechanizmu działania, pod nazwą przywołującą na myśl dawny preparat - Famotydyna Ranigast (dawniej Famogast, 20 mg).
Jakie leki na COVID-19 są skuteczne?
COVID-19 to choroba wywoływana przez wirusa SARS-CoV-2, należącego do grupy koronawirusów, który spowodował wybuch pandemii na początku 2020 roku. Od tego czasu, rozpoczęto wiele badań klinicznych nad skutecznością potencjalnych leków, które miałyby pomóc w leczeniu pacjentów chorych na COVID-19. Jaki jest aktualny stan wiedzy na temat leczenia COVID-19? Czy któryś z badanych leków okazał się skuteczny?
Gruźlica — podstępna choroba. Światowy Dzień Gruźlicy
Błędnie uważano, że na gruźlicę chorują wyłącznie ludzie biedni i z marginesu społecznego. Dziś pogląd ten ulega zmianie i rośnie świadomość, że choroba ta może dotknąć każdego człowieka. Gruźlica jest chorobą zakaźną wywołaną przez prątki należące do Mycobacterium tuberculosis complex. Najczęstszą odmianą gruźlicy jest postać płucna. Zmiany gruźlicze mogą umiejscowić się także w każdym narządzie ciała — mówimy wtedy o gruźlicy pozapłucnej.
Naszą misją jest przedstawienie pacjentom oraz specjalistom ochrony zdrowia pełnej, rzetelnej wiedzy o lekach i ich zastosowaniu. Wierzymy, że przyczynimy się tym do zwiększenia skuteczności i bezpieczeństwa terapii.

Serwis leki.pl jest prowadzony przez Fundację Healthcare Professionals.
Fundacja NIE jest powiązana z żadnym producentem czy dystrybutorem leków. Ewentualne finansowanie, które otrzymujemy od firm farmaceutycznych związane jest z prowadzoną w ich imieniu reklamą, która jako taka jest jednoznacznie oznaczona.

Serwis leki.pl NIE jest apteką (w tym internetową) i nie prowadzi bezpośrednio sprzedaży leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Jeśli chcesz kupić leki on-line zapoznaj się z naszym artykułem nt. Jak bezpiecznie kupować leki w internecie?
0
A jaka jest Twoja opinia? Dodaj komentarzx
()
x