fbpx

Mapa strony: Wskazania

Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1 Program lekowy: leczenie dzieci z zespołem Prader-Willi Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych Program lekowy: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) Rak piersi i rak trzonu macicy Program lekowy: leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej Program lekowy: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Program lekowy: leczenie choroby Fabry'ego Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona Program lekowy: leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej Fenyloketonuria Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 Zespół pęcherza nadreaktywnego odcinek tylny lub cała błona naczyniowa Przewlekła obturacyjna choroba płuc Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) Pacjenci 75+ Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera (ZT) Program lekowy: leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych Jaskra Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia Program lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T) Program lekowy: leczenie akromegalii pasyreotydem Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji Program lekowy: ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką Schizofrenia Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania Wrzodziejące zapalenie jelita grubego Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania Program lekowy: leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) - część pośrednia Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych młodzieży i dzieci od 6 roku życia Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika Program lekowy: leczenie przewlekłej białaczki szpikowej Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych Rak prostaty Zespół policystycznych jajników Program lekowy: leczenie choroby Hurler Program lekowy: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem lub anhedonii Chemioterapia Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci Program lekowy: piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) Program lekowy: leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie Cukrzyca Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki Program lekowy: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii Program lekowy: leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym Astma Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w cięzkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym Program lekowy: leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych Program lekowy: leczenie raka nerki Program lekowy: leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia Przerost gruczołu krokowego Stan po resekcji trzustki Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego Program lekowy: leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) Choroba Alzheimera Rak piersi w II rzucie hormonoterapii Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku mięśni Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka żołądka Zespół Westa Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem Program lekowy: leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej Neuralgia popłpaścowa przewlekła Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia Program lekowy: leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) Program lekowy: leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona Niedoczynność tarczycy Program lekowy: leczenie raka piersi Program lekowy: leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZKSK) Program lekowy: leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocystenemii Stwardnienie rozsiane Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu Kobiety w ciąży Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego Cukrzyca typu I u dorosłych Leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej nieoperacyjnego Program lekowy: leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów Program lekowy: leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą Padaczka oporna na leczenie Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B Program lekowy: leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe Choroba Leśniowskiego-Crohna Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej Program lekowy: leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii Padaczka Program lekowy: leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci Program lekowy: leczenie chłoniaków złośliwych Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe Osteoporoza Program lekowy: leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki Program lekowy: leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) Program lekowy: leczenie ciężkiej astmy alergicznej Program lekowy: leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych Program lekowy: leczenie mięsaków tkanek miękkich Program lekowy: leczenie choroby Gaucher'a Program lekowy: leczenie ciężkich postaci łuszczycy plackowatej Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZKSK) Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej Nowotwory złośliwe Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) Program lekowy: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 rż. – mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia Program lekowy: leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem Program lekowy: leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) Program lekowy: leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego Mukowiscydoza Miastenia Program lekowy: leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym Program lekowy: leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek Program lekowy: leczenie ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej Program lekowy: leczenie choroby Pompego poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli Endometrioza Choroba i zespół Parkinsona Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka Program lekowy: leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe Cukrzyca typu I Program lekowy: leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych Choroba Wilsona Przewlekłe owrzodzenia Program lekowy: leczenie przewlekłego WZW typu B Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych Akromegalia Moczówka prosta przysadkowa Program lekowy: profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) Program lekowy: indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) Epidermolysis bullosa Gruźlica Program lekowy: leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Program lekowy: leczenie raka wątrobokomórkowego Program lekowy: leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) Program lekowy: leczenie agresywnego i objawowego Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca Program lekowy: leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki