fbpx

Mapa strony: Wskazania

Program lekowy: leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki Program lekowy: leczenie raka nerki Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odporności u dzieci Program lekowy: leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem Indukcja remisji u dorosłych pacjentów z łagodną do umiarkowanej, aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, gdzie leczenie preparatami 5-ASA jest niewystarczające Leczenie ostrych zagrażających życiu napadów obrzęku naczynioruchowego u chorych dorosłych na dziedziczny obrzęk naczynioruchowy wywołany niedoborem inhibitora esterazy C1 Program lekowy: leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR) Program lekowy: leczenie hipercholesterolemii rodzinnej Program lekowy: leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym Program lekowy: leczenie tyrozynemii typu 1 (HT-1) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej wyłącznie jako element kompleksowego (zawierającego psychoterapię) leczenia u dzieci powyżej 6. roku życia Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe Program lekowy: leczenie choroby Hurler Program lekowy: leczenie chłoniaków złośliwych Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu lub lęku, lub anhedonii Pierwotna żółciowa marskość wątroby w początkowym stadium choroby Stan po resekcji trzustki Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku Program lekowy: indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową Program lekowy: leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych Chemioterapia Padaczka oporna na leczenie Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w cięzkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych Program lekowy: leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona Jaskra Postępowanie dietetyczne u niemowląt w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych Program lekowy: leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) Zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowych związane z mukowiscydozą Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem Program lekowy: ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Choroba Leśniowskiego-Crohna Program lekowy: leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T) Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z somatropinową niedoczynnością przysadki Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych Program lekowy: leczenie choroby Fabry'ego Czynne uodpornienie osób powyżej 65 roku życia w zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce Nowotwory złośliwe Mukowiscydoza Rak prostaty Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 rż. z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych (F32.2, F32.3, F33.2, F33.3 wg ICD-10) Stwardnienie zanikowe boczne Program lekowy: leczenie spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym Hiperkinetyczne zaburzenia motoryczne w chorobie Huntingtona Padaczka Program lekowy: leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej Program lekowy: leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem Program lekowy: leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia Program lekowy: leczenie ciężkich wrodzonych hiperhomocystenemii Program lekowy: leczenie raka wątrobokomórkowego Program lekowy: leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych Program lekowy: leczenie przewlekłej białaczki szpikowej Program lekowy: leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem Program lekowy: leczenie ewerolimusem chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA) Zaawansowany hormonozależny rak gruczołu krokowego Program lekowy: leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych Program lekowy: leczenie pediatrycznych chorych na przewlekłą pierwotną małopłytkowość immunologiczną Program lekowy: leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK Program lekowy: leczenie zapalenia błony naczyniowej oka (ZBN) - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa Leczenie umiarkowanych do ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Osteoporoza Program lekowy: leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych Program lekowy: profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną) Akromegalia Program lekowy: leczenie choroby Pompego Endometrioza Program lekowy: leczenie raka piersi Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym; leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kauzalgia Program lekowy: leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) Pacjenci 75+ Program lekowy: leczenie rdzeniowego zaniku mięśni Program lekowy: leczenie ciężkiej astmy alergicznej Leczenie podtrzymujące schizofrenii u dorosłych pacjentów ustabilizowanych klinicznie na palmitynianie paliperydonu podawanym we wstrzyknięciach co 1 miesiąc Program lekowy: leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek Przerost gruczołu krokowego Nieprawidłowa tolerancja glukozy (stan przedcukrzycowy), gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy we krwi Program lekowy: leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca Desensybilizacja przysadki mózgowej i zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników - refundacja do 3 cykli Program lekowy: lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego Program lekowy: leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza Leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach Program lekowy: leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (aHUS) Choroba Wilsona Neuralgia popłpaścowa przewlekła Ból w przebiegu chorób nowotworowych – u pacjentów, u których występują zaparcia poopioidowe Program lekowy: leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) Program lekowy: leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie Program lekowy: leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych Postępowanie dietetyczne u dzieci w wieku powyżej 1 roku życia w ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, w alergii wielopokarmowej i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej Program lekowy: leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową Zahamowanie czynności przysadki u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, w przygotowaniu do kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli Program lekowy: leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 Przewlekłe owrzodzenia Cukrzyca typu I Program lekowy: zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B Program lekowy: leczenie mięsaków tkanek miękkich Program lekowy: leczenie przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą Wrzodziejące zapalenie jelita grubego Program lekowy: leczenie akromegalii pasyreotydem Program lekowy: leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej Program lekowy: leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) Stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej Program lekowy: leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące Program lekowy: leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej Program lekowy: leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia Program lekowy: leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych Program lekowy: leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu Program lekowy: leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym Cukrzyca Stany zewnątrzwydzielniczej niewydolności trzustki spowodowane przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcją żołądka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobą nowotworową Program lekowy: leczenie inhibitorami TNF-alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZKSK) Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka żołądka Program lekowy: leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną Program lekowy: leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a Fenyloketonuria Niedoczynność tarczycy Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego Program lekowy: leczenie idiopatycznego włóknienia płuc Leczenie miejscowe łuszczycy zwyczajnej u dorosłych Cukrzyca typu I u dorosłych Postępowanie dietetyczne w niedożywieniu związanym z chorobą podstawową u niemowląt i dzieci do 6 rż. – mukowiscydoza, choroby nowotworowe, wrodzone wady serca Program lekowy: leczenie choroby Gaucher'a Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy Moczówka prosta przysadkowa Kobiety w ciąży Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m2 – profilaktyka Program lekowy: leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym Program lekowy: leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika Program lekowy: profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV Program lekowy: leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) Program lekowy: leczenie ciężkich postaci łuszczycy plackowatej Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuca oraz prewencja nawrotów zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej u dorosłych Zespół pęcherza nadreaktywnego Astma Zespół Westa Program lekowy: leczenie dzieci z zespołem Prader-Willi Program lekowy: leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN) Program lekowy: leczenie niskorosłych dzieci z zespołem Turnera (ZT) Program lekowy: leczenie ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania Zapobieganie przedwczesnej owulacji u pacjentek w wieku poniżej 40 roku życia, poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach wspomaganego rozrodu – refundacja do 3 cykli Epidermolysis bullosa Program lekowy: leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH) Program lekowy: leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie Choroba i zespół Parkinsona Program lekowy: leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego u dzieci Zespół policystycznych jajników Program lekowy: leczenie mukopolisacharydozy typu II (zespół Huntera) Choroba Alzheimera Tylko we wskazaniach pozarejestracyjnych Program lekowy: leczenie przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) Program lekowy: piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych Program lekowy: leczenie zaawansowanego raka jelita grubego Stwardnienie rozsiane Przewlekła obturacyjna choroba płuc Program lekowy: leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki Program lekowy: leczenie przewlekłego WZW typu B Leczenie łuszczycy owłosionej skóry głowy u dorosłych Indukcja remisji u dzieci i młodzieży powyżej 5 rż. z czynną postacią choroby Leśniowskiego-Crohna Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego Rak piersi i rak trzonu macicy Rak piersi w II rzucie hormonoterapii Miastenia Leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów po nieskuteczności lub w przypadku przeciwwskazań do terapii pozostałymi lekami przeciwpsychotycznymi II generacji Schizofrenia